О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

616…..……/………… 2013 г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на 18.09.2013 год. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

 П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* ч.т.д. № 611/2013 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.613а ал.3 ТЗ.

Образувано е по частна жалба на ЕТ Х*–С* Х* гр.Варна против определение № 134/03.07.2013 г. по т.д.№ 142/2012 г. на ТОС, с което е оставена без уважение молба на жалбоподателя за спиране на продажбата на движима вещ, включена в масата на несъстоятелността /употребяван газокар HYSTER, подробно описан/, поради заведен иск с пр. основание чл.108 ЗС вр. чл.637 ал.6 т.1 ТЗ от ЕТ Х** Х* против ЕТ ДИ-ПИ-Д.Д* /в несъстоятелност/ за предаване на същата вещ, като собствена на ищеца.

В жалбата се излага, че обжалваното определение е неправилно, за което се сочат подробни доводи, и се претендира отмяната му.

Против частната жалба не са постъпили писмени отговори от легитимираните лица. Изискано е за справка т.д.№ 142/2012 г. по описа на ТОС, поради непълнота на изготвената по жалбата преписка.

След запознаване с материалите по делото, съставът на Варненския апелативен съд констатира следното:

Обжалваното определение № 134/03.07.2013 г., постановено по молба вх.№ 3056/02.07.2013 г., е идентично с определение на ТОС № 28/25.06.13 г., постановено по предходна молба вх.№ 2878/24.06.2013 г., но относно различни движими вещи. Против определението от 25.06.2013 г. е била подадена частна жалба, оставена без разглеждане като недопустима от състав на ВАпС с влязло в сила определение № 468/15.07.2013 г. по ч.т.д.№ 479/2013 г. Настоящият съдебен състав напълно споделя мотивите на въззивното определение. Съгласно изричната разпоредба на чл.613а ал.3 ТЗ, актовете на съда в производството по несъстоятелност, които не са изброени в предходните алинеи на чл.613а ТЗ, подлежат на обжалване по съответния ред на ГПК само пред апелативната инстанция. Съответният ред на ГПК е този по Глава двадесет и първа, а именно – „Обжалване на определенията”. В чл.274 ал.1 ГПК са посочени изчерпателно актовете, подлежащи на обжалване. Отказът да се спре процедура по осребряване на имущество от масата по несъстоятелността не попада сред тях, вкл. и самият ТЗ не предвижда подобна процесуална възможност. Исканата от жалбоподателя в настоящото производство защита в хипотезата на спор за собственост относно вещ, включена в масата на несъстоятелността, може да бъде принципно осъществена или при даване на разрешението за продажбата на вещта от съда по несъстоятелността, или по реда на обезпечаване на иска по чл.637 ал.6 т.1 ГПК, в този смисъл вж. напр. Определение № 55/20.01.2009 г. на САС, ГК, по ч.гр.д.№ 117/2009 г. с докладчик Б.Й*.

С оглед горното и предвид обстоятелството, че обжалваното определение е изключено от инстанционен контрол, частната жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство – да бъде прекратено.

Водим от горното         , Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 3227/11.07.2013 г. на ЕТ Х*–С* Х* против определение № 134 от 03.07.2013 г. по т.д.№ 142/2012 г. по описа на ТОС и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 611/2013 г. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: