Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА 

 

№   282/ 04.12.2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  четвърти  декември                                                      година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.т.д. № 609 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от АУТРЕМЕР ИСТЕЙТС ЕООД гр. Варна, представлявано от М. К. Б., чрез адв. Г., срещу постановеното по т.д. № 1402/2018г. по описа на ВОС решение № 688/01.10.2018г., с което съдът е потвърдил отказ на ДЛР при АВп от 10.09.18г, постановен по заявление с вх.№ 20180829121302 за вписване на промени по партида на АУТРЕМЕР ИСТЕЙТС ЕООД, изразяващи се в прехвърляне на дружествени дялове и приемането на съдружник. В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното решение и се претендира неговата отмяна. Поддържа се, че всички представени пред АВ изискуеми документи са надлежно нотариално заверени, а направеният противен извод от съда е погрешен.

След преценка на доказателствата по делото, съдът съобрази следното :

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжарване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения :

Със заявление вх.№ 20180829121302 е направено искане за вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на регистрация по партидата на АУТРЕМЕР ИСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 204360841, гр. Варна, а именно :  прехвърляне на дружествени дялове и приемане на нов съдружник. Към заявлението са представени изискуемите от закона документи – договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите и съдържанието на продавача и нотариална заверка на подписа на купувача, молба за приемане на нов съдружник; решение на едноличния собственик на капитала на дружеството за приемане на нов съдружник; протокол от редовно/извънредно общо събрание; решение на съответния орган на юридическо лице—съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност; декларации по чл. 129 ТЗ; изрично писмено пълномощно; декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове; документ за внесена държавна такса.

За да откаже вписването на посоченото ново обстоятелство, длъжностното лице по регистрацията към ТР е приело, че нотариалната заверка на подписите и съдържанието на страните по договора не са извършени едновременно, като липсва и нотариална заверка на съдържанието по отношение на купувача, съгласно изискванията на чл. 590, ал. 4 ГПК.

 Сезиран с допустима жалба против така постановения отказ, окръжният съд е възприел обжалвания акт за правилен, приемайки, че след като дружеството е регистрирано в Република България  към формата за действителност на договора съгласно чл.56 ал.1 от КМЧП приложение следва да намери българският закон. А предвидената в чл.129 ал.2 от ТЗ форма на договора за прехвърляне на дружествен дял не е спазена,  тъй като едновременното удостоверяване на подписа и съдържанието на договора е извършено единствено по отношение на продавача, но липсва удостоверяване на съдържанието на документа спрямо купувача по сделката.

Действително Договорът за прехвърляне на дружествен дял е заверен относно съдържанието и подписа на прехвърлителя от нотариус Ал.Г. с рег. № 194 на НК. Към него е представено и  заверено с апостил удостоверение, издадено от нотариус Н. Д., подпечатано с печата на Окръжен съд-Люнгбю, Дания, в уверение на това, че Ф. Х.- Л. Б.  - управител на дружеството  купувач  „Блек Сий Солитар Инвестмънт“ ООД, гр.Варна е одобрил и подписал Договор за продажба на дружествени дялове. От представения датски удостоверителен документ, заверен от нотариус Н. Д., с район да действие Окръжен съд-Люнгбю, Дания (л.27), е видно, че представляващият купувача – Ф. Х.- Л. Б. е одобрил и подписал Договора, без наличието на съмнителни корекции или добавки в документа. Завереният от нотариус Н. Д. Договор, респ. удостоверителният документ е заверен с апостил от дата 03.07.2018г., в Копенхаген от И. Х. Х., в качеството ѝ на представител на Министерство на външните работи на Дания (л. 28-30), т.е. авторитетно е установено, че нотариалното удостоверяване на територията на Дания е осъществено от лице, притежаващо такива правомощия.

В  настоящото производство съдът следва да извърши отново проверката,  която ДЛР осъществява по силата на чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ, а именно : дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР; дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; дали са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР и дали е заплатена дължимата държавна такса.

След извършената проверка е установено спазването на законовите изисквания за вписване  на исканата промяна, с изключение на съобразяването на формата за действителност на договора за прехвърляне на дружествен дял, установена в чл.129 ал.2 от ТЗ.

Съгласно посочения текст на закона прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

В разглеждания случай към преписката по заявление  с вх.№ 20180829121302 представеният договор за прехвърляне на дружествен дял съдържа нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на продавача, извършени от български нотариус и нотариално удостоверяване на подписа на управителя на дружеството – купувач, извършен от датски нотариус.

Тъй като дружеството, по чиято партида се иска да бъдат вписани промените, е регистрирано на територията на РБългария, съгласно чл.56 ал.1 от КМЧП формата за действителност на договора за прехвърляне на дружествен дял се подчинява на изискванията на държавата, в която то е регистрирано. А съгласно чл.58 т.6 от КМЧП приложимото право към лицата по чл.56 ал.1 с.з.урежда придобиването и загубването на членство, както и свързаните с това права и задължения. Съдът не споделя тезата, изложена в частната жалба, че сочените законови текстове са приложими по отношение формата на решенията по чл.137 ал.1 т.2 от ТЗ, но нямат общо със сключването и формата на договора за продажба на дружествен дял. В съдебната практика еднозначно се приема наличието на взаимна обвързаност между  валидността на договора за прехвърляне на дружествени дялове и процедурата по придобиване на членствени права. Приема се, че при неспазена форма на договора за прехвърляне на дружествен дял по чл.129 ал.2 от ТЗ, решението на ОС на съдружниците за приемане на нов съдружник се явява незаконосъобразно. /Така в Определение № 42 от 20.01.2016 г. на ВКС по т. д. № 3725/2014 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Мариана Костова/

В разглеждания случай предвидената в чл.129 ал.2 от ТЗ форма на договора за прехвърляне на дружествен дял не е спазена, тъй като отсъства едновременна нотариална заверка на подписа и съдържанието на документа от страна на купувача. Предвид на това постановеният отказ от вписване следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

Р       Е       Ш      И       :

ПОТВЪРЖДАВА  постановеното по т.д. № 1402/2018г. по описа на ВОС решение № 688/01.10.2018г., с което  е потвърден отказ на ДЛР при АВп от 10.09.18г, постановен по заявление с вх.№ 20180829121302 за вписване на промени по партида на АУТРЕМЕР ИСТЕЙТС ЕООД, изразяващи се в прехвърляне на дружествени дялове и приемането на съдружник

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :