Р Е Ш Е Н И Е

№ 291/18.11. 2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 20.10.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

ЧЛЕНОВЕ:   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

           ДАРИНА МАРКОВА 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 604 по описа за  2015 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 550/03.07.2015год. постановено по т.д. № 1964/2013год., Варненският окръжен съд е  оставил без уважение молбата на Национална агенция по приходите-София за възобновяване на производството по несъстоятелност  на „Кария груп” ЕООД, ЕИК 130983454, със седалище гр.Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.”27-ми юли” № 5, ет.2 ап.3, представлявано от управителя Х М А, прекратил  е производството по несъстоятелност на „Кария Груп” ЕООД, ЕИК 130983454, със седалище гр.Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.”27-ми юли” № 5, ет.2 ап.3, представлявано от управителя Х М А, на основание чл.632 ал.4 от ТЗ: Заличил е „Кария Груп” ЕООД, ЕИК 130983454 от търговския регистър на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

Срещу решението е постъпила жалба от Национална агенция по приходите-София, чрез пълномощникът си А.К.. В жалбата се излага, че обжалваното решение неправилно, поради незаконосъобразност и необоснованост по изложени съображения. Основното е срещу извода на съда по несъстоятелността, според който въпреки че дружеството притежава имущество, същото не е бързоликвидно, изискване, което е в противоречие с чл. 632 ал.2 ТЗ. Предвид изложеното, желае да бъде постановено решение, с което след отмяна на обжалваното решение, да бъде възобновено производството по несъстоятелност.

Насрещните страни- „Балкан Грейн”ЕООД и „Кария груп”ЕООД не са изразили становище по жалбата.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител.

 Въззиваемите страни не са се явили и не са изразила становище по делото.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

С решение № 244/07.03.2014г., постановено по т.д. № 1964/2013г. на ВОС, на осн.чл.632 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на „Кария Груп” ЕООД, гр.Варна, с начална дата 31.12.2007г., открито е производство по несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, както и прекратяване дейността на предприятието, дружеството е обявено в несъстоятелност и поради невнасяне от страна на кредиторите определената от съда сума за предплащане на първоначалните разноски за производството в размер на  1200лв., производството по несъстоятелността е спряно, на основание чл.632 ал.1 ТЗ. Решението е вписано в Търговския регистър.

В едногодишния срок по чл.632 ал.2 ТЗ кредиторът Национална агенция за приходите е сезирал съда с молба за възобновяване на производството по несъстоятелност. В молбата се сочи, че от извършено проучване е установено, че в масата на несъстоятелността е включено имущество,  което може да бъде осребрено и да послужи за покриване на разноските в производството по несъстоятелност.  В молбата е описан недвижим имот, придобит от несъстоятелния длъжник чрез покупко-продажба по нот.акт № 8/13.08204год., представляващ ПИ нива с площ от 6,5дка, м.”Карасолук”, имот с № 126043, находящ се в землището на с.Одринци обл.Добрич.  Съдът с определение № 1587/04.05.2015год. е определил първоначални разноски, необходими за възобновяване на производството по несъстоятелност в размер на 5000лв.,  определил е двуседмичен срок след уведомлението за превеждане на сумата по посочена банкова сметка. ***вени и както се посочи,  съдът с обжалваното решение е оставил без уважение молбата на НАП за възобновяване на производството по несъстоятелност, прекратил е производството по несъстоятелност на „Кария Груп”ЕООД в н., заличил е дружеството от търговския регистър на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

Постановеното решение е правилно, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.632 ал.2 ТЗ възобновяване на спряното производство по несъстоятелност се допуска, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество, или ако депозира необходимата сума за предплащане на разноските по чл.629б от ТЗ. Двете законови предпоставки са предвидени в условията на алтернативност. Наличието на едната предпоставка е достатъчно за възобновяване на производството, без съдът да има задължението да изследва и другата.

Пред съда по несъстоятелността молителят е обосновал наличието на първата хипотеза – наличие на достатъчно имущество- ПИ с площ от 6,500дка, индивидуализиран подробно в молбата.

Видно е от материалите по делото, че съдът е оставил без уважение молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност, поради невнасяне на определената сума от  5000лв. Относно посоченото в молбата имущество, съдът е посочил, че посочения от кредитора имот не е бързо ликвиден, същия не може да обезпечи текущо разплащане на разноските в производството (възнаграждение на синдик, оценка и разгласяване на продажбата, счетоводно обслужване и публикуване на актове в търговския регистър и др. под.), като евентуалната му продажба по реда на чл.639б от ТЗ също е свързана с разноски, за обезпечаването на които липсват средства.

         Относно наличието на предпоставките по чл.632 ал.2 ТЗ, настоящата инстанция съобрази следното:

Имуществото на длъжника е достатъчно, когато е налично и може бързо да се реализира, съответно да се превърне в парични средства, за да послужи за покриване на първоначалните разноски в производството по несъстоятелност.

Следва да се отбележи, че посочения от НАП актив –ПИ от 6,5дка представлява имущество, което подлежи  на предварителна продажба при условията на чл.639б ал.4 от ТЗ-следователно след събрание на кредиторите, което  все още не е конституирано. Освен това, по характера си това е актив, който не може бързо да се реализира и да се превърне в парични средства, за да послужи за покриване на разноските. Предвид изложеното, посоченото  от НАП имущество  не може да обезпечи текущото разплащане на разноските. Следователно, съдът по несъстоятелността правилно е приел, че не е налице достатъчно налично имущество по см. на чл.632 ал.2 ТЗ и е задължил молителя НАП да внесе необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че към момента на постановяване на настоящето решение, не са налице условията, посочени в чл.632 ал.2 ТЗ за възобновяване на производстото по несъстоятелност.

Ето защо молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Като е достигнал до същите правни изводи, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, относно направените фактически и правни изводи, които споделя.

Водим от горното, съдът

 

                                     Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 550/03.07.2015г. на Варненски окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1964/2013г., с което е оставена без уважение молба вх.№ 7962/12.03.2015год. на Национална агенция по приходите за възобновяване на производствот о по несъстоятелност на „Кария груп” ЕООД, ЕИК 130983454, със седалище гр.Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.”27-ми юли” № 5, ет.2 ап.3, представлявано от управителя Х М А, прекратил  е производството по несъстоятелност на „Кария Груп” ЕООД, ЕИК 130983454, със седалище гр.Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.”27-ми юли” № 5, ет.2 ап.3, представлявано от управителя Х М А, на основание чл.632 ал.4 от ТЗ и е Заличил  „Кария Груп” ЕООД, ЕИК 130983454 от търговския регистър на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                   ЧЛЕНОВЕ :1.                     2.