О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №712

 

21.11.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 606

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, предл. 2 - ро ГПК, образувано по частна жалба на В.Е.К. ***, срещу определение № 3101/11.09.2018г., постановено по в. ч. т. д. № 1358/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено като недопустимо производство по подадена от жалбоподателя частна жалба вх. № 44066/28.06.2018г срещу разпореждането за незабавно изпълнение на заповед за изпълнение № 47925/22.11.2010г., издадена по ч. гр. д. № 18176/2010г. по описа на ВРС, ХХ - ти състав, въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК, по заявление на „Юробанк и Еф Джи България“ АД – гр. София, / с актуално наименование „Юробанк Бъргария“ АД/, срещу И* И*, Г* И* и Р* Н*.

С доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт се претендира неговата отмяна и постановяване на друг, с който частната жалба по чл. 419 ГПК да бъде разгледана по същество и уважена, както и да се спре производството по изпълнителното дело, образувано по посочената заповед за изпълнение. Основните съображения се свеждащи до това, че в качеството си на ипотекарен кредитор жалбоподателят има правен интерес да атакува разпореждането за незабавно изпълнение на издадената заповед по чл. 417 ГПК, тъй като изпълнението е насочено върху собствения му ипотекиран имот.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Насрещната страна - „Юробанк Бъргария“ АД, представлявано от адв. Г. Д. от САК, представя отговор, в който е изразено становище за неоснователност на оплакванията срещу законосъобразността на определение и са репликирани доводите на жалбоподателя за наличие на активна процесуална легитимация.

Съставът на АпС - Варна, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания и становището на насрещната страна, и съобрази данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

В.Е.К. е страна по договор за ипотека, т е. по акцесорното правоотношение, възникнало за обезпечаване на чуждо задължение. По отношение на главното правоотношение по договора за кредит, сключен между заявителя по ч. гр. д. 18176/2010г. по описа на ВРС, ХХ - ти състав, и лицата, срещу които е издадена заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК, жалбоподателят се явява трето лице. Въпреки че, по силата на чл. 429, ал. 3 ГПК, изпълнителният лист по извлечение от счетоводните книги на банката, издаден срещу солидарни длъжници по кредитното правоотношение, има сила и срещу третото лице, обезпечило вземанията по кредита с ипотека, взискателят няма вземане срещу ипотекарния длъжник, а само право да се удовлетвори от ипотекирания имот. Съдебният изпълнител има задължението да връчи преписи от заповедта за изпълнение на длъжниците по него, но не и на третото лице - ипотекарен длъжник. Така нар. „ипотекарен длъжник" става страна в изпълнителното производство, едва след насочването на изпълнението върху собствения му ипотекиран имот за обезпечаване на чуждото задължение, но той не е страна в развилото се преди това заповедно производство само срещу длъжниците по обезпечените парични задължения. По аргумент от чл. 419 ал. 1 ГПК легитимиран да обжалва разпореждането за незабавно изпълнение е само длъжникът по вземането, не и ипотекарният длъжник. / напр. Определение № 456/08.10.2015г. на ВКС по ч.гр.д. № 3947/2015г., І-во г.о./

Съгласно установената съдебна практика / напр. Определение № 603/04.07.2012г. по ч. т. д. № 168/2012г. на II-ро т. о. на ВКС, Определение № 531/25.09.2012г. по ч. т. д. № 498/2012г. на I-во т. о. на ВКС), третото лице, учредило ипотека върху свой имот за обезпечение на чуждо задължение, може да е страна - длъжник, и в заповедното производство, в хипотезата на подаване на заявление и издаване срещу него на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 6 ГПК, във вр. с чл. 173 ал. 3 ЗЗД, в който случай той ще има и право на частна жалба по чл. 419 от ГПК срещу постановеното разпореждане за незабавно изпълнение. Настоящият случай обаче не е такъв, поради което жалбоподателят, в качеството си на ипотекарен длъжник, срещу чийто имот е насочено изпълнението, няма право да обжалва по реда на чл. 419 от ГПК разпореждането за незабавно изпълнение и да иска спиране на изпълнението. Същият може да търси защита на правата си по реда на гл. ХХХIХ от ГПК.

Воден от горното, ВнАпС, ТО, І-ви състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3101/11.09.2018г., постановено по в. ч. т. д. № 1358/2018г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:  1.                         2.