Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

21

гр. Варна, 18.01.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на осемнадесети декември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря ДЕСИСЛАВА ЧИПЕВА,

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№610 по описа за 2018г. на ВнАС,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 ГПК.

            Образувано е по въззивна жалба от „НИТИ КОМЕРС“ ООД, гр.Варна, чрез адв.Б., срещу постановеното решение №539/06.07.2018г. по т.д.№844/2015г. на ВОС.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие със събраните по делото доказателства. По делото е безспорно установено, че поканата за свикване на ОСС на 11.05.2015г. е отправена и връчена чрез нотариална покана още на 16.04.2015г., като е получена лично от Т.К.. Същевременно решението за освобождаване на Р. К. като управител на дружеството е взето на 06.05.2015г., поради което към датата на свикване на събранието същата е имала правомощия да упражнява функциите на управител на дружеството. Още повече, че от протокола от проведеното на 11.05.2015г. ОС е видно, че съдружникът Т.К. не е възразил срещу начина на свикване на събранието. Такива възражения не са въведени и в подадената искова молба.

Обстоятелството, че Р. К. не е освободена като управител на дружеството е подробно аргументирано в депозирания по делото отговор и е потвърдено в решението по т.д.№844/2015г. на ВОС.

Предвид изложеното съдът е следвало да разгледа и да се произнесе по нарушенията на изключения съдружник, чийто действия са били насочени към придобиване на пълен контрол върху управлението и активите на дружеството, деклариране и опит за вписване в Търговския регистър на неверни обстоятелства.

Нарушенията извършени от съдружника са безспорно установени по делото – отказа за предоставяне достъп до фирмената документация; опит за изключване на съдружника Р. К.. Всички действия са извършени в противоречие с интересите и във вреда на дружеството, което обосновава наличието на предвидените в закона предпоставки за изключването му.

В последните месеци дружеството, под ръководството на Т.К., е сключило и е страна по редица неизгодни сделки със свързани физически и юридически лица. Още повече, че въпреки оспорването на взетите решения на  ОСС от 11.05.2015г., Т.К. така и не представя съставения от избрания секретар – И.З. протокол. Такъв няма и не е бил изготвян.

По същество моли съда да отмени решението на ВОС и отхвърли предявените искове.

В съдебно заседание въззивникът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Въззиваемата страна Т.Н.К., редовно призован чрез адв.З., не е депозирал писмен отговор. С писмено становище в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че Р. Стойчева е била освободена като управител на дружеството много преди изпращане на поканата на свикване на ОСС с решение на ОС от 19.12.2014г., по законосъобразността на което решение не е формирана сила на пресъдено нещо. Това прави ОСС от 11.05.2015г. нелегитимно. Действието на решението на ОСС настъпва незабавно в отношенията между съдружниците, като обстоятелството, че за третите лица Р. Стойчева все още е била съдружник  и управител е без значение.

Отделно от горното, взетото от Р. Стойчева решение по т.3 от обявения дневен ред не е материализирано надлежно, тъй като не е вписано в протокола от събранието.

Решението на ВОС, в частта, с която е прието, че изключването на Р. Стойчева е произвело незабавно действие в отношенията между съдружниците е законосъобразно, поради което към датата на провеждане на процесното ОС от 11.05.2015г. същата не е имала качеството управител. Въведените възражения за сключване на неизгодни за дружеството сделки са преклудирани и не следва да бъдат разглеждани.

По същество моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата, потвърди решението на ВОС и му присъди направените по делото разноски.

Съдът намира производството за редовно и допустимо – подадената ВЖ е депозирана от надлежна страна, в срока за обжалване на решението и при спазване на останалите изисквания за редовност.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

Производството пред ВОС е образувано по предявен иск от Т.Н.К. срещу „Нити Комерс“ ООД, гр. Варна, за отмяна на решениeто за изключване на ищеца като съдружник в ответното дружество, взето по т.3 от дневния ред на ОС на съдружниците на „Нити Комерс“ ООД, проведено на 11.05.2015г. от 10ч., като незаконосъобразно поради противоречие на повелителните разпоредби на закона и на учредителния договор, на основание чл.74 от ТЗ.

В исковата молба се излагат следните твърдения: Р. К. е била изключена като съдружник от дружеството с решение на ОС от 19.12.2014г. На последващо ОСС на „НИТИ КОМЕРС“ ООД, проведено на 19.12.2014г. са взети решения за приемане на нов съдружник, поемане дела на изключения съдружник, освобождаване на Р. К. като управител, актуализиране на дружествения договор.

Промените в обстоятелствата подлежащи на вписване, както и в управлението на дружеството са били заявени за вписване в Търговския регистър със заявление вх.№20150316171427/16.03.2015г. По същото е постановен отказ, който е предмет на обжалване.

Твърди се още, че съобразно правната теория и постоянната практика на ВКС действието на решението на ОС настъпва веднага във вътрешните отношения, а по отношение на трети лица от момента на вписването му в търговския регистър. Въз основа на горното се твърди, че към момента на отправяне на покана към ищеца за провеждане на атакуваното ОС и провеждането му Р. К. вече не е била съдружник и управител, тоест не е легитимирано лице за свикване на ОС, както и за участие и вземане на решения, поради което ОС не е било свикано и проведено законосъобразно.

Към датата на провеждане на ОС Р. К. е продължавала да бъде управител на дружеството единствено по отношение на третите лица, поради това, че не е дадена публичност на променените обстоятелства. Съставеният констативен протокол не представлява протокол от проведено ОСС, тъй като в същия се съдържа отразяване на свидетелски показания в писмен вид, което е недопустимо.

В съдебно заседание и с писмено становище, поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът „НИТИ КОМЕРС“ ООД, с писмени отговори и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва предявения иск като неоснователен. Излага, че процесното ОСС е било надлежно свикано и проведено от лице, което е имало качеството съдружник. Спазена е процедурата по свикването му, като другият съдружник е бил надлежно уведомен, събранието е проведено при необходимия кворум и решенията са взети с необходимото мнозинство. Към датата на провеждане на събранието – 11.05.2015г. Р. К. е имала качеството съдружник, тъй като отказът за вписване на решенията на ОС от 19.12.2014г., вкл. решението за изключването й е бил отменен с решение от 30.07.2015г. по т.д.№1195/2015г. на ВОС.

По същество моли предявения иск да бъде отхвърлен като неоснователен.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Между страните по делото не е налице спор относно фактите, установени надлежно при разглеждане на производството пред ВОС, както следва:

Р. К., в качеството й на съдружник и управител на „НИТИ КОМЕРС“ ООД е отправила до Т.К., в качеството му на съдружник, писмено предупреждение за изключването му, по реда на чл.126 от ТЗ, поради извършване на действия насочени и имащи за цел накърняване интересите на дружеството, а именно: 1/ отказ за предоставяне достъп до фирмената – счетоводна и друга документация на дружеството. Счетоводните документи не са предоставени и към датата на отправяне на поканата, с което действие е нарушен дружествения договор и закона; 2/ със заявление вх.№20150316171427/16.03.2015г. до Агенция по вписванията е направен опит за изключване на съдружника и управител на дружеството Р. Стойчева, като същите документи са такива с невярно съдържание, удостоверяващи несъществуващи събития и имащи за цел придобиване на еднолична власт върху активите на дружеството. Тези действия нарушават грубо дружествения договор и закона и са действия насочени срещу самото дружество; 3/ дружеството, под ръководството на Т.К. е сключило ред неизгодни сделки със свързани физически и юридически лица.

Предвид изложеното е отправено предупреждение за преустановяване извършването на увреждащи дружеството действия – сключване неизгодни договори на значителна стойност, възпрепятстване участието на съдружник и управител дружеството в управлението му и за доказване стриктното изпълнение на поетите с дружествения договор задължения, като се оттегли жалбата по т.д.№513/2015г. на ВОС.

В поканата е посочено още, че при липса на преустановяване на посочените действия и коригиране на поведението си, съдружникът ще бъде изключен на основание чл.126, ал.3, т.2 и т.3 от ТЗ.

Посочено е още, че с изтичане срока на предизвестието и с оглед поведението на съдружника,въпросът за изключването му ще бъде разгледан на насроченото за 11.05.2015г. ОСС в „НИТИ КОМЕРС“ ООД.

До Т.К., в качеството му на съдружник в „НИТИ КОМЕРС“ ООД, е била отправена и покана за свикване Общо събрание  на съдружниците на 11.05.2015г.  от 10,00 часа в гр.Варна, офис сграда Вл.Варненчик, ул.“Коево“ 3, конферентна зала, при дневен ред: 1/ Обсъждане финансовото състояние на дружеството; наличие на публични задължения и изпълнение на сключените към настоящия момент договори; 2/ обсъждане действията на съдружника Т.Н.К. във връзка с отправеното му предупреждение за изключване и поканата да преустанови извършването на действия против дружеството; 3/ изключване на съдружника Т.Н.К. на основание чл.126, ал.3, т.2 и т.3, като съдружник в „НИТИ КОМЕРС“ ООД и определяне на полагащия му се дружествен дял; 4/ определяне на отговорно лице за вписване на взетите решения по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Предупреждението за изключване и поканата за свикване на ОСС на 11.05.2015г. са отправени до Т.Н.К. с нотариална покана от 16.04.2015г., рег.№1418/2015т., т.1, №117 на нотариус Б. В., гр.Варна. Същите са връчени на Т.К. на 29.04.2015г.

В констативен протокол от 11.05.2015г., съставен от Ж. В., помощник - нотариус по заместване при нотариус П. С., рег.№335 с район на действие ВРС, е отразено провеждането на ОСС на съдружниците в „НИТИ КОМЕРС“ ООД, проведено на посочената дата, в 10,00 часа в конферентната зала в гр.Варна, ул.“Коево“3. На събранието са присъствали съдружниците Р. К. и Т.К.. Гласувана е точката от дневния ред за освобождаване на Т.К. като съдружник, за приемането на която е гласувала Р. К., а против - Т.К..

Не се спори между страните по делото, че със заявление вх.№20150622162215 са заявени за вписване в ТР по партидата на „Нити Комерс” ООД обстоятелствата, инкорпорирани в изчерпателно изброените по – горе решения на ОСС.

С решение №293/26.04.2016г. по т.д №1269/2015г. на ВОС, влязло в законна сила на 14.03.2018г., след касационно обжалване, е признато за установено по иска, предявен от Р. П. К. с ЕГН: **********, срещу „НИТИ КОМЕРС” ООД, ЕИК 103802138, че на 31.07.2015 г. в Търговския регистър по партидата на дружеството е вписано несъществуващо обстоятелство, а именно прекратяване на членството на Р. П. К. като съдружник в дружеството по реда на чл. 125 от ТЗ и на основание чл.74, ал.1 от ТЗ са отменени решенията, взети на проведеното на 06.05.2015г. общо събрание на съдружниците на „НИТИ КОМЕРС” ООД за приемане като нов съдружник на С. Н.К., освобождаване на управителя Р. П.  К. и поемане на дяловете й от Т.Н.К. и С. Н.К., приемане на актуализиран вариант на дружествения договор.

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

По предявения иск с правно основание чл.74 от ТЗ, поставените за разглеждане пред настоящата инстанция въпроси са, както следва: за липсата на процедурни нарушения при изключване на съдружника и редовност на процедурата по свикване на ОСС от 11.05.2015г., както и за наличие на посочените в поканата нарушения и действия във вреда на дружеството.

За да бъде уважен предявеният иск, предвид разпоредбата на чл.154, ал.1 ГПК, ищецът следва да докаже наличието на твърдените от него факти, а именно: качеството му на съдружник към датата на решението, чиято отмяна претендира и предявяване на иска в срока по чл.74, ал.2 ТЗ.

В тежест на ответника е да докаже юридическите факти, от осъществяването на които следва процесуалната и материалната законосъобразност на взетите от общото събраните на дружеството решения – наличие на изпратена и получена в предвидения срок покана за предстоящото ОСС, отправено предупреждение за изключване, както и наличие на посочените в поканата нарушения и действия във вреда на дружеството.

Писменото предупреждение по чл.126, ал.3 ТЗ цели да уведоми съдружника за наличието на констатирани нарушения по повод на участието или неучастието му в дружествените работи и едновременно с това представлява известие, че дружеството е предприело действия по изключването му. Предупреждението има за цел да уведоми съдружника за намерението за изключването му, както и да му се предостави възможност да се подготви за заседанието, на което този въпрос ще бъде разгледан, респ. да изложи становището си или да предприеме действия за коригиране на поведението си.

Законът не регламентира срок между връчването на предупреждението и провеждането на ОСС, на което ще се разглежда въпросът за изключване на съдружника, като същият зависи от вида на твърдените нарушения, респ. времето, за което може да бъдат предприети действия по промяна на поведението на съдружника.

От друга страна, съобразно разпределението на доказателствената тежест, е необходимо по делото да бъде установено основанието, на което е изключен съдружникът, което освен правилата за свикване и провеждане на ОСС изисква и установяване законосъобразността на взетите решения, а именно наличието на виновно неизпълнение на основни за преследваните от дружеството цели, имуществени или неимуществени задължения на съдружника. При преценка на посочените обстоятелства съдът съобразява понятието „увреждащи действия по смисъла на чл.126, ал.3, т.3 от ТЗ“ дадено в решенията на ВКС, а именно, че такива са „само онези правни и/или фактически действия, осъществени от съдружника, които нарушаващи общото задължение за лоялност засягат имущественото състояние на търговеца или се отразяват негативно върху престижа и доброто му име, като е без значение дали от същите са настъпили имуществени вреди“. /в този смисъл са решенията по т.д.№533/2008г. на ВКС, т.д.№379/2009г. на ВКС, І т.о, решение №860/2010г. на ВКС, ІІ т.о/.

В настоящия случай, от извършената от съда справка в Търговския регистър, по партидата на дружеството „Нити Комерс“ ООД и от събраните по делото доказателства, се установява, че съдружниците в дружеството – Р. К. и Т.К. са и негови управители, представляващи дружеството поотделно.

Именно в качеството си на управител на дружеството, на 16.04.2015г. /съобразно отбелязването на нотариалната покана/, Р. К. е  отправила до Т.К. покана за свикване ОСС на 11.05.2015г., с посочен дневен ред, ведно с предупреждение за изключването му за извършване на действия във вреда на дружеството, представляващи нарушения по смисъла на чл.126, ал.3, т.2 и т.3 от ТЗ, подробно описани, получени лично от Т.К. на 29.04.2015г.

  Съдът намира, че при свикване на ОСС за 11.05.2015г. са спазени изискванията на ТЗ и устава на дружеството, тъй като поканата е отправена от управител на дружеството и е спазен срокът по чл.24, ал.3 от Устава.

Действително, взетото решение на проведеното ОСС от 06.05.2015г. за освобождаване на управителя Р. К. e произвело незабавно действие във вътрешните отношения между съдружниците /решение по т.д.№349/2008г. на ВКС, ІІ т.о; решение по т.д.№1846/2015г. на ВКС, ІІ т.о; решение по т.д.№526/2010г. на ВКС, І т.о./, но това действие е за напред и не влияе на действията предприети от съдружника – управител, до датата на вземането му. От друга страна, по делото не е представено решението на ОСС от 19.12.2014г., с което Р. К. е освободена като управител на дружеството, за да бъде направена преценка дали същата е изгубила това си качество на по-ранна дата от тази на решение на ОСС от 06.05.2015г. Още повече, че от извършените отбелязвания по партидата на търговеца се установява, че с влязло в сила решение по т.д.№500/2015г. на ВАС е потвърден отказа за вписване на решенията взети на проведеното на 19.12.2014г. ОСС именно поради нарушения в процедурата по свикването му, а след него съдружникът Т. Горанов е взел второ решение с идентично съдържание, констатирайки прекратяване на членството на Р. К. на друго основание /чл.125 от ТЗ/. Посоченото от ответника решение по т.д.№1195/2015г. на ВОС касае отмяна на отказа за вписване в Търговския регистър на решенията взети на ОСС от 06.05.2015г., които впоследствие са били предмет на разглеждане по посоченото по-горе т.д.№1269/2015г. на ВОС.

Обстоятелството, че към датата на провеждане на процесното ОСС – 11.05.2015г. Р. К. е нямала качеството „управител“ не влияе на редовността на същото, доколкото тя е била съдружник в дружеството и надлежно е участвала и гласувала на събранието.

С оглед вида на твърдените нарушения – непредставяне на счетоводната документация, сключване на сделки със свързани физически и юридически лица във вреда на дружеството, както и предходно подадено заявление за изключване на съдружника Р. К. срокът от получаване на поканата /29.04.2015г./ до датата на провеждане на ОСС /11.05.2018г./ е достатъчен за организиране защитата и предприемане евентуални действия за коригиране поведението на предложения за изключване съдружник – Т.К..

Предвид изложеното, съдът намира, че при свикване на процесното ОСС е спазена процедурата предвидена в ТЗ и Устава на дружеството.

По отношение на твърдените нарушения на съдружника Т.К. изразяващи се в извършване на действия във вреда на дружеството. 

В настоящия случай по делото, въпреки извършеното надлежно разпределение на доказателствената тежест от ВОС и предоставената възможност, не са събрани доказателства, от които да се установява поведение на съдружника, което е във вреда на дружеството – непредоставяне на счетоводната документация, сключени сделки със свързани физически и юридически лица, които са неизгодни за дружеството.

Обстоятелството, че съдружникът е предприел действия по изключване на другия съдружник Р. К. също не може да бъде тълкувано като „увреждащо“ в посочения по-горе смисъл, тъй като същото представлява упражняване на членствените му права, предвидени в ТЗ и дружествения договор. Влошените отношения между съдружниците, каквито безспорно се установяват в хода на настоящото производство, не са основание за изключване на съдружника, което да обоснове законосъобразност на взетото решение. 

Предвид изложеното съдът намира, че предявеният иск с правно основание чл.74 от ТЗ е основателен и като такъв същият следва да бъде уважен.

С оглед съвпадане изводите на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

На основание чл.78 от ГПК и направеното искане, въззивникът „Нити Комерс“ ООД, гр.Варна следва да бъде осъден да заплати на Т.Н.К. сумата от 300лв., представляваща направените пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №539/06.07.2018г. по т.д.№844/2015г. на ВОС.

ОСЪЖДА „НИТИ КОМЕРС“ ООД, ЕИК 103802138, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Хаджи Димитър“ №14, ет.1, ап.3 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Н.К., ЕГН **********,***, сумата 300 лв.,  представляваща направени пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването на страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: