О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  635                                                2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                               търговско  отделение

на втори октомври                                                         година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 606  по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от З. Й* С., ЕГН ********** срещу определение № 2516/2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 640/2011г., с което се разрешава на синдика на „Сурен Варна” ООД / н./ да извърши продажба на недвижим имот от масата на несъстоятелността, въз основа на което е обявена и продажба по реда на чл.717а – е от ТЗ и е започнало провеждането на търг. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение.

          Съдът, след преценка на  доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена срещу неподлежащ         на инстанционен контрол съдебен акт, поради което  се явява процесуално недопустима, по следните съображения :

В разпоредбата на чл.613 а ал.1 ТЗ лимитативно са изброени актовете на съда по несъстоятелността, които подлежат на обжалване по общия ред на ГПК. Съгласно ал.3 на същия текст постановените от окръжните съдилища актовете в производството по несъстоятелност, извън посочените в ал.1, подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по съответния ред от ГПК. Този съответен ред е посочен в чл.274 ГПК. Нормата на чл.274 ал.1 ГПК допуска обжалване на две категории съдебни определения - такива, които преграждат по-нататъшното развитие на делото - т. 1 и такива, чието обжалване е  изрично предвидено  в закона - т. 2.  Обжалваното определение не е преграждащо  развитието на производството по несъстоятелност и следователно не подлежи на обжалване на основание чл.274 ал.1 т.1 ГПК. И тъй като липсва изрична законова норма, в която да  е уредена процесуална възможност това определение да бъде атакувано с частна жалба по правилата за въззивно обжалване на Глава ХХІ от ГПК, налага се извода, че това определение не подлежи на обжалване и по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК.

          По изложените съображения частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, подадената частна жалба от З. Й* С., ЕГН ********** срещу определение № 2516/2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 640/2011г., с което се разрешава на синдика на „Сурен Варна” ООД / н./ да извърши продажба на недвижим имот от масата на несъстоятелността, въз основа на което е обявена и продажба по реда на чл.717а – е от ТЗ и е започнало провеждането на търг.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.2 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :