О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 90

 

гр.Варна,   16.02.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.в.т.д. № 61 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Х* в.ч.т.д.№ 524/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл.ГПК.

Образувано е по частна жалба на А.А.И. ***, чрез адв. Ж*, срещу определение № 439/30.11.2016г., постановено по т.д.№ 548/2016 год. по описа на ОС – Шумен.

След проверка редовност на частната жалба съдът установи, че същата е подадена в срок, но досежно представителната власт на адв. Ж*, констатира, че липсват доказателства за учреден мандат на посочения за процесуален представител адвокат. Това обуславя нередовността на частната жалба по см. на чл. 261, т. 2 ГПК, поради което производството по делото следва да се прекрати, а делото да се върне на първостепенния съд за администриране на частната жалба.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 61/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ШОС за предприемане на необходимите действия по администриране на частната жалба.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: