ОПРЕДЕЛЕНИЕ№702

 

Гр.Варна, 24.11. 2017г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори ноември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 611 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на ЗП Г.Б.Д. и Г.Б.Д. *** срещу определение № 769 от 12.09.2017г. по в.т.д.№ 74/17г. по описа на Разградски окръжен съд, с което производството по делото е прекратено по въззивна жалба от ЗП Николай Б.Д..

Твърди се в частната жалба, че в подадената въззивна жалба е допусната техническа грешка  като вместо страната по делото ЗП Г.Б.Д. е написано ЗП Николай Б.Д.. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото на окръжния съд за разглеждане на жалбата по същество.

Насрещната страна по частната жалба „Балджиеви – 91“ ООД със седалище гр.Севлиево, в депозиран в срока по чл.276 от ГПК отговор изразява становище за недопустимост, евентуално за неоснователност на подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното определение.

По допустимостта на частната жалба съставът на апелативния съд намира следното:

Частната жалба е подадена от Г.Б.Д. лично и в качеството му на земеделски производител.

По смисъла на § 1 т.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители земеделски производители са физически или юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция.

Регистрирането на едно лице като земеделски производител разширява неговата правоспособност, свързана с държавното подпомагане на земеделските стопани. Нов правен субект обаче не възниква. Всички права и задължения във връзка с осъществяване на дейността му като земеделски производител се обединяват от личността на физическото лице, регистрирано като земеделски производител. В настоящия случай се касае за физическо лице, регистрирано като земеделски производител. Само физическото лице Г.Б.Д. е правен субект. С едно и също имущество той ще отговоря по задълженията, придобити в резултат на дейността му като земеделски производител и по всякакви други имуществени отношения, в които влиза в частния си живот.

Поради което и въззивният съд намира частната жалба в частта и подадена от физическото лице в качеството му на земеделски производител за недопустима и производството по делото в тази му част следва да бъде прекратено.

С оглед твърденията в частната жалба на Г.Б.Д. за допусната грешка при изписване на името на земеделския производител, въззивният съд намира частната жалба за допустима, тъй като именно Г.Б.Д. е ответникът в производството, а лице с посоченото във въззивната жалба име Н* Б.Д. не е страна в производството по гр.дело № 800/16г., съответно няма интерес от обжалване на решението.

Но с оглед изложеното по-горе за съществуването само на един правен субект – физическо лице, а не и на втори правен субект – физическо лице, регистрирано като земеделски производител, дори и да се приеме че е налице грешка във въззивната жалба и допуснато от въззивния съд процесуално нарушение при проверка на редовността на въззивната жалба, след като земеделският производител не е самостоятелен правен субект, той няма и самостоятелно право на жалба, различно от това на физическото лице и участието му във въззивното производство е недопустимо. Поради което и макар и по различни съображения прекратяването на въззивното производство по отношение на земеделския производител следва да бъде потвърдено.

С оглед подадената въззивна жалба срещу решението в неговата цялост от единствения правен субект – физическо лице Г.Б.Д., производството по която не е прекратено, и правомощията на въззивния съд по чл.269 от ГПК, съставът на апелативния съд намира че е възможна проверка на обжалваното първоинстанционното решение в цялост, включително и в неговата допустимост по отношение на земеделския производител.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 611/17г. по описа на Апелативен съд гр.Варна в частта му по подадена частна жалба от Земеделски производител Г.Б.Д..

ПОТВЪРЖДАВА прекратително определение № 769 от 12.09.2017г. по в.търг.дело № 74/17г. по описа на Разградски ОС.

Определението в частта му, с която е прекратено производството по частната жалба подадена от ЗП Г.Б.Д. подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на РБ в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение. Определението, в частта му, с което е потвърдено прекратително определение на въззивен съд не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: