О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   8                                               2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  четвърти януари                                                      година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                           М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 612 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П.,***, действащи чрез адв.М.Т., против определение № 3214/12.10.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1031/2017г., с което е прекратено  производството по делото по предявените  против „БЕНТЛИ” ООД, ЕИК 148057784, със седалище и адрес на управление гр.Варна, жк. Вл.Варненчик №1, вх.1, ет.4, ап.16, Д* Г* Д* от гр.Варна, П. Д* М* от гр.Девня и В* К* Г* от гр.Варна, искове както следва: иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за приемане за установено по отношение на ответниците, че взетите на 24.05.2016г. от Общото събрание на съдружниците на "Бентли" ООД, ЕИК 148057784 решения, обективирани в протокол от същата дата, за увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 лева на 20 000 лева по реда на чл.148, ал.1, т.3 от ТЗ чрез приемането на нов съдружник В* К* Г*; за освобождаване от длъжност на досегашните управители на дружеството Д* Г* Д* и П. Д* М* и за вписване на нов управител и представляващ дружеството В* К* Г*; за промяна седалището и адреса на управление на дружеството на гр.Варна, ж.к.Владислав Варненчик 1, вх.1, ет.4, ап.16; за утвърждаване на нов дружествен договор по заявление А4  вх.№20160527162524 и вписване №20160602101444, са недействителни, нищожни, невалидни, непротивопоставими и не пораждат правно действие по отношение на действителните собственици на капитала; иск за прогласяване нищожността на подписаният на 24.05.2016г. от ответниците Д* Г* Д*, П. Д* М* и В* К* Г*дружествен договор на дружество с ограничена отговорност "БЕНТЛИ"ООД - гр.Варна, ЕИК 148057784, представен със заявление вх. №20160527162524 и заявление №20160531110015, обявен по партидата на дружеството в TP при АВ с вписване рег.№2016060210144 ; иск за приемане за установено по отношение на ответниците, че ищците Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. са собственици на капитала на "БЕНТЛИ" ООД. По съображения, подробно изложени в жалбата, молят съда да отмени обжалваното определение и вместо него постанови друго, с което да върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява частично основателна, по следните съображения :

          По иска с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за приемане за установено по отношение на ответниците, че взетите на 24.05.2016г. от Общото събрание на съдружниците на "Бентли" ООД, ЕИК 148057784 решения, обективирани в протокол от същата дата са недействителни, нищожни, невалидни, непротивопоставими и не пораждат правно действие по отношение на действителните собственици на капитала :

          Допустимостта на така предявения иск следва да бъде преценена в контекста на иска с правно основание чл.29 от ЗТР, предявен срещу дружеството, за приемане за установено, че вписаните по партидата му промени по заявлението от 27.05.2016г., взети на ОСС от 24.05.2016г.,  са несъществуващи обстоятелства. При уважаване на иска по чл.29 ал.1 ЗТР вписаните несъществуващи обстоятелства ще бъдат заличени., с което целеният от ищците правен резултат ще бъде постигнат. Независимо от това обаче, в т.3 на Тълкувателно решение № 1/06.12.2002г. на ОСГК на ВКС изрично е призната допустимостта на съединяването на иск за установяване нищожност на решението на ОС с иск за установяване на пороци при вписването. Макар и обстоятелствата, на които да се основават двата иска да са различни, различен да е и предмета на установяване, правната последица от уважаването на всеки един от тях е една и съща – заличаване на вписването. Наличието на правен интерес и при двата иска е положителна процесуална предпоставка. В процесния случай правният интерес от провеждането на установителния иск се извежда от твърдението на ищците, че са запазили правата си на собственици върху капитала на ответното дружество при наличието на други вписани съдружници и управители съобразно актуалното отразяване на тези обстоятелства по партидата на дружеството в Търговския регистър. Ето защо в тази му част обжалваното определение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Така изведеният правен интерес обаче е наличен единствено спрямо дружеството, не и спрямо съдружниците, тъй като установяването на твърдените от ищците факти, свързани с доказване на собствеността им върху дружествените дялове, респ. – с членствените им правоотношения касаят единствено дружеството. Съответното отразяване на твърдените от тях обстоятелства в Търговския регистър ще бъде единствено по отношение на дружеството. Ето защо съдът намира, че съдружниците не са пасивно процесуално легитимирани по така предявения иск. В този смисъл обжалваното решение следва да бъде потвърдено в съответната му  прекратителна част.

 

          По иска за прогласяване нищожността на подписаният на 24.05.2016г. от ответниците Д* Г* Д*, П. Д* М* и В* К* Г* дружествен договор на "БЕНТЛИ"ООД - гр.Варна, ЕИК 148057784, обявен по партидата на дружеството в TP при АВ с вписване рег.№2016060210144  :

           При заявените твърдения, че приобретателите на дружествените дялове не са валидно придобили качеството на съдружници, респ. – не са били оправомощени да приемат нов дружествен договор, който е и обявен по партидата на дружеството, ищците имат правен интерес от установяване на това обстоятелство по отношение на дружеството, не и на съдружниците, по съображенията, изложени по-горе. В уточняващите молби ищците са изложили твърдения както досежно нищожността на решението на ОСС, така и на дружествения договор в смисъл, че лицата, упражнили правата на съдружници в ОСС и подписали дружествения договор, не са ги притежавали, поради което липсва валидно формирана и изразена воля за упражняване на правомощията на съдружниците. Доколко тези твърдения са основателни съдът следва да прецени по същество.

 

          По иска за приемане за установено по отношение на ответниците, че ищците Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. са собственици на капитала на "БЕНТЛИ" ООД :

          Ищците твърдят, че са единствените действителни собственици на целия капитал на  „Бентли“ ООД, на всички негови дружествени дялове и че всички последващи прехвърлителни сделки с тези дялове, като извършени от несобственици, са им непротивопоставими. В този смисъл не е въпрос на процесуална недопустимост непосочването на конкретния обем от права, които всеки един от тях претендира за защита.

          Правният интерес от провеждането и на този иск е налице единствено по отношение на дружеството, не и на съдружниците.

          По изложените съображения, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 3214/12.10.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1031/2017г. в частта, с която е прекратено  производството по делото по предявените  против  Д* Г* Д* от гр.Варна, П. Д* М*от гр.Девня и В* К* Г* от гр.Варна, искове както следва: иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за приемане за установено по отношение на ответниците, че взетите на 24.05.2016г. от Общото събрание на съдружниците на "Бентли" ООД, ЕИК 148057784 решения, обективирани в протокол от същата дата, за увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 лева на 20 000 лева по реда на чл.148, ал.1, т.3 от ТЗ чрез приемането на нов съдружник В* К* Г*; за освобождаване от длъжност на досегашните управители на дружеството Д* Г* Д* и П. Д* М* и за вписване на нов управител и представляващ дружеството В* К* Г*; за промяна седалището и адреса на управление на дружеството на гр.Варна, ж.к.Владислав Варненчик 1, вх.1, ет.4, ап.16; за утвърждаване на нов дружествен договор по заявление А4  вх.№20160527162524 и вписване №20160602101444, са недействителни, нищожни, невалидни, непротивопоставими и не пораждат правно действие по отношение на действителните собственици на капитала; иск за прогласяване нищожността на подписаният на 24.05.2016г. от ответниците Д* Г* Д*, П. Д*М* и В* К* Г* дружествен договор на дружество с ограничена отговорност "БЕНТЛИ"ООД - гр.Варна, ЕИК 148057784, представен със заявление вх. №20160527162524 и заявление №20160531110015, обявен по партидата на дружеството в TP при АВ с вписване рег.№2016060210144 ; иск за приемане за установено по отношение на ответниците, че ищците Г.Ж.И., Н.Я.Я. и П.В.П. са собственици на капитала на "БЕНТЛИ" ООД.

          ОТМЕНЯ определението в останалата обжалвана част.

          ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението в потвърдителната му част може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :