РЕШЕНИЕ

   № 246

               гр.Варна, 28.09.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – Търговско отделение в закрито заседание на  24.09.2015  г. в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 611 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Н.С.А. от гр.Варна е обжалвал решението от 23.06.2015 г. на Варненския окръжен съд - ТО по т.д.№887/2015  г., с което е потвърден отказ №20150518162221/20.05.2015 г. на длъжностното лице по регистрацията за вписване в търговския регистър на заличаването й като съдружник в „Лодкарска работилница” ООД – гр.Варна, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което отказът на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията бъде отменен.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

          В ТЗ не е предвидено напусналият с предизвестие съдружник да може сам да поиска вписване в търговския регистър на заличаването му като съдружник по партидата на дружеството. Това може да стори само търговецът чрез своя управител на основание чл.141, ал.5 – ТЗ, който визира възможност управителят сам да заяви за вписване заличаването си от търговския регистър, ако дружеството в срок от един месец след получаване на уведомлението му за напускане, не стори това, респективно – упълномощен от последния адвокат  съгласно чл.15, ал.1, т. 1 и т.4 – ЗТР. Съдбата на освободените от съдружника дружествени дялове няма отношение към вписване на заличаването му, като промените, свързани с освобождаването му като съдружник, могат да бъдат вписани по-късно въз основа на съответно решение на ОС на дружеството и изменен дружествен договор.

Търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до търговския регистър се осъществяват при спазване на принципа - бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията – чл.2а, т.4 - ЗТР. Съгласно чл. 6, ал. 2 - ЗТР всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок. Съгласно чл. 8 – ЗТР заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването. При бездействие на управителя да заяви вписването в ТР бившият съдружник може да сезира АВп, която да ангажира административно-наказателната му отговорност по чл.40 и 41 – ЗТР, както и да потърси по съдебен ред отговорността му за претърпени вреди.

До същия краен резултат и правни изводи е достигнал и ОС Варна, предвид което обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ТЗ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №507/23.06.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по ч.т.д.№887/2015 г., с което е потвърден отказ №20150518162221/ 20.05.2015 г. на длъжностното лице по регистрацията за вписване в търговския регистър на заличаването на Н.С.А. като съдружник в „Лодкарска работилница” ООД – гр.Варна по заявление № 20150518162221/ 18.05.2015 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.