О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

611………

 

гр. Варна, 23.09.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети септември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА в.т.д. № 614 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД срещу решение № 127/10.07.2015 година по т.д.№ 86/2015 г. по описа на Окръжен съд – Добрич.

При извършената проверка за допустимост на подадената жалба, съдът констатира, че в диспозитива на съдебното решение е налице очевидна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена. В диспозитива на съдебното решение липсва отразяване, че предявеният иск е частичен от иск в размер от 314203.30 лева, представляващ неоснователно начислени санкции и повишени цени на предоставени услуги за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Съдът следва да администрира подадената въззивна жалба, като досъбере дължимата държавна такса в пълен размер т.е. още 1400 лева, тъй като таксата е в размер на 2% върху обжалваемия интерес – 100 000 лева.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.614 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд и ВРЪЩА на Окръжен съд Добрич за отстраняване на очевидната фактическа грешка и администриране на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: