РЕШЕНИЕ

   № 241

               гр.Варна, 20.11.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 20.11.2017 г. в  състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

            НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 615 по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 З.Х.С. *** е обжалвала като председател на УС решението от 31.10.2017 г. на Окръжен съд Шумен по ф.д. №447/2001  г., с което е отказано вписване на заявени промени в обстоятелствата по партидата на ЮЛНЦ Стружение с обществено-полезна дейност „Училищно настоятелство „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Средня, общ.Шумен, обл.Шумен. С жалбата се моли решението да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което бъде  допуснато вписване на заявените промени по партидата на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Окръжен съд Шумен.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Няма представени доказателства за отправени покани до членовете на Народно читалище „Извор-1922“ – с.Средня, обл.Шумен за свиканото на 15.09.2017 г. Общо събрание. Липсата на писмени доказателства в тази връзка не може да се отстрани със свидетелски показания. Няма и представен списък на присъствалите на общото събрание членове на читалището. Протоколът от събранието изхожда от читалищното настоятелство, което е изпълнителен орган на читалището, вместо от върховния му орган – ОС на читалището, като взетото решение е за одобряване вливането на училищното настоятелство към читалищното настоятелство, вместо към читалището. Свикването на  общо събрание на училищното настоятелство на 15.09.2017 г. е оповестено съобразно устава - чл.20, ал.4 - с покана, обявена в един местен ежедневен вестник и поставена по местоуправлението му, което е в сградата на читалището, а така също и на таблото за обяви на кметство с.Средня. Не е необходимо залепяне на поканата и на училището или детската градина, тъй като са заключени и нефункциониращи. Даже и да се приеме обаче, че датата на протокола за поставяне на поканата е сгрешена /изписано - 08.09.2017 г., вместо 08.08.2017 г. предвид и обявлението във в-к “Шуменска заря“ от 10.08.2017 г./, пак не са налице условията искането за вписване да се приеме за редовно. Взетото решение на ОС на училищното настоятелство и в този случай е за вливане в настоятелството на читалището, вместо в самото читалище. Така е заявено и самото искане за вписване на промени по патидата на училищното настоятелство. Единствено в договора за преобразуване от 08.08.2017 г. то е посочено правилно.

Иначе няма пречка да се впише по принцип вливане на училищното настоятелство на закритото училище в народното читалище с прекратяване без ликвидация, като бъде предадено и имуществото му и сключените договори за аренда. Първо, защото  възможността за преобразуване, в т.ч. вливане, е предвидена изрично в устава на УН – чл.10, ал.1 и чл.13, ал.1. И второ, защото и двете юридически лица са вписани като ЮЛНЦ, ЗНЧ препраща за неуредените случаи към ЗЮЛНЦ – чл.30, а последният допуска преобразуване на ЮЛНЦ – чл.25, ал.1 т.7 и чл.18, ал.1, т.7.

Предвид обаче посочените по-горе нередовности на заявлението, обжалваното решение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.606 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 31.10.2017 г. на Окръжен съд Шумен по ф.д. №447/2001  г., с което е отказано вписване на заявени промени в обстоятелствата по партидата на ЮЛНЦ Стружение с обществено-полезна дейност „Училищно настоятелство „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Средня общ.Шумен, обл.Шумен..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.