О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

671………/ гр.Варна, ……… 2013 год.

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в подготвително заседание на 21.10.2013 г. в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

                                      

като разгледа докладваното от съдия П.Х* в.т.д. 613 по описа на ВАпС за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от К* И П* ООД против решение № 14/06.06.2013 г. по т.д.№ 1/2013 г.по описа на СОС, с което са отхвърлени исковете на въззивника против ОБЩИНА ДУЛОВО за заплащане на следните суми /без включен ДДС/: 45 800 лв. – възнаграждение за изготвяне на Предпроектно проучване относно обект: Изграждане на канализационна мрежа, модулни ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с.Черник, община Дулово, 49 600 лв. – за изготвяне на Анализ разходи-ползи, 30 000 лв. – за консултация за изготвяне на проектно предложение /Апликационна форма/, 49 800 лв. - за проектиране на Канализация и реконструкция на водопроводна мрежа и 14 800 лв. – за изготвяне на ПУП и част Пътна за достъп до пречиствателната станция и организация на движението по време на изкопни работи; или общо 190 000 лв. без ДДС, съответно 228 000 лв. с ДДС; както и за заплащане на мораторна лихва върху главницата от 228 000 лв. за периода от 05.12.2012 г. до 02.01.2013 г. в размер на 1479.97 лв.

По предварителните въпроси, съдът намери следното:

Въззивната жалба е постъпила в срок, от легитимирана страна и е допустима. Внесена е държавна такса в размер на 4 560 лв., дължим невнесен остатък – 29.60 лв.

Въззивният съд констатира, че жалбата съдържа оплакване, че СОС не се е произнесъл по цялото отправено до съда искане по чл.86 ЗЗД. Твърди се, че ищецът е направил допустимо изменение /увеличение/ на претенцията за мораторна лихва в исковия период съответно от 1 479.97 лв. на 1 864.41 лв., което съдът е допуснал в първото по делото съдебно заседание, но не се е произнесъл по увеличения размер, а по първоначално посочения.

Завявеният пред въззивния съд петитум е обжалваното решение да бъде отменено, като неправилно – постановено в противоречие с материалния закон, при допуснати процесуални нарушения и необоснованост. Моли се вместо него да бъде постановено решение по същество, с което исковите претенции да бъдат изцяло уважени.

С оглед горното съдът на първо място счита, че въззивната жалба е нередовна, поради неплащане на дължимата държавна такса в пълен размер. Освен това, оплакването на непълнота на обжалвания съдебен акт, ведно с искането на съда за уважаване на исковете така, както са предявени, сочи, че жалбата съдържа в себе си искане за допълване на решението по чл.250 ГПК, което е направено в срок, макар и не до надлежната съдебна инстанция. По тези съображения съставът на ВАпС намира, че производството следва да бъде прекратено и делото да се върне на СОС, за изпълнение на следните процесуални действия: събиране на дължимата държавна такса по жалбата, вносими по сметка на Варненския апелативен съд и провеждане на процедура по чл.250 ГПК по допълване на решението в частта относно иска по чл.86 ЗЗД.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 613/2013 г. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на СОС за събиране по реда на чл.262 ГПК на дължимата държавна такса по жалбата в размер на 29.60 лв., вносими по сметка на Варненския апелативен съд, както и за провеждане на процедура по чл.250 ГПК по допълване на решението в частта относно иска по чл.86 ЗЗД.

Определението не подлежи на обжалване.

След изпълнение на указанията делото следва да бъде изпратено обратно на въззивния съд, за предприемане на действия по разглеждане на жалба вх.№ 1374/11.07.2013 г. на К* И П* ООД.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: