Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

78./гр. Варна, 07.04.2017 г.

                                                       

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на петнадесет март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

  ЧЛЕНОВЕ:      ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА Д.

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№610/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 от ТЗ вр. чл.713 от ТЗ вр. чл. 258 и следв. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Топлофикация - Шумен” ЕАД – в открито производство по несъстоятелност, със седалище гр.Шумен против решение №92/24.07.2015г. по т.д. №586/11 г. по описа на ШОС, с което дружеството е обявено в несъстоятелност и е постановено прекратяване на дейността на дружеството, постановена е обща възбрана и запор на имуществото на длъжника и са прекратени правомощията на управителните му органи, дружеството е лишено от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, като е  постановено започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Топлофикация Шумен” ЕАД гр. Шумен и разпределение на осребреното имущество.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, необосновано и постановено в противоречие с материалния закон.

Излага, че не е налице едно от основанията по смисъла на чл.710 от ТЗ, а именно да не е приет план за оздравяване на предприятието, тъй като към момента на постановяване на решението за обявяване в несъстоятелност, решението на събранието на кредиторите, с което предложения план, не е бил приет е обжалвано по реда на чл.679 от ТЗ. Наред с това излага, че възражения срещу предложения план е направил само един от кредиторите, което е било изцяло уважено, чрез коригиране на плана в частта относно удовлетворяване вземанията на Държавата, но независимо от това, без да изложат конкретни мотиви, останалите кредитори, не са приели плана за оздравяване.

Насрещната страна „Булгаргаз“ ЕАД, със седалище гр.София е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното решение.

Съдът след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, при съобразяване на правомощията си по чл. 269 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 713, ал.1 ТЗ, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

С влязло в сила решение № 183 от 15.11.2013 г. по т.д. №586/2011 г. по описа на Шуменски окръжен съд е обявена неплатежоспособността на „Топлофикация - Шумен” ЕАД, със седалище гр.Шумен и е открито е производство по несъстоятелност по отношение на същия длъжник.

С определение N 116/ 05.03.2014 г., обявено в Търговския регистър под N 20140307145801, окръжният съд на осн. чл.692 ал.1 и ал.4 ТЗ е одобрил списъка на приетите от синдика вземания на кредитори на „Топлофикация - Шумен” ЕАД.

В срока по чл.698 ал.1 от ТЗ, с молба вх.N 1758/31.03.2014 г., „Енергоснабдяване“ ЕООД, със седалище гр.Шумен, явяващо се легитимирано на осн. чл.697 ал.1 т.5 от ТЗ лице, е предложило план за оздравяване предприятието на длъжника.

След отстраняване на констатирани нередовности на плана, с  определение №145/16.03.2015 г. по т.д. №586/2011 г., ШОС е допуснал коригиран план за оздравяване до разглеждане от събранието на кредиторите и е свикал събрание на кредиторите на 23.04.2015 г.

Видно от приложения на стр.4573 от т.д. №586/2011 г. протокол от 23.04.2015 г., събранието на кредиторите на „Топлофикация - Шумен” ЕАД е било редовно проведено, като по единствената точка от дневния ред, всеки от оформилите се четири класа кредитори е гласувал против, поради което предложения план, не е бил приет.

Съгласно разпоредбата на чл.710 от ТЗ, съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план по чл.696 или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите по чл. 630, ал.2, чл. 632, ал.1 и чл.709, ал.1 от ТЗ. Преценката на съда по чл.710 от ТЗ за постановяване на решение със съдържанието по чл.711 от ТЗ се свежда до това дали са налице визирани от закона алтернативни предпоставки за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

В случаите, когато не бъде предложен план за оздравяване или предложения план не е бил приет или утвърден, съдът по несъстоятелността е задължен да администрира производството, като след заключение за осъществяването на условията по чл.710 от ТЗ постановява решение по чл.711 от ТЗ, с което преминава към втората фаза на несъстоятелността с цел удовлетворяване на кредиторите чрез осребряване имуществото на длъжника.

Законодателят не е предвидил други процесуални или материалноправни действия на участниците в производството по несъстоятелност, обуславящи постановяването на решението по чл. 711 ТЗ, които биха могли да бъдат предмет на проверка, включително във въззивното производство. В горния смисъл са решение № 42 от 21. 04. 2011 г. по т. д. № 1010/2010 г., І т. о. и решение № 15 от 26. 01. 2005 г- по гр. д. № 1599/2003 г. на ВКС на РБ. Действително към момента на подаване на въззивната жалба, производството по  т.д.283/2015 г. по описа на ШОС, образувано по реда на чл.679 от ТЗ, по молба на длъжника за отмяна на решението на събранието на кредиторите от 23.04.2015 г. не е било приключило, но в хода на производството същото е било приложено към настоящото дело, като видно от постановеното определение N 372/27.07.2015 г., молбата за отмяна на решението е оставена без уважение.

Неоснователни са възраженията на длъжника в несъстоятелност, че поради липса на възражения срещу плана, съдът по несъстоятелността е следвало да утвърди. По въпроса за предпоставките, при които съдът по несъстоятелността утвърждава приетия от събранието на кредиторите план за оздравяване предприятието на несъстоятелния длъжник е налице формирана и трайно непротиворечива практика на касационната инстанция, обективирана в решения на ВКС № 1390/ 17.09.2001 год., по т.д.№ 963/2001 год.; № 15/26.01.2005 год., по гр.д.№ 1599/2003 год. и др., според която съдът по несъстоятелността утвърждава само приетия от събраните на кредиторите план за оздравяване. При при неприемане на оздравителен план съдът не само, че не е длъжен да се произнесе по неговото утвърждаване, но фактически липсва акт, който да подлежи на съдебен контрол по този ред и затова при наличие на някоя от лимитативно алтернативно изброените от законодателя в чл.710 ТЗ предпоставки, съдът по несъстоятелността е длъжен с решение по чл.711 ТЗ да обяви несъстоятелността на длъжника.

В случая е налице втората хипотеза по чл.710 ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност, а именно предложеният план не е бил приет и съдът правилно на 24.07.2015 г. е постановил решение по чл.711 ТЗ.

При изяснените предпоставки за постановяване на атакуваното решение по чл.711 от ТЗ на съда по несъстоятелността въззивните доводи на длъжника, свързани с възможността за оздравяване са неоснователни, като за него остава възможността по чл.740 от ТЗ, да сключи извънсъдебно споразумение с кредиторите.

По всички изложени съображения и съвпадането на изводите на въззивния и първоинстанционния съд за наличието на условията по чл.710 ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност и за постановяване на решение с нормативно установеното в чл.711 ТЗ съдържание, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на делото и на осн. чл.620 ал.3 от ТЗ, длъжникът следва да заплати от масата на несъстоятелността дължимата държавна такса по жалбата в размер на сумата от 125 лева.

 

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №92/24.07.2015г. по т.д. №586/11 г. по описа на ШОС, с което на осн. чл.710 ТЗ  длъжника „Топлофикация - Шумен” ЕАД, със седалище гр.Шумен е обявен в несъстоятелност с последиците по чл.711 от ТЗ.

ОСЪЖДА „Топлофикация - Шумен” ЕАД – в несъстоятелност, със седалище гр.Шумен, ЕИК 127029454 да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт от масата на несъстоятелността сумата от 125 лева, държавна такса по жалбата.

 

На осн. чл.634в ал.1 ТЗ решението да се впише в особената книга, водена от съда по несъстоятелността.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: