Р Е Ш Е Н И Е

 

255

 

гр. Варна,  09.10.2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на девети октомври, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 615 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 717з, ал.3 ТЗ.

Образувано е по частна жалба от „ПОЛИМЕРИ” АД – в несъстоятелност срещу Постановление за възлагане № 11/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, ТО.

Твърди се в частната жалба, че постановлението за възлагане е неправилно и незаконосъобразно по следните съображения: постановлението е издадено, въз основа на процедура по продажба на вещи и имуществени права по реда на чл.717 и сл. ТЗ, която е проведена при съществено нарушение на приложимите процесуалноправни и материалноправни разпоредби, предвидени в глава четиридесет и шеста на ТЗ. Продажбата не е извършена съобразно решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 ТЗ, определената начална цена не съответствува на дадената оценка на продаденото имущество съобразно избрания метод и условия на оценка на имуществото със същото решение на събранието на кредиторите. Допуснати са съществени нарушения на процедурните правила по повод на обявяването и разгласяването на продажбата. Не са налице доказателства, от които може да се удостовери изпълнението на процедурата по чл.717а, ал.2, изр.последно ТЗ. Не са налице доказателства относно датата на публикуване на продажбата на електронния регистър на МИЕ. Същевременно с НА 142/30.12.2010 година правото на собственост върху сградата е прехвърлено на „ПАРТНЪРС КОМЕРС” ЕООД. От така посочените документи е видно, че правото на собственост върху сградата, в която се намират продадените фреза инструментална 676П и Комбинирана пресмашина Н522А, фабр.No-21145 е придобито от трето лице „ПАРТНЪРС КОМЕРС” ЕООД още преди образуване на производството по несъстоятелност срещу „Полимери” АД /в несъстоятелност/ и не съставлява част от масата на несъстоятелността, нито е част от имуществото на дружеството-длъжник. Впоследствие носителят на правото на собственост върху посочените машини е извършил непарична вноска на правото на собственост под формата на непарична вноска в капитала на новоучреденото търговско дружество „Девня полимери инвест” ЕАД и при справка се установява, че в капитала е включено правото на собственост върху описнаите по-горе недвижими имоти, в които се намират вещите, предмет на обжалваното постановление за възлагане. Неправилно е извършена публична продан върху чужди вещи, като разпореждането е незаконосъобразно и ще има за последица увреждането на имуществените интереси на трето лице –„Девня полимери инвест” ЕАД. На отделно място посочените машини незаконосъобразно са продадени отделно от сградата, в която същите са монтирани и трайно прикрепени по смисъла на чл.110, ал.1 ЗС. Моли съдът да постанови акт, с който отмени постановлението за възлагане.

Ответникът по жалбата синдика И.Б. е представил писмен отговор, с който моли да се потвърди обжалваното постановление, като излага, че продажбата е извършена съобразно решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 ТЗ, определената начална цена съответствува на дадената оценка на продаденото имущество съобразно избрания метод и условия на оценка на имуществото със същото решение на събранието на кредиторите.

 Ответникът по частната жалба, обявения за купувач Д. С. Б. не е представил отговор.     

Частната жалба е депозирана от надлежна страна – длъжник в производството по несъстоятелност, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разгледана по същество е основателна.

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл.717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717ж и сл.ТЗ, като обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника „Полимери” АД в несъстоятелност.

От протокола за разгласяване на синдика от 16.03.2015 г. се установява, че изготвеното на 09.03.2015 г. обявление е поставено на местата определени от закона, а именно - в сградата на Община Девня и на портала на адреса на управление на длъжника – гр. Девня, Промишлена зона, като това е станало в срок от 35 дни преди деня на продажбата. Копие от обявлението е изпратено на Министерство на икономиката за публикация на сайта на министерството, като това е станало на 09.03.2015 г., видно от приложения към отговора на жалбата имейл на синдика до министерството.  

Оплакването относно прехвърленото право на собственост върху движимите вещи – предмет на продажбата е неоснователно. Първо, защото жалбоподателят заявява евентуални чужди права – на „Партнърс комерс” ЕООД, което е недопустимо и второ, защото прехвърляне правото на собственост върху посочените недвижими имоти не означава автоматично, че с продажбата им на трето лице са му прехвърлени същевременно и движимите вещи, намиращи се в тях. Движимите вещи не са трайно прикрепени към съответния недвижим имот и могат да бъдат отделени от него.

Въведено е оплакване, че продажбата не е извършена съобразно решението на събранието на кредиторите по чл.677, ал.1, т.8 ТЗ.

На основание чл.717, ал.1 ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл.677, ал.1, т.8 ТЗ. Събранието на кредиторите като колективен орган на производството по несъстоятелност притежава изключителната компетентност да определи начина на продажба, метода и условията за оценка на имуществото, съставляващи база за осребряването като самостоятелна фаза на производството по несъстоятелност. По делото е представен протокол от 25.06.2013 година, поправен с определение от 23.07.2013 година, обективиращ проведено събрание на кредиторите с приети решения, по силата, на които е делегирано правото на синдика да определи реда и начина за осребряване на имуществото като цяло или на обособени части в зависимост от постигането на по-висока продажна цена. Представените по делото доказателства сочат, че синдикът е обособил групи от движими вещи, като формираната група не покрива изискванията за обособен стопански обект. Проведена е продажба на активите поотделно, като идентичен е и предмета на постановлението за възлагане –предмет на разпоредителни действия са 2 позиции. Синдикът не разполага с правомощия да проведе продан с отделни активи или група от активи. Начинът на осребряване може да бъде променян единствено с ново решение на СК, което да преоцени зададените параметри на осребряване.  

Ето защо жалбата се явява основателна, а обжалваното постановление за възлагане следва да бъде отменено.

Воден от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Постановление за възлагане № 11/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, ТО.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.