О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 675

 

                                                гр.Варна, 14.11.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                       НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №608 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба на С.Д.И. *** против определение №3120/05.10.2017 г., с което е прекратено производството по т.дело №747/2017 г. по описа на ВОС, ТО.

Жалбоподателят излага, че не е налице нередовност на исковата молба, както и че не са налице предпоставките за назначаване на особен представител, в хипотезата на чл.29, ал.4 от ГПК. Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.дело №747/2017 г. по описа на ВОС, ТО е образувано по предявен от С.Д.И., иск с правно основание чл.694, ал.2 от ТЗ, за установяване съществуването на неприето от синдика вземане в производството по несъстоятелност на МАК ООД /в несъстоятелност/, по т.дело №934/2016 г. на ВОС, на основание чл.694, ал.2 от ТЗ.

С определение от 16.06.2017 г. съдът е оставил без движение производството по делото за отстраняване на нередовности на исковата молба по смисъла на чл.127, т.4 и чл.128 ГПК, вкл. представяне на доказателства от ищеца за авансово внасяне на разноски за възнаграждение на особен представител на ответника в производството МАК ООД /в несъстоятелност/, при предпоставките по чл.29 ГПК, тъй като длъжникът МАК ООД /в несъстоятелност/ се представлява от ищеца в производството С. Д.И..

В указания от съда едноседмичен срок, не е постъпила молба от ищеца с изпълнение на дадените указания, нито са представени доказателства за авансирането на депозита за особен представител.

Съгласно разпоредбата на чл.635, ал.3 ТЗ, в производството по несъстоятелност, както и в производствата по чл. 621а, ал. 2, чл. 649 и чл. 694 ТЗ, длъжникът, съответно неговите органи, когато той е юридическо лице, могат да извършват лично или чрез упълномощено от тях лице всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдика.

В настоящия случай към момента на постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност длъжникът „МАК“ ООД се е представлявал от С.Д.И. – ищец по т.дело №747/2017 г. по описа на ВОС, ТО.

По смисъла на чл.29, ал.4 от ГПК, противоречие между представител и представляван, налагащо назначаване на особен представител на представлявания, ще е налице в хипотезата, когато едно и също лице представлява и двете насрещни страни в процесуалното правоотношение или когато едно и също лице е едновременно представител на една от страните и участва в лично качество като насрещна страна в същото производство.

В случая е налице хипотезата на чл.29, ал.4 от ГПК, тъй като едно и също лице, а именно С.Д.И. е едновременно ищец и представител на ответното дружество по иска с правно основание чл.694, ал.2 от ГПК.

От гореизложеното следва извода, че първоинстаноционният съд, правилно е задължил жалбоподателя да представи доказателства за внесен депозит в размер на 6379.94 лева, представляваща ½ от минималното адвокатско възнаграждение, определено в съответствие с чл.7, ал.2, т.5 и ал.3 от Наредба 1/2014 г.

Наред с това, в подадената искова молба, не се съдържат твърдения относно основанието и размера на вземането, което се цели да бъде установено в исковото производство, което представлява нередовност на исковата молба, по смисъла на чл.127, ал.1, т.4 от ТЗ.

Тъй като в в указания с определение от 16.06.2017 г. едноседмичен срок, ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба, тъй като не е посочил обстоятелствата от които произтича претендираното вземане и не е представил доказателства за авансово внасяне на разноски за възнаграждение на особен представител на ответника в производството МАК ООД /в несъстоятелност/, съдът намира, че са налице предпоставките по чл.129, ал.3 от ГПК, за прекратяване на производството по делото.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение за прекратяване е правилно и законосъобразно, поради частната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Д.И. *** против определение №3120/05.10.2017 г., с което е прекратено производството по т.дело №747/2017 г. по описа на ВОС, ТО.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: