Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

260 /гр. Варна, 14.11.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№615/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на Е.Т.Т. и Р.Й.С., като майка и законен представител на  малолетната си дъщеря В. Т.Т., с ЕГН **********, в качеството им на наследници на Т. К. Т., поч. на 30.07.2018 г. – управител и едноличен собственик на капитала на „КЕЛТО“ ЕООД, със седалище гр.Добрич срещу решение №162/17.10.2018 год., постановено по т.д.№304/2018  год. по описа на ОС – Добрич, с което е потвърден отказ на длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България по заявление 20180913220834/13.09.2018 г. за вписване на промени в представителството по партидата на дружеството в търговския регистър и регистъра по ЗЮЛНЦ.                   В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е небоснован, доколкото преповтаря изцяло мотивите на длъжностното лице. Твърди се, че наследниците на починалия едноличен собственик на капитала са легитимирани преди вписването им като съдружници да заявят вписване на промени само в представителството и начина на управление.                                       Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.       Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:                                                                                                              Предмет на обжалване пред Добричнки окръжен съд е отказ на длъжностното лице по регистрация №20180913220834/24.09.2018 г. за вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по партидата на „КЕЛТО“ ЕООД, със седалище гр.Добрич, а именно заличаване на управител, вписване на нови управители и промени в начина на представителство. Отказът е мотивиран с това, че не са заявени за вписване в търговския регистър и имената на съдружниците, не е представен  дружествен договор и доказателства за прекратяване на възникналата идеална съсобственост върху придобития по наследство дружествен дял     

Основният спорен въпрос пред настоящата инстанция е сведен до това дали наследниците на починалия едноличен собственик на капитала, могат да заявявт за вписване промени в представителството, преди да за заявили   заличаване на починалия и вписване на наследниците му като съдружници.        Няма спор, а и от доказателствата по делото се установява, че едноличният собственик на капитала и управител на „КЕЛТО“ ЕООД, със седалище  гр.Добрич е починал на 20.07.2018 г., като е оставил за наследници лицата пълнолетната Е.Т.Т. и малолетната В. Т.Т.. Видно от протокол от 27.08.2018 г., наследниците на починалия едноличен собственик на капитала са взели решение за продължаване дейността на „КЕЛТО“  ЕООД, както и за извършване делба на дружествения дял на наследодателя им, след оценката му от лицензиран оценител. С решение от 13.09.2018 г., наследниците са избрали управители на дружеството, които са заявили за вписване в регистъра само обстоятелствата свързани с промяна в представителството.                                                                            Съобразно разпоредбата на чл.157, ал.1 от ТЗ, едноличното дружество с ограничена отговорност, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. По смисъла на чл.129, ал.1 от ТЗ, притежаваните от починалия едноличен собственик на капитала дружествени дялове съставляват част от наследствената маса и са предмет на наследствено правоприемство. 

До приемането и вписването на наследниците като съдружници обаче, същите имат единствено облигационно право на вземане срещу дружеството в размер, изчислен по реда на чл.125, ал.3 от ТЗ.

Независимо дали поемането на дружествените дялове по наследяване е изрично предвидено в дружествения договор, то задължително подлежи на самостоятелно вписване в ТР по арг. от чл.122 ТЗ. 

Вписване на подобна промяна, касаеща заличаване на починалия едноличен собственик и вписване на наследниците или някой от тях като съдружници не е заявено в ТР, а същата има обуславящо значение за последващите вписвания, относно други обстоятелства, включително и промяната в представителството. Вписване на нов управител е допустимо единствено, ако едновременно с това или по-рано са заявени за вписване като съдружници и наследниците на починалия едноличен собственик на капитала.

При извършване на дължимата проверка по чл.21 ЗТР, длъжностното лице по регистрация съобразява единствено вписаните в ТР заварени данни, евентуално – заявените данни по висящото заявление, намиращи се в преюдициална връзка с другите претендирани промени. Регистриращият орган не съобразява факти и обстоятелства, които не са оповестени в ТР по надлежен ред. Противното би означавало недопустимо разширяване на обхвата на проверката от длъжностното лице при условие, че същата е лимитирана от нормата на чл.21 ЗТР. За длъжностното лице в производството по ЗТР, правното състояние на дружеството е такова, каквото е отразяването му в ТР. Смисълът на правният институт на ТР се състои в това да е носител на актуална и времево вярна информация за определени параметри от правния статус на търговеца. Противната теза би довела до редица неприемливи резултати и несигурност, вкл. вписване на производни обстоятелства при липса на яснота за осъществените предходни обуславящи действия и  тяхното съответствие със закона.

Тъй като окръжният съд е достигнал до същия краен извод, жалбата     против решението му следва да бъде оставена без уважение.                               Изложените в жалбата доводи относно невъзможността за снабдяване с удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК и декларация по чл.129, ал.2 от ТЗ са несъстоятелни, дококото прекратяването на съсобствеността върху придобитите по наследство дружествените дялове, преди вписването на наследниците като съдружници, следва да се извърши чрез други правни способи (делба, дарение, отказ от наследство и пр.), но не е с договор за прехвърляне на дружествени дялове, дококото такъв може да бъде сключен само между съдружници или съдружник и трето лице.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №162/17.10.2018 год., постановено по т.д.№304/2018  год. по описа на ОС – Добрич, с което е потвърден отказ на длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България по заявление 20180913220834/13.09.2018 г. за вписване на промени в представителството по партидата на „КЕЛТО“ ЕООД, със седалище гр.Добрич в търговския регистър.

              

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: