О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№   132                                               2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   шести март                                                              година 2017

в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                           М.Недева

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 614  по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

                Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Вандом” ООД, / в несъст./, ЕИК 131341100, със седалище и адрес на управление гр.Девня, ул.”Д*” № 1, вх.Б, ет.2, ап.4, представлявано от Д* Г* Д* – управител с прекратени правомощия срещу определение № 2862/30.08.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 926/2016г., с което  на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК производството по делото е спряно до приключване на производството по чл. 632, ал. 2 ТЗ в срока на спиране на производство по несъстоятелност на ищеца „ВАНДОМ” ООД /в несъст./  по т.д. №968/14г на ВОС. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение, като вместо него постанови друго, с което да уважи частната му жалба срещу спирането на производството по т.д. № 926/2016г. на ВОС, ТО.

В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса  и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

С решение № 228/19.03.2015г. по т.д. № 968/2014г. на ВОС, ТО е обявена неплатежоспособността на „Вандом“ ЕООД, ЕИК 131341100 и е открито производство по несъстоятелност. С решение № 676/28.08.2015г. дружеството е обявено в несъстоятелност. С решение № 627/21.07.2016г. производството по т.д. № 968/2014г. на ВОС е спряно на осн.чл.632 ал.5 ТЗ, а назначеният постоянен синдик Е* Г* Т* е освободен на осн.чл.657 ал.1 т.6 ТЗ.

Решението в частта за освобождаване на синдика е обжалвано, като по частната жалба е образувано в.ч.т.д. № 565/29016г. на ВнАпС. Въззивната инстанция е приела, че предявената жалба е недопустима, тъй като няма за предмет подлежащ на обжалване съдебен акт и че по арг. от чл. 657, ал.4 ТЗ актовете на съда за освобождаване на синдика подлежат на обжалване единствено в хипотезата на чл. 657, ал.2 ТЗ и то от самия синдик. По тези съображения е прекратила производството по делото. С определение № 85/13.02.2017г. на  ВКС, І т.о., постановено по т.д. № 159/2017г. прекратителното определение на апелативния съд е потвърдено, с което съдебният акт за освобождаване на синдика Е*Т* е влязъл в сила.

На 27.06.2016г., малко преди освобождаването си синдикът Т* е предявил иск по чл.422 вр.чл.124 ГПК, по който е образувано т.д. № 926/16г. на ВОС, ТО. С оглед отпадане на активната легитимация на синдика и приемайки, че с това отпада и интереса от водене на иск за попълване на масата на несъстоятелността, първоинстанционният съд е постановил обжалваното определение, с което е спрял производството по установителния иск  до приключване на производството по чл.632 ал.2 ТЗ в срока на спиране на производството по несъстоятелност на „Вандом“ ЕООД по т.д. № 968/14г. на ВОС.

Съображенията в жалбата срещу атакувания съдебен акт се свеждат преди всичко до това, че отпадането на легитимацията на синдика за срока по чл.632 ал.2 ТЗ води до възстановяване на правата на органите на управление на длъжника, предвид на което производството по делото е неоснователно спряно. Освен това целта на спряното производство е да попълни масата на несъстоятелността с 50 000лв, като тази сума ще бъде достатъчна длъжникът да поиска възобновяване на производството по несъстоятелност.

Въззивният съд намира, че не са налице условията за спиране на образуваното производство по иск, предявен от синдика, по време на спряното по реда на чл.632 ал.5 от ТЗ производство по несъстоятелност на длъжника по следните съображения:

Съгласно чл.229 ал.1 т.4 от ГПК основанието за спиране е налице, когато съществува висящо пред съд гражданско производство и между образуваните по реда на ГПК две дела съществува връзка на обусловеност, т. е. когато предмет на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване се явява предпоставка за съществуването на правоотношението, предмет на обусловеното дело. Съдът спира производството, когато решението по делото, което се разглежда в същия или в друг съд ще има значение за правилното решаване на спора по същество, но не и когато то ще е от значение за допустимостта на това производство, т.е. неговото наличие ще съставлява абсолютна процесуална предпоставка за упражняване правото на иск по делото, чието спиране се иска.

Производството по несъстоятелност по реда на част ІV от ТЗ по никакъв начин не се явява преюдициално за правилното разрешаване на спора по предявения по настоящето дело иск, поради което и не са налице предпоставките по чл.229 ал.1 т.4 от ГПК за спиране на производството и обжалваното определение следва да бъде отменено. Още повече, че уважаването на предявения иск по чл.422 вр.чл.124 ГПК ще доведе до връщане в масата на несъстоятелността на имущество, което би послужило за удовлетворяване на кредиторите.

Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ определение № 2862/30.08.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 926/2016г., с което  на осн.чл.229 ал.1 т.4 ГПК производството по делото е спряно до приключване на производството по чл. 632, ал. 2 ТЗ в срока на спиране на производство по несъстоятелност на ищеца „ВАНДОМ” ООД /в несъст./  по т.д. №968/14г на ВОС.

ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :