О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№__728__

гр. Варна, __27____.11.2018г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Христова

ч.т.дело №607 по описа за 2018г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, гр.Варна, чрез адв.С., срещу определение №2737/31.07.2018г. по т.д.№94/2018г. на ВОС в частта, с която производството по делото е прекратено по отношение на предявените от Е.В.Н. и Н.А.Н. срещу жалбоподателя искове с правно основание чл.200 от КТ, на основание чл.118, ал.2 вр. чл.104, т.4 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението за прекратяване на производството е неправилно и незаконосъобразно. Излага се, че неправилно съдът е приел, че предявените спрямо жалбоподателя искове са трудови по своя характер и попадат в обхвата на чл.357,а ал.1 от КТ, тъй като в процесния случай не се касае за спор между работодателя и работника, а представлява претенция от наследниците на работник срещу застрахователно дружество и работодател.

Излага се, че след като спорът срещу застрахователя, имащ за предмет трудова злополука, може да се разглежда пред ВОС, то и евентуално съединеният с него иск следва да се разглежда от същия съд, доколкото по двата иска ще се установяват едни и същи факти и обстоятелства.

Съединяването на исковете за разглеждане в общо производство няма да затрудни съда, предвид искането за привличане на трето лице – помагач на страната на евентуалния ответник. Напротив, ще доведе до изясняване спора от фактическа страна, тъй като е направено оспорване на наличието на трудова злополука, както и за определяне размера на дължимото застрахователно обезщетение. При отделно разглеждане на исковете ще се стигне до обвързване на жалбоподателя от силата на пресъдено нещо, без да е във възможност да защити твърденията си.

По същество моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответниците Е.В.Н. и Н.А.Н., редовно призовани, чрез адв.Г., не са депозирали писмен отговор и не изразяват становище по жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите по т.д.№94/2018г. на ВОС, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството по т.д.№94/2018г. по описа на ВОС е образувано по предявени искове от Е.В.Н. и Н.А.Н. срещу „ЧЕРТАСИГ – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД, регистрирано в Румъния, чрез „ЧЕРТАСИГ – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, с правно основание чл.459, ал.4, вр. Чл.448, ал.7 от КЗ и в условие на евентуалност срещу „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, гр.Варна с правно основание чл.200 от КТ.

С определение №314/26.01.2018г., след отстраняване нередовностите на исковата молба, съдът е пристъпил към размяна на книжата по делото по реда на чл.367 и сл. от ГПК.

В депозираните по делото отговори ответникът по евентуалните искове „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, гр.Варна е направил оспорване наличието на трудова злополука, възражения за съпричиняването й от работника, наследодател на ищците, както и искане за привличане на трето лице – помагач.

С обжалваното определение №2737/31.07.2018г. съдът е прекратил производството по съединените в условие на евентуалност искове с правно основание чл.200 от КТ и е изпратил същите по подсъдност на ВРС, на основание чл.118, ал.2 вр. чл.104, т.4 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Съобразно разпоредбата на чл.104 от ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни само изрично посочените дела, едни от които са исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. Така определената родова подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на производството и съдът следи служебно за нея, съобразно разпоредбата на чл.119, ал.1 от ГПК.

Съдът счита, че правната квалификация на предявените в условие на евентуалност искове от Е.В.Н. и Н.А.Н. срещу „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, гр.Варна е чл.200 от КТ, изведена от твърденията на страните – наличие на сключен между наследодателя им А* Г* Н. и ответника трудов договор; настъпила смърт на наследодателя по време на изпълнение на трудовите му задължения; разпореждане №20994/05.09.2017г. на НОИ за приемане на злополуката станала с Ангел Георгиев Н. на 01.07.2017г. за трудова.

Съобразно трайно установената съдебна практика, искът за обезщетение за вреди, настъпили вследствие на трудова злополука, независимо дали същият изхожда от работника или служителя или неговите наследници, при настъпила вследствие на злополуката смърт, е с правно основание чл.200 от КТ и представлява трудов спор. В съответствие с установената практика (решение по гр. д. № 468/2010г., IV г. о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК) е и изводът, че предявените искове, съставляващи трудов спор по Кодекса на труда, съгласно чл. 104, т. 4 ГПК са подсъдни на районен съд.

Съдът намира, че останалите изложени в жалбата съображения касаещи разделянето на исковете не могат да бъдат разглеждани в настоящото производство, тъй като актът на съда по разделянето не подлежи на съдебен контрол.

Предвид съвпадане изводите на двете инстанции, определението на ВОС следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2737/31.07.2018г. по т.д.№94/2018г. на ВОС в частта, с която производството по делото е прекратено по отношение на предявените от Е.В.Н., ЕГН ********** и Н.А.Н., ЕГН ********** срещу „ПИ ВИ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 200992683, гр.Варна, искове с правно основание чл.200 от КТ, на основание чл.118, ал.2 вр. чл.104, т.4 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: