ОПРЕДЕЛЕНИЕ

680                                                  16.10.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                        Търговско отделение

На  16-и октомври                                                                Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА  

                                                                    ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч.в. търговско   дело  № 609 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 Производството е по чл.274 ГПК.

Производството е образувано по частна жалба  от Й.Ц.В.-Г., чрез процесуални представители, против определение № 2674/23.07.2015год., постановено  по т. д. № 1528/2014 г. по описа на ВОС, с което съдът по реда на чл.78 ал.4 ГПК е присъдил на жалбоподателката сумата от 15 000лв.-разноски за адвокатски хонорар, като е оставил без уважение искането на жалбоподателката за присъждане на разноски в поискания размер от 55 000лв.-разноски за адвокатски хонорар. Иска определението да бъде отменено като неправилно и съдът да присъди направените разноски в поискания размер от 55 035лв.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

По частната жалба, съдът съобрази следното:

С определение № 1914/27.05.2015год. съдът е прекратил производството по т.д. №1528/2014год.,  поради отказ от исковете.

С молба вх.№ 17329/03.06.2015год. адв.Г.М. и адв.Б.К*, като пълномощници на ответницата  по т.д. № 1528/2014год. на ВОС, са поискали да бъдат присъдени направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер от 55 000лв. и 35лв. разноски за държавни такси. С молбата са представени: Списък на разноските, договор за правна  между жалбоподателката и  трима процесуални представители, а именно със:

-адв.Г.М.  с определено адвокатско възнаграждение в размер на 15 000лв.:

-адв.Г.К*  с определено адвокатско възнаграждение в размер на 25 000лв.:

-адв.Я. Т*- То* с определено адвокатско възнаграждение в размер на 15 000лв.:

С обжалваното определение  постановено в производство по чл.78 ал.4 ГПК, съдът е присъдил сумата от 15 000лв., каквато сума е изплатена на адв.Г.М., като са изложени съображения че съдът се е съобразил с разпоредбата на чл.78 ал.1 ГПК.

Съдът намира обжалваното определение за правилно, поради следните съображения:

Съобразно разпоредбата на чл.78 ал.1 ГПК, в производството се дължи заплатеното възнаграждение за един адвокат.

В процеса до прекратяване на производството са взели участие адв. Г.М. и адв.Я.Т*, на които както се посочи, с договора за правна помощ е определено възнаграждение от по 15 000лв. за всеки от тях. Предвид изложеното, законосъобразно съдът е присъдил на ответницата Й.Г. сумата от 15 000лв., представляваща заплатеното от нея възнаграждение за един от посочените адвокати. По повод на изложеното в жалбата, следва да се отбележи, че няма основание да бъде присъден определеният размер на адвокатския хонорар на адв. Г* К*, понеже същата не е извършила нито едно процесуално действие в процеса, до прекратяването на съдебното производство.  Предвдид изложеното, обжалваното определение, с което е оставено без уважение искането за присъждане на адвокатски хонорар за горницата над 15 000лв. до претендираните 55 000лв. е правилно и следва да бъде потвърдено. Жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Относно направеното с жалбата искане за присъждане на сумата от 35лв., представляваща заплатени такси и разноски: Същите както се посочи, са поискани своевременно.

Видно от съобразителната част на обжалваното определение, съдът е пропуснал да се произнесе по това искане. Предвид изложеното, жалбата в частта й, относно неприсъждането на сумата от 35лв. следва да се приеме като молба за допълване на определението, по реда на чл.250 ГПК.

С оглед на изложеното, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

        

ПОТВЪРЖДАВА определение на Окръжен съд-Варна № 2674 от 23.07.2015 г. постановено по т.д.№ 1528/2014 г. по описа на съда.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

         След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на ВОС за произнасяне на молбата по чл.250 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                      2.