О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

696 /22. 11.2017 г.

 

Варненски Апелативен съд - Търговско отделение, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ

      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА 

                           ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.т.д.№ 610/2017 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба на „С* Д*-97“ ООД – гр. Търговище срещу решение № 34/04.07.2017г., постановено по т.д. № 139/2016 год. по описа на ОС – Търговище, с което съдът е признал за установено на осн. чл. 422, ал. 1 ГПК съществуване на вземане в полза на АПСК – гр. София срещу „С* д*-97“ ООД – гр. Търговище за сумата от 23 582,17 $, представляваща незаплатена девета годишна разсрочена вноска от Договор за приватизационна продажба на дялове от капитала на „С* *“ ООД – гр. Търговище, сключен на 12.08.1998г., ведно със законната лихва върху главницата от 13.12.2010г. до окончателното  изплащане на вземането, за което вземане на осн. чл. 417, т. 2 и чл. 418 ГПК е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2333/2010г. на ТРС. Депозирана е и жалба срещу постановеното по делото по реда на чл. 247 ГПК решение № 45/08.09.2017г.

След проверка редовността на въззивната жалба срещу решение № 34/04.07.2017г. по  т.д. № 139/2016 г. на ТОС съдът констатира, че същата не отговаря на законовите изисквания на чл. 261, т. 4 ГПК. Дължимата държавна такса за въззивно обжалване съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, изчислена върху обжалваемия интерес от 23 582,17 $, възлиза в размер на 471,64 $, която сума съобразно фиксинга на БНБ към 05.12.2016г. (1,82754 лв. за 1 $) е равняваща се на 861,94 лв. Към въззивната жалба има представени доказателства за внесена държавна такса в размер на 763,95лв., което е с 97,99лв. по-малко от дължимата се такава в размер на 861, 94лв..

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че предвид констатираните пропуски в администрирането на въззивната жалба, образуваното по нередовна жалба въззивно производство по в.т.д. № 610/2017г. на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на необходимите действия по администрирането ѝ, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Водим от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 610/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Търговище за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на въззивната жалба съобразно изложеното по-горе в настоящото определение, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.