Р Е Ш Е Н И Е

 

№  5 /Варна, 09.01.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 09.12.2014 год. в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА Х.А

                            ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

При секретаря Д.Ч., като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 611/2014 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

              Производството е с правно основание чл. 240, ал.1 ГПК и е образувано по молба на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД – Девня за отмяна на неприсъствено решение № 670/27.06.2014 год., постановено по т.д.№ 134/2014 год. по описа на ОС – Варна, с което  са отменени всички решения на ОС на акционерите на „Полимери инвест” АД със седалище гр.Девня от 16.11.2013 год. по иска на „Полимери” АД  - в несъстоятелност, на основание чл. 74 ТЗ.

В предявената молба се излага, че страната е била лишена от възможността да участва в делото поради ненадлежно връчване на преписа от исковата молба и призовките за съдебно заседание, вкл. поради невъзможност за узнае своевременно за връчване на преписа и призовките поради наличието на особени непредвидени обстоятелства – отменителни основания по чл. 240, ал.1, т.1 и т.2 ГПК.

 Предявената молба се оспорва от насрещната страна.

 Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

ВОС е бил сезиран с предявен от „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност иск с правно основание чл. 74 ТЗ с предмет – отмяната на решенията, приети от ОС на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД от 16.11.2013 год. Приетите решения касаят отчетни, финансови  и др. въпроси на дружеството, вкл. и промяната в адреса на управление, а именно – от гр.Девня, „Промишлена зона” в гр.София, бул.”Витоша” № 103.

Не се спори, че приетите решения на ОС са заявени за вписване в ТР със заявление вх.№ 20131122191641. Производството по вписване е спряно по искане на акционера „Полимери” АД до приключване на съдебното производство по конститутивната претенция с правно основание чл. 74 ТЗ – така определение № 4933/25.11.2013 год. по описа на ОС –Варна.

Не се спори и досежно обстоятелството, че вписаният адрес на управление на „Полимери инвест” АД – Девня, „Промишлена зона” съставлява административна сграда, разположена в поземлен имот, собственост на „Полимери” АД. Не се спори и досежно обстоятелството, че в имота е въведен пропускателен режим от физическа охрана под контрола на „Полимери” АД – ищец в производството /така изрично обективирани изявления на синдика – с.3 от исковата молба/.

Не се спори и че страните са в спор досежно собствеността на сградата, приключил с влязло в сила решение № 535/30.05.2014 год. по т.д.№ 2268/2013 год. по описа на ВОС, по силата на което е призната относителната недействителност на апортна вноска по иск на „Полимери” АД – в несъстоятелност с правно основание чл. 647, ал.1, т.3 ТЗ.

От съвкупната преценка на събраните в настоящото производство гласни доказателства – показания на св. З.И. и В.Х. се установява, че от есента на 2013 год.  достъпът на дружеството „Полимери инвест” АД до административната сграда, съставляваща адрес на управление бил възпрепятстван от назначената охрана на „Полимери” АД – в несъстоятелност.  Служителите на „Полимери инвест” АД не били допускани до работното им място, вкл. нямали достъп до финансово – счетоводната документация на дружеството. Единственото изключение от страна на „Полимери” АД било във връзка с провеждането на ОС от 16.11.2013 год., на която дата всички акционери на „Полимери инвест” АД били допуснати безпроблемно до административната сграда с цел провеждане на процесното ОС.

Събраните гласни доказателства кореспондират с представении по делото сигнали от „Полимери инвест” АД за препятсван достъп до фирмената канцелария – така жалба до РП – Девня вх.№ 961/07.10.2013 год. и жалба вх.№ 1187/12.12.2013 год. по т.д.№ 2268/2013 год. по описа на ВОС.

При така сложилите се фактически и правни отношения между страните, всички съобщения до ответника „Полимери инвест” АД по т.д.№ 134/2014 год. са адресирани до вписания адрес на управление – Девня, Промишлена зона. Съобразно отбелязванията във върнатите призовки / за връчване на препис от исковата молба; за насрочено първо с.з.; за връчване на препис от постановеното решение/  длъжностното лице по призоваване е посетило адреса, където охранител от портала е заявил, че служители на фирма „Полимери инвест” АД няма, а всички административни сгради са в „процес на разрушаване”.  Представени са още разписки от залепване на уведомление по реда на чл. 50, ал.4 вр. чл. 47, ал.1 ГПК на портала. След изтичане на срока по чл.  47, ал.2 ГПК призовките са върнати в цялост. Разглеждащият състав е приел връчването за редовно с приложение на чл. 50, ал.4 ГПК.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:  

Задължение   за търговеца е да впише седалище и адрес на управление в търговския регистър, в качеството им на правноиндивидуализиращи го обстоятелства, както и да обозначава промени в същите, а задължение на съда - да го призове по вписаните актуални седалище и адрес на управление, съгласно чл.50, ал.1 ГПК.  В настоящия случай, вписването на новия адрес на управление и на нов адрес на кореспонденция е осуетено чрез предприети от насрещната страна правни действия по чл. 536, ал.1 ГПК.  Едновременно с това – достъпът на дружеството до вписания адрес на управление е възпрепятстван именно от действия на насрещната страна.  По изложените съображения, в конкретния случай, стриктното приложение на чл. 50, ал.1 ГПК създава опасност от злоупотреба с права – страната не може да бъде открита по адреса на управление и не може да предприеме вписване на нов адрес по причини, създадени от насрещната страна. 

Съдът съобрази и обстоятелството, че всички върнати съобщения по делото на практика обективират изявления на  служители на ищеца във връзка с местонахождението на насрещната страна – ответник. Предприетото залепяне на уведомление до ответника е осъществено на портала на административен и производствен комплекс, който принадлежи на ищеца и се охранява от него. Горното е в противоречие с разпоредбите на чл.46, ал.2, изр.3 и чл. 46, ал.3 ГПК, въвеждащи забрана действията по призоваване да се опосредяват от лица, които участват като насрещна страна на адресата. Допуснатото нарушение на процесуалния закон съставлява самостоятелно отменително основание по чл. 240, ал.1, т.1  ГПК.

В конкретиката на казуса, създадената потенциална възможност за злоупотреба с права е могла да бъде преодоляна единствено чрез призоваване на ответника по новия адрес на управление, който макар и невписан в ТР е известен на ищеца и на съда. Разпоредбата на чл. 50 ГПК не следва да се тълкува като забрана за призоваване на търговеца на друг адрес, който е известен на насрещната страна в правоотношението, още повече, когато предмет на делото е самото решение на ОС на АД за промяна в адреса на управление. Призоваването на ответника на друг известен на ищеца и на съда адрес, съответства на принципа за добросъвестно упражняване на процесуални права, съгласно чл.3 от ГПК като гарантира правото на ответника да бъде уведомен за образуваното производство, в защита на което е отмяната по чл.240 ГПК. Непризоваването на известен на ищеца и съдържащ се в делото друг адрес, различен от адреса по седалището и адреса на управление на ответника, обуславя нарушение на процесуалната норма на чл.49 ГПК вр. чл. 37 ГПК - непризоваване по известно място на връчване, на което търговеца, като адресат по смисъла на чл.37 ГПК, може да бъде намерен, съгласно формулировката на понятието "място на връчване" в чл.49 ГПК, с която нормата на чл.50, ал.1 ГПК не конфронтира / изрично в този смисъл и Решение № 46 от 7.05.2012 г. на ВКС по т. д. № 889/2011 г., II т. о., ТК/.

Доводите на синдика, че дружеството е можело да се осведоми и е узнало за висящото дело с правно основание чл. 74 ТЗ от факта на спиране на регистърното производство, нямат релевантно значение в настоящото производство.  Отменителните основания по чл. 240 ГПК са изчерпателно визирани от законодателя. Изискването за връчване на съдебните книжа и призовки в съответствие с установените в ГПК правила за призоваване не може да се дерогира от възможността на страната да се осведоми за делото, вкл. и чрез справки в публични регистри.

С оглед констатираното в производството ненадлежно връчване на препис от постановеното неприсъствено решение, срокът по чл. 240, ал.1 ГПК не е започнал да тече, поради което молбата за отмяна е процесуално допустима. Констатираните нарушения при връчване на преписа от исковата молба и призовката за проведеното о.с.з. обуславят основателността на депозираната молба с правно основание чл.240, ал.1 ГПК.

 На молителя следва да бъдат присъдени сторените в настоящото производство разноски в размер на 1218 лева съобразно представен списък по чл. 80 ГПК.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ неприсъствено решение № 670/27.06.2014 год., постановено по т.д.№ 134/2014 год. по описа на ОС – Варна.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ОС – Варна.

ОСЪЖДА „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност, ЕИК 813143369 ДА ЗАПЛАТИ чрез масата на несъстоятелността в полза на „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ” АД , ЕИК 201665072 с вписано седалище и адрес на управление гр.Девня, 9160, Промишлена зона сумата от 1218 лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: