О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  633 / 02.10.                                                2015 година                           град Варна

 

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  първи октомври                                                        година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 605  по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 и сл.ГПК вр.чл.679 ТЗ вр.чл.613а ТЗ.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Топлофикация – Шумен” ЕАД, /н./ , ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Съединение” № 62А, представлявано от Д.С.Д.  против определение № 372/27.07.2015г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 283/2015г., с което е оставено без уважение искането на дружеството, в качеството му на длъжник по несъстоятелността по т.д. № 586/2011г. на ШОС, на осн.чл.679 ал.4 ТЗ за отмяна като ощетяващи съществена част от кредиторите решението на Общото събрание на кредиторите на „Топлофикация – Шумен” ЕАД / н./, проведено на 23.04.2015г., с което не е уважено искането  за одобряване на оздравителен план на предприятието, предложен от длъжника. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли  съда да отмени обжалваното определение, както и решението на Събранието на кредиторите от 23.04.2015г. по т.д. № 586/2011г. на ШОС.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна – синдика на  „Топлофикация – Шумен” ЕАД /н./ Е.Г.Т., в който се релевират доводи за нейната недопустимост, а в условията на евентуалност – за нейната неоснователност, като се иска от съда да я остави без разглеждане, евентуално – без уважение.

         

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса, но срещу неподлежащ       на инстанционен контрол съдебен акт, поради което  се явява процесуално недопустима, по следните съображения :

Съгласно чл.679 ал.4 ТЗ по искането на длъжник или кредитор за отмяна на решение на общото събрание на кредиторите съдът се произнася с определение. Изрична възможност за обжалване на това определение в закона не е разписана. Частният жалбоподател обосновава обжалваемостта на атакувания от него съдебен акт с нормата на чл.613а ТЗ, съгласно която  актовете, постановени от окръжните съдилища в производството по несъстоятелност, могат да се обжалват по общия ред на ГПК – ал.1, а всички останали актове, неупоменати изрично в ал.1  – само пред съответния апелативен съд  по съответния ред на ГПК. Редът за обжалване на постановените от съда определения е посочен в чл.274 ГПК. Разпоредбата на чл.274 ал.1 ГПК допуска обжалване на две категории съдебни определения - такива, които преграждат по-нататъшното развитие на делото - т. 1 и такива, чието обжалване е  изрично предвидено  в закона - т. 2. Определението по чл.679 ал.4 ТЗ не е преграждащо  развитието на производството по несъстоятелност и следователно не подлежи на обжалване на основание чл.274 ал.1 т.1 ГПК. И тъй като нито в чл.679 ТЗ, нито в друга законова норма, е уредена процесуална възможност това определение да бъде атакувано с частна жалба по правилата за въззивно обжалване на Глава ХХІ от ГПК, налага се извода, че това определение не подлежи на обжалване и по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК. В този смисъл е и утвърдената практика на ВКС –  опр. № 802/ 7.11.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 2195/2014 г., I т. о., ТК, опр. № 822/26.09.2012г. по ч. т. д. № 625/2012 г. на II т. о., опр. № 676/10.10.2013г. по ч. т. д. № 3663/2013 г. на I т. о. и  опр.№ 28/14.01.2014г. по ч. т. д. № 4450/2013 г. на II т. о.

          По изложените съображения частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената частна жалба от „Топлофикация – Шумен” ЕАД, /н./ , ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Съединение” № 62А, представлявано от Д.С.Д.  против определение № 372/27.07.2015г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 283/2015г.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :