Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

132

гр.Варна, 28.05.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова в.т.д.№61 по описа за 2019г. на ВнАС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на „ЯНК – 100“ ЕООД, гр.Варна, чрез адв.С., за допълване на постановеното по делото решение №84/05.04.2019г. като бъде потвърдено решение №230/18.12.2018г. по т.д.№25/2018г. на ОС – Добрич в частта, с която П. Л. П., ЕГН ********** е осъден да заплати на молителя направените пред първата инстанция разноски в размер на 4018,38лв.

В молбата се твърди, че с постановеното по делото решение е отменено частично обжалваното решение на ОС – Добрич в частта по предявения иск и разноските. В останалата част, с която са уважени предявените искове и са присъдени разноски решението е потвърдено. Същевременно е постановен диспозитив, с който е потвърдено решението в частта за относно предявения иск, но липсва диспозитив за потвърждаване на решението в частта за разноските, която не е отменена.

Предвид изложеното се претендира допълване на решението в посочената му част.

Ответникът П. Л. П., редовно уведомен, не е депозирал писмен отговор и не изразява становище по молбата.

Съдът, след преценка на доказателства по делото намира следното:

За да бъде допълнено постановеното по делото решение е необходимо със същото съдът да не се е произнесъл по цялото искане на страната, с което е бил сезиран.

В настоящия случай, с постановеното решение съдът се е произнесъл по цялото искане на ищеца, при съобразяване предметните предели на предявените искове, очертани в исковата молба.

В молбата, с която съдът е сезиран се съдържат твърдения за произнасяне по дължимостта на разноските за производството пред ОС – Добрич, по уважената част от исковете, но липса на отразяване на същата в диспозитива на постановеното решение.

Предвид изложеното съдът счита, че макар искането да е формулирано като такова за допълване, същото е за поправка на допуснатата фактическа грешка изразяваща се в липса на отразяване в диспозитива на решението на формираната в мотивите воля на съда за потвърждаване на решение №230/18.12.2018г. по т.д.№25/2018г. на ОС – Добрич в частта, с която П. Л. П., ЕГН ********** е осъден да заплати на молителя направените пред първата инстанция разноски в размер на 4018,38лв.

Наличието на формирана в мотивите към решението воля за присъждане в полза на молителя на разноските за първоинстанционното производство в  размер на 4018,38лв., но липса на отразяването й в диспозитива на решението, води до извод за наличие на основания за поправяне на решението по реда на чл.247 от ГПК.

С оглед на горното, следва да бъде поправена допуснатата фактическа грешка в диспозитива на постановеното по делото решение, където след „ПОТВЪРЖДАВА решение №230/18.12.2018г. по т.д.№25/2018г. на ОС – Добрич в частта, с която П.Л.П., ЕГН ********** *** е осъден да заплати на „ЯНК – 100“ ЕООД, ЕИК 124620377 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Стефан Стамболов“ №12а, ап.3, сумата от 47 770,70лв., представляващ част от общо дължимо обезщетение в размер на 76 433,12лв., за неоснователното ползване от ответника без правно основание за стопанската 2014/2015г. на общо 955,414дка земеделски земи, представляващи: 1/ниви, находящи се в землището на гр.Шабла, представляващи: нива с площ от 23,901 дка с кад.№094026; нива с площ от 30,005дка, с кад.№094033; нива с площ от 62,845 дка, с кад.№094041; нива с площ от 62,845 дка, с кад.№094042; нива с площ от 25,000дка, с кад.№094043; нива с площ от 25,001дка, с кад.№094044; нива с площ от 30,000дка, с кад.№094060; нива с площ от 39,999дка, с кад.№094061;  и 2/ ниви, находящи се в землището на с.Горун, общ.Шабла – нива с площ от 297,598дка, с кад.№012001; нива с площ от 22,430дка, с кад.№012011; нива с площ от 22,996дка, с кад.№012012; нива с площ от 12,036дка, с кад.№012013; нива с площ от 19,885дка, с кад.№012015; нива с площ от 9,018дка, с кад.№012016; нива с площ от 15,947дка, с кад.№012018; нива с площ от 8,037дка, с кад.№012019; нива с площ от 17,423дка, с кад.№012020; нива с площ от 16,363дка, с кад.№012021; нива с площ от 14,583дка, с кад.№012024; нива с площ от 14,001дка, с кад.№012025; нива с площ от 12,502дка, с кад.№012026; нива с площ от 20,983дка, с кад.№012029; нива с площ от 36,510дка, с кад.№12006; нива с площ от 20,983дка, с кад.№12030; нива с площ от 20,982дка, с кад.№12031, на основание чл.59 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.01.2018г. до окончателното й изплащане, на основание чл.86 от ЗЗД“ ДА СЕ ЧЕТЕ „както и в частта, с която П.Л.П., ЕГН ********** *** е осъден да заплати на „ЯНК – 100“ ЕООД, ЕИК 124620377 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Стефан Стамболов“ №12а, ап.3, сумата от 4018,38лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно уважената част от исковете, на основание чл.78 от ГПК“.  

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА явна фактическа грешка в диспозитива на решение №84/05.04.2019г. по в.т.д.№61/2019г. по описа на ВнАС, където след „ПОТВЪРЖДАВА решение №230/18.12.2018г. по т.д.№25/2018г. на ОС – Добрич в частта, с която П.Л.П., ЕГН ********** *** е осъден да заплати на „ЯНК – 100“ ЕООД, ЕИК 124620377 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Стефан Стамболов“ №12а, ап.3, сумата от 47 770,70лв., представляващ част от общо дължимо обезщетение в размер на 76 433,12лв., за неоснователното ползване от ответника без правно основание за стопанската 2014/2015г. на общо 955,414дка земеделски земи, представляващи: 1/ниви, находящи се в землището на гр.Шабла, представляващи: нива с площ от 23,901 дка с кад.№094026; нива с площ от 30,005дка, с кад.№094033; нива с площ от 62,845 дка, с кад.№094041; нива с площ от 62,845 дка, с кад.№094042; нива с площ от 25,000дка, с кад.№094043; нива с площ от 25,001дка, с кад.№094044; нива с площ от 30,000дка, с кад.№094060; нива с площ от 39,999дка, с кад.№094061;  и 2/ ниви, находящи се в землището на с.Горун, общ.Шабла – нива с площ от 297,598дка, с кад.№012001; нива с площ от 22,430дка, с кад.№012011; нива с площ от 22,996дка, с кад.№012012; нива с площ от 12,036дка, с кад.№012013; нива с площ от 19,885дка, с кад.№012015; нива с площ от 9,018дка, с кад.№012016; нива с площ от 15,947дка, с кад.№012018; нива с площ от 8,037дка, с кад.№012019; нива с площ от 17,423дка, с кад.№012020; нива с площ от 16,363дка, с кад.№012021; нива с площ от 14,583дка, с кад.№012024; нива с площ от 14,001дка, с кад.№012025; нива с площ от 12,502дка, с кад.№012026; нива с площ от 20,983дка, с кад.№012029; нива с площ от 36,510дка, с кад.№12006; нива с площ от 20,983дка, с кад.№12030; нива с площ от 20,982дка, с кад.№12031, на основание чл.59 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.01.2018г. до окончателното й изплащане, на основание чл.86 от ЗЗД“ ДА СЕ ЧЕТЕ „както и в частта, с която П.Л.П., ЕГН ********** *** е осъден да заплати на „ЯНК – 100“ ЕООД, ЕИК 124620377 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Стефан Стамболов“ №12а, ап.3, сумата от 4018,38лв., представляваща направените по делото разноски, съразмерно уважената част от исковете, на основание чл.78 от ГПК“. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването на страните пред ВКС на РБългария при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: