Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  278

 

Гр.Варна, 14.12.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тринадесети ноември през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                                 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 616 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.606 от ГПК, образувано по частна жалба на Народно читалище „Извор – 1922“ със седалище с.Средня срещу решение от 31.10.2017г. на Щуменски ОС по фирм.дело № 1064/97г., с което е отказано вписване по партидата на читалището на промени в обстоятелства – вписване преобразуване на читалището чрез вливане в него на „Училищно настоятелство „Св.Св.Кирил и Методий“, регистрирано по фирм.дело № 447/2001г. по описа на ШОС.

В частната жалба се твърди че решението е неправилно и незаконосъобразно. Оспорва извода на съда, че е налице опорочаване на фактическия състав на исканите промени, както и че е заявено за вписване преобразуване на „Народно читалище Извор - 1922“. Признава констатираната непрецизност на искането, доколкото е заявено за вписване вливане на „Училищно настоятелство Св.Св.Кирил и Методий“ в Читалищно настоятелство при „Народно читалище Извор – 1922“. Но твърди че тази непрецизност не води до автоматичен отказ за вписване на исканите промени, а съдът е установил че се касае за искане за вписване на вливане в читалището. Оспорва изводите на съда, че са нарушените правилата за свикване на общите събрания на училищното настоятелство и на читалището. Твърди че поканата за общото събрание на училищното настоятелство е разгласена съобразно предвидения ред в Устава на сдружението. Твърди че членовете на читалището са поканени в периода от 08.08.2017г. до 08.09.2017г., датата на която е поставено обявление на входната врата на читалището. Оспорва като неправилен извода на съда че не е възможно преобразуване на читалище чрез вливане в него на друго сдружение с нестопанска цел. Твърди че липсва забрана за това законите, регламентиращи училищните настоятелства и читалищата, а по силата на препращащи норми и на двата закона са приложими правилата на ЗЮЛНЦ. Твърди че с вливането не се накърняват фактическото и правно състояние на приемащото сдружение. Оспорва извода на съда, че за да е възможно вливане и двете сдружения следва да съществуват, и че предпоставките са съществуването на училищното настоятелство не са налице. Излага, че независимо, че училището и детската градина, към които е действало настоятелството да са закрити, това не води автоматично до прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел, тъй като производство по ликвидация не е започвало.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да впише исканата промяна.

Предявената жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Със заявление вх.№ 4276 от 02.10.2017г. от председателя на Читалищното Настоятелство на „Народно читалище Извор – 1922“ с.Средня, е направено искане за вписване на преобразуване чрез вливане на „Училищно настоятелство  „Св.Св.Кирил и Методий“ в Читалищно Настоятелство при „Народно читалище „Извор – 1922“.

Вливането е форма на преобразуване, при която цялото имущество на преобразуващото се сдружение, преминава към приемащото сдружение, което става негов правоприемник, като преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Съобразно чл.12 ал.3 от ЗЮЛНЦ членовете на юридическото лице с нестопанска цел, които са се влели, стават членове на приемащото сдружение. Участници в преобразуването са и двете сдружения, както приемащото, така и преобразуващото се сдружение. При преобразуване чрез вливане, подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от представляващия орган на приемащото сдружение, а постановеното решение по заявлението се вписва по партидите на двете сдружения – приемащо и преобразуващо се.

В настоящия случая заявлението за вписване на промени е подадено по фирменото на дело на приемащото сдружение „Народно читалище „Извор – 1922“ от представляващия читалището. Като приложения към заявлението са посочени протокол от общо събрание на читалището от 15.09.2017г., доказателства за редовността на свикването и на провеждането на събранието, протокол от общо събрание на училищното настоятелство от 15.09.2017г., договор за преобразуване от 08.08.2017г. с нотариално заверени подписи. Посоченият протокол от общо събрание на училищното настоятелство не е приложен към заявлението и не се намира по фирм.дело № 1064/1997г.

При преобразуване чрез вливане изискуемите документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване на обстоятелство и съответствието му с изискванията на закона са решения на върховните органи на двете сдружения – приемащо и преобразуващо се за преобразуване. Решенията за това следва да бъдат взети от върховните органи на двете сдружения на редовно свикани общи събрания и с изискуемото се за това в закона и устава на сдружението мнозинство, като доказателства за редовното свикване и провеждане на общите събрания следва да бъдат представени със заявлението. Договорът за преобразуване с нотариална заверка на подписите и план за преобразуване, изискуеми от ТЗ при преобразуването на търговски дружество не са задължителни за съставяне и не са предпоставка за вписване на преобразуването на юридическите лица с нестопанска цел. На първо място това следва от обстоятелствата, които уреждат съобразно чл.262ж ал.2 от ТЗ. На следващо място ЗЮЛНЦ в разпоредбата на чл.12 не предвижда препращане към производството по преобразуване, уредено за търговските дружества, каквато препращане е налице например в чл.14 ал.4 на ЗЮЛНЦ по отношение на несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора. Поради което и правилата на глава ХVІ от ТЗ за неприложими.

Със заявлението е представен протокол от общо събрание на „Народно читалище Извор – 1922“ с.Средня от 15.09.2017г. На събранието е взето решение за одобряване на вливането на „Училищно настоятелство „Св.Св.Кирил и Методий“, сдружение с нестопанска цел, в Читалищно настоятелство при „Народно читалище „Извор – 1922“ и приемане на договор за преобразуване. Навсякъде в протокола, както в заглавната му част така и в дневния ред и при вземане на решенията като наименование на приемащо сдружение е посочено „Читалищно настоятелство при „Народно читалище „Извор – 1922“. Така взетото решение сочи на вливане на сдружение с нестопанска цел в орган на сдружение с нестопанска цел, което е недопустимо. Макар и вероятно да се касае за неточност, регистърното производство е формално и регистърният съд следи за наличието на валидно взети решения.  

На следващо място, дори и да се приеме за грешка, която може да бъде отстранена, на основание чл.25 ал.1 т.7 от ЗЮЛНЦ в правомощията на общото събрание на сдружението е да вземе решение за преобразуване  на сдружението. Съобразно нормата на чл.25 ал.2 от ЗЮЛНЦ това решение не може да бъде възлагано на друг орган на сдружението. Поради което и въззивният съд намира, че извършената от читалището процедура, при която решението за преобразуване е взето от Настоятелството в качеството му на управителния орган на читалището, подписан е договор за преобразуване от председателя на настоятелството, след изричното му овлястяване от Настоятелство и от общото събрание е взето решение за одобрение на вливането, противоречи на нормата на чл.25 ал.1 т.7 и ал.2 от ЗЮЛНЦ.  Няма взето решение от общото събрание на читалището като негов орган за преобразуване.

На следващо място не са представени доказателства за редовността на свикване на общото събрание съобразно чл.19 ал.1 от Устава на читалището – покана за общото събрание с изискуемото за това съдържание, получена от членовете на сдружението не по-късно от седем дни преди датата на провеждането. В представения със заявлението списък на поканени членове няма посочена дата на получаване на поканата от всеки от членовете.

Към заявлението по фирм.дело № 1064/97г. на „Народно читалище „Извор – 1922“ няма представено решение на преобразуващото се сдружение „Училищно настоятелство „Св.Св.Кирил и Методий“ за преобразуване чрез вливане, както и няма представени доказателства за редовността на свикването на събранието и за вземане на решението. Поради което и проверка от въззивния съд за тези обстоятелства не може да бъде извършена.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира че със заявлението за вписване на преобразуване чрез вливане на училищното настоятелство в народното читалище не са представени доказателства за съществуването на заявеното за вписване на обстоятелство и съответствието му с изискванията на закона, поради което и по заявлението за вписване на промени следва да бъде постановен отказ. Предвид на това и решението на регистърния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 31.10.2017г. на Шуменски ОС по фирм.дело № 1064/97г. на „Народно читалище „Извор – 1922“ с.Средня.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: