О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                          №743

                 гр.Варна, 04.11.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на четвърти ноември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

като разгледа докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 606 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по повод на частна жалба от „Е** М*”АД против определение № 3064/01.08.2014г. по т.д. № 962/14г. на ВОС , с което  се определя  на основание чл.382 ал.2 ГПК следния начин за разгласяване предявяването на иска:Комисията за защита на потребителите е задължена да публикува ПО ДВЕ съобщения за предявяване на иска в централен и местен ежедневник  - вестник “Труд” и „Народно дело“ двукратно, в период до 31.08.2014( първа публикация) и до 15.09.2014г(втора публикация) както и да постави обявление на Интернет страницата си, за предявяване на иска до края на срока за втората публикация, като представи доказателства за това незабавно след изпълнение на горното задължение и се определя подходящ срок след разгласяването, в който увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защита самостоятелно – ЕДИН МЕСЕЦ след датата на най- късната публикация.

    В частната жалба се излагат съображения за новонастъпили обстоятелства – одобряване на нови ОУ с решение № ОУ-05/21.07.2014г. на ДКЕВР, получени от дружеството на 07.08.2014г. Същите са публикувани на осн. чл.98а,ал.3 ЗЕ в два всекидневника на 08.08.2014г.  и след изтичане на 30-дневен срок от тази дата , на осн. чл.131,ал.2 от Наредба №3 ОУ ще влязат в сила. След което атакуваните с висящия иск ОУ на договорите за пренос на ел.енергия през електроразпределителните мрежи на „Е.ОН Б* М*”АД / предишно наименование „Е** М*”АД/ ще загубят своето действие. Моли се за отмяна на обжалваното определение.

    Не е постъпил писмен отговор от ответника по частната жалба КЗП.

    ВнАС намира следното:

    Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

С оглед преценка на обстоятелствата по чл.382 ГПК, съдът съобрази следното:

Към настоящия момент са в сила нови ОУ за достъп и пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на „Е** М*”АД, одобрени с Решение № ОУ-05/21.07.2014г. на ДКЕВР. В чл.27 от същите е предвидено , че редът за измерване , отчитане на ел.енергия и редът за уведомяване на клиенти при извършване на корекция на сметка се уреждат в ПИКЕЕ, приети с решение на ДКЕВР.

Правилата за измерване на количеството електрическа енергия са влезли в сила от 12.11.2013г. и в р.ІХ от същите са регламентирани случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи. Като уредбата се различава от тази по атакуваните с предявения от КЗП иск чл.38, ал.4 и чл.38 , ал.9 от предходни ОУ на договорите за пренос на ел.енергия през електроразпределителните мрежи на „Е** М*”АД ,одобрени с решение № ОУ-060/07.11.2007г. на ДКЕВР и изменени и допълнени с решение № ОУ-004/06.04.2009г . на ДКЕВР/.

Като съобрази на осн. чл.235,ал.3 ГПК така коментираните новонастъпили след завеждане на иска факти и тяхната относимост към спора с оглед интереса от водене на предявения иск, ВнАС намира, че обжалваното определение следва да се отмени.

Водим от горното , съдът

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  определение № 3064/01.08.2014г. по т.д. № 962/14г. на ВОС.

Определението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: