ОПРЕДЕЛЕНИЕ

670

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 10.11.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№605 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Д.П.С. *** срещу  разпореждането от 13.09.2017 г.на Окръжен съд Варна - ТО за издаване на изпълнителен лист по т.д. №660/2012 г. в частта за разноските за първата инстанция за разликата от 2411 лв до 3523.52 лв.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

С въззивното решение по т.д. №69/2013 г. на АС Варна -ТО е отменено решението по т.д. №660/2012 г. на ОС Варна-ТО в частта за присъдените в полза на „Юнион корект“АД-гр.Варна съдебни разноски за първата инстанция за разликата от 2411 лв до 3523.52 лв предвид отмяната на решението в осъдителната му част за мораторни лихви в размер на 23880.56 лв. С решение на касационната инстанция по т.д. №4117/2013 г. на ВКС – ТК въззивното решение в отменителната му част е отменено, като е уважен искът за мораторни лихви в посочения размер. ВКС обаче не е отменил изрично решението на АС Варна в отменителната му част за разноските за първата инстанция. Касаторът не и искал допълване на решението на ВКС в тази му част, като едномесечният срок за това, считано от постановяване на решението, респективно – от влизането му в сила, в случая – 22.06.2015 г., отдавна е изтекъл.

При това положение, разпореждането на ОС Варна-ТО за издаване на изпълнителен лист по влязлото в сила съдебно решение в частта за разноските за първата инстанция за разликата от 2411 лв до 3523.52 лв е неправилно и следва да се отмени, а издаданият изпълнителен лист в същата част да се обезсили.

Доколкото жалбата е разгледана незабавно и настоящото определение е окончателно, като страната може да се снабди  веднага със заверен препис от него, не се налага спиране на изпълнителното производство, образувано по изпълнителния лист, в частта относно сумата 3523.52 лв, още повече че същото е и в начален етап.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ разпореждане № 9345 от 13.09.2017 г.на Окръжен съд Варна - ТО за издаване на изпълнителен лист по т.д.№ 660/2012 г. в частта за разноските за първата инстанция за разликата от 2411 лв до 3523.52 лв и ОБЕЗСИЛВА издадания изпълнителен лист в същата част.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнителното производство, образувано по изпълнителния лист, в частта относно сумата 3523.52 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.