ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   761/11.12.2018                                              10.12.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  10-и декември                                                                 Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА  МАРКОВА

                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 614 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

            С Определение № 258  от 12.10.2018год. по т.д.н. № 586/2011год. по описа на ОС-Шумен е  одобрена депозираната от синдика на „Топлофикация Шумен” ЕАД в /н./ частична сметка за разпределение на парични средства в размер на 125 930,12лв., депозирана с молба вх.№ 4277 от 24.08.2018год., обявена в ТР с № 20180910163500, с която се удовлетворяват вземанията по чл.722 т.4 ТЗ-приети вземания на работници и служители, възникнали до датата на решението за откриване на производствот по несъстоятелност и произтичащи от трудови правоотношения с дружеството-длъжник.

Срещу определението е постъпила жалба от Национална агенция за приходите, гр.София. Счита обжалваното определение за неправилно в частта с която е оставено без уважение като неоснователно възражение на НАП изх.№ 24-03-288/11.81/20.09.2018год. срещу изготвената от синдика частична сметка обявена с № 20180910163500 и същата е одобрена без исканите от НАП изменения.

С обжалваното определение съдът е направил неправилния извод, че вземания на кредитора Наталия Венкова в общ размвер от 4 135,34лв. от които 4 063,75лв.-главница и 71,59лв. лихви, с предвидена в сипсъка поредност на удовлетворяване чл.722 ал.1 т.7 от ТЗ за главницата и т.9 за лихвата, възникнали след датата на досъдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност, следва да получат удовлетворение с обжалваната сметка за разпределение.

В жалбата се излага, че вземанията на Наталия Венкова са приети с допълнителен списък на приети вземания, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, обявен в ТР с № 20160212122955 и одобрен без изменение с определение от 24.01.2018год. по т.д. № 586/2011год. За това оспорва като немотивирани изводите на съда в обжалваното определение, понеже не е налице изменение на допълнителния списък с приети вземания на кредитори на длъжника, по който поредността на удовлетворяване е по чл.722 ал.1 т.7 ТЗ, и следва същите вземания да бъдат включени в сметката за разпределение на суми, след удовлетворянване на вземанията с предходен ред на удовлетворяване. Излага, че след одобряване на списъка с приетите вземания от съда с окончателно определение, нито синдикът при изготвяне на сметката за разпределение, нито съдът във фазата по одобряване на сметката за разпределение може да внася промени в списъка на приети вземания.

За това иска да бъде отменено като неправилно обжалваното определение и да бъде постановено ново, с което да бъде изменена обявената частична сметка за разпределение, като се предвиди сумата разпределена над приетия с поредност на удовлетворение по т.722 ал.1 т.4 ТЗ размер от 91,40лв. на вземането на кредитора Наталия Валериевна Венкова, да бъде разпределена за частично удовлетворяване  по чл.722 ал.1 т.6 ТЗ публични вземания.

С писмен отговор синдикът Е.Т. оспорва  жалбата на НАП като неоснователна. Изразява становище, че в допълнителен списък № 5 одобренн с определение от 24.01.2018год., са приети предявени вземания от Наталия В.Венкова в общ размер на 4 135,34лв., от които 4 063,75лв.-главница-обезщетение за 5 месеца пно БКТД  и 71,59лв.-лихва за периода 01.12.2013год.-03.04.2014год. Твърди, че в списъка неправилно е посочена поредност на удовлетворяване  на вземанията-чл.722 ал.1 т.7 от ТЗ за главницата и т.9. залихвата, което се дължи на техническа грешка. И неправилно отразяване на поредността на удовлетворяване на вземането за главница.

Твърди, че трудовото правоотношение е прекратено на 07.10.2013год.-т.е. преди постановяване на Решение № 183/15.11.2013год. по т.д. № 586/2011год. с което е открито производството по несъстоятелност. За това вземането за обезщетение следва да бъде удовлетворено по реда на чл.722 ал.1 т.4 ТЗ, независимо кога е предявено. Допуснатата в Допълнителен списък № 5 грешка относно посочената поредност на удовлетворяване на приетите вземанияна кредитора относно главницата, не означава промяна в списъка, тъй като поредността на удовлетворяване на едно прието вземане, което не е спорно, се преценява едва в етапа при разпределние на средствата, получени от продажбата на имущество от масата на несъстоятелността. Излага, че законодателят не е поставил като задължгителен реквизит на даден списък посочване на реда на удовлетворяване на едно безспорно вземане по основание и размер, тъй като преценката  за това в кой ред ще бъде удовлетворено  това безспорно вземане се преценява към дататат на изготвяне на сметката за разпределние.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането и по същество, съдът съобрази следното:

Синдикът на          „Топлофикация Шумен ” ЕАД в /н./ с молба вх.№ 4277/24.08.2018год. е представил Частична сметка за разпределение на парични средства в размер на 125 930,12лв. между кредитори с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.4 ТЗ.

Срещу частична сметка е постъпило възражение на основание  чл.728 от ТЗ от Национална агенция за приходите, гр.София, в което е изразено становище за незаконосъобразност на разпределението относно разпределените суми на кредитора Наталия Валериевна Венкова. Счита че неправилно са разпределени суми над сумата от 91,40лв. включена в списъка за приети вземания обявен в ТР на 14.01.2014год. до сумата от 4 063,75лв. включенио в допълнителния списъкна приети вземания от 12.02.2016год. Съображението е, че синдикът а и съдът не може да променя списъка на приетите вземания, при изготвяне  на сметката за разпределение.

Синдикът е оспорил подаденото възражение като неоснователно, по изложени съображения.

По възраженията съдът се е произнесъл с определение № 258/12.10.2018год. по т.д.н. № 586/2011год. по които е  намерил възражението за неоснователно, което е дало основание да постанови обжалваното определение.  Видно от диспозитива на определението, съдът е одобрил изцяло депозираната от синдика сметка.

         Респективно, съдът е оставил без уважение възражението на НАП, относно разпределените суми на кредитора Наталия Венкова.

Определението в обжалваната част е незаконосъобразно, поради следните съображения:

Безспорно, кредиторката  е с вземане, произтичащо от прекратено трудово правоотношение.

 Видно от материалите по делото, същата е предявила с молба вземането си по реда на чл.688 ал.3 ТЗ-т.е. като вземане, възникнало след откриване на производството по несъстоятелност. Към молбата е приложен изпълнителен лист  от 7.05.2014год., по който „Топлофикация-Шумен“ЕАД е осъдена да заплати на кредиторката Венкова сумата от 4 063,75лв.-обезщетение по БКТД и 71,59лв.-мораторна лихва.

Вземанията на Наталия Венкова са приети от синдика и са включени в Допълнителен списък № 5 на приети вземания на кредитори по реда на чл.688 ал.3 ТЗ., като възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, обявен в ТР с № 20160212122955 и одобрен без изменение с определение от 24.01.2018год. по т.д. № 586/2011год. Вземанията са с посочена поредност  по чл.722 ал.1 т. 7 за главницата и т.9 лихвата.

Срещу така изготвения допълнителен списък № 5 не е постъпило възражение и съдът с Определение № 31/24.01.2018год. е одобрил същия.

          Синдикът е изготвил частична сметка за разпределение на парични средства в размер на 125 930,12лв., депозирана с молба вх.№ 4277 от 24.08.2018год., обявена в ТР с № 20180910163500, с която се удовлетворяват вземанията по чл.722 т.4 ТЗ-приети вземания на работници и служители, възникнали до датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и произтичащи от трудови правоотношения с дружеството-длъжник. Под № 68 от ЧСР е посочен кредитора Наталия Валериевна Венкова с предвидена за разпределение  сума 4 155,15лв.

 С Определение № 258  от 12.10.2018год. по т.д.н. № 586/2011год. по описа на ОС-Шумен е  одобрена депозираната от синдика на „Топлофикация Шумен” ЕАД в /н./

Следователно, кредиторката Венкова е била с приети от синдика и включени в Допълнителен списък № 5 на приети вземания на кредитори  с посочена поредност  по чл.722 ал.1 т. 7 ТЗ за главницата и т.9 лихвата. Срещу цитирания списък на приети вземания не са постъпили възражения и същия е бил одобрен от съда с окончателно определение по реда на чл.692 ТЗ.

А в изготвената частична сметка за разпредемние, кредиторът Венкова е била включена с ред за удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.4 ТЗ. Или, в изготвената сметка  синдикът е променил посочения в допълнителния списък на приетите вземания ред на удовлентворяване на вземането, а съдът с обжалванот определение е одобрил частичната сметка за разпределние на парични средства в размер на 125 930,12лв. без изменение.

Съдът намира, че не може синдикът служебно при изготвяне на сметката за разпределние да внася промени в списъка на приетите вземания, одобрени с окончателно определение по чл.692 ТЗ. приети от синдика и са включени в Допълнителен списък № 5 на приети вземания на кредитори по реда на чл.688 ал.3 ТЗ., възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, обявен в ТР с № 20160212122955 и одобрен без изменение с определение от 24.01.2018год. по т.д. № 586/2011год. Вземанията са с посочена поредност  по чл.722 ал.1 т. 7 за главницата и т.9 лихвата. Кредиторът не е подал възражение-следователно същият се е съгласил с така изготвения списък. За това синдикът не е имал никакво основание да прави корекции в списъка, респективно в изготвенаета сметка за разпределение. Съответно пък съдът не е имал основание да одобри сметка за разпределение, изготвена въз основа на променен без основание списък. Поради което и обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено в обжалваната част.

В допълнение следвада се отбележи и следното: Както се посочи, решението по чл.630 ТЗ е постановено на 15.11.2013год. по т.д. №


586/2011год. на ШОС. Следователно, задълженията към кредиторката Венкова -сумата от 4 063,75лв.-обезщетение по БКТД и 71,59лв.-мораторна лихва, за които е издаден изпълнителен лист  от 7.05.2014год. по ч.г.д. № 964/2014год. на РС-Шумен са възникнали след постановяване на съдебното решение, поради което са с ред на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.7 ТЗ.  Определението в обжалваната част се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като в полза на НАП следва да бъде отредена допълнително сума в общ размер 4 135,34лв.

Видно от Допълнителен списък № 2 са приети и неоспорени публични държавни вземания на Държавата чрез НАП с поредност чл.722 ал.1 т.6 за сумата от 24 847,46лв.-главница и 9 239,18лв. –лихви. За това сумата следва да бъде отредена на НАП за вземания с поредност чл.722 ал.1 т.6 от ТЗ.

 Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде отменено в съответните части, а изготвената частична сметка-изменена в посочения по-горе смисъл.

По изложените съображения и на основание чл.729 от ТЗ Варненският апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 258 от 12.10.2018г. постановено по т.д.№ 586/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е одобрена частична сметка за разпределение на парични средства в размер на 125 930,12лв. от продажбата на имущество на „Топлофикация Шумен“ЕАД в несъстоятелност, в частта и досежно разпределени суми на кредитора Наталия Валериевна Венкова по реда на чл.722 ал.1 т.4 от ТЗ /т.68 от сметката/, за разликата над 91,40лв. до разпределения размер от 4 155,15лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗКЛЮЧВА ОТ СМЕТКАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ в т. № 68 вземане в полза на кредитора Наталия Валериевна Венкова по реда на чл.722 ал.1 т.4 от ТЗ /т.68 от сметката/, за разликата над 91,40лв. до разпределения размер от 4 155,15лв., представляваща сумата от 4 063,75лв.

ВКЛЮЧВА В СМЕТКАТА ЗА разпределение и разпределя на кредитора  Държавата чрез НАП-София сумата от 4 063лв. с поредност по чл.722 ал.1 т.6 от ТЗ:

Определението да се обяви в търговския регистър.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно, на основание чл.613 а ал.З ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.