ОПРЕДЕЛЕНИЕ

618

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 24.09. две хиляди и петнадесета година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

           КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 613 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Стария дъб- 97”ООД гр. Търговище срещу определение № 619/07.08.2015 г., постановено по т.д. № 65/2014 г.  на Окръжен съд гр. Разград, с което е прекратено производството по делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Производството по делото е прекратено, тъй като ищецът не е внесъл държавна такса в определен от съда размер от 41600 лв. Жалбоподателят счита, че не дължи държавна такса с оглед разпоредбата на чл.83 ал.1 т.4 - ГПК. Оплакването му се споделя от съда предвид текста на посочената разпоредба, предвиждащ, че такси и разноски в производството на делата не се внасят от ищеца – по искове за вреди от непозволено увреждане за престъпление, за което има влязла в сила присъда. В случая ищецът води иск по чл.145 ТЗ за отговорност на ответника - бивш управител за причинени на дружеството вреди от управленски деликт, като се позовава на влязла в сила присъда срещу него за извършено от същия престъпление. Налице е хипотезата на чл.83 ал.1 т. 4 - ГПК и ищецът не дължи внасяне на държавна такса по исковата молба. Ето защо обжалванаото определение се отменя и делото се връща на първоинстанционния съд за даване ход на исковата молба.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение № 619/07.08.2015 г., постановено по т.д. № 65/2014 г. на Окръжен съд гр. Разград, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на същия съд за даване ход на исковата молба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.