О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                                                                                                  №___734_

 гр. Варна, __28.11.2018г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                            МАРИЯ ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Мария Христова ч.т..дело №616 по описа за 2018 г. на ВнАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.274 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от «БЪЛГАРСКИ БАРГМАН» АД, представлявано от В* Х*, срещу разпореждане №332/09.08.2018г. по т.д.№74/2018г. по описа на ОС – Търговище, за издаване на изпълнителен лист по решение №39/18.06.2018г.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно, тъй като от доказателствата по делото се установява, че дължимата от жалбоподателя сума за държавна такса е заплатена на 22.06.2018г. по сметка на ОС – Търговище, в срока за доброволно изпълнение, считано от получаване на уведомлението - 21.06.2018г. Твърди се, че изпълнителният лист е издаден за несъществуващо към този момент задължение.

Претендира се отмяна на разпореждането и обезсилване на изпълнителния лист.

Частната жалба, депозирана на 20.08.2018г., е подадена в срока по чл. 274 от ГПК, считано от датата на получаване на ПДИ /14.08.2018г./ и е допустима.

Съдът, след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите по т.дело №74/2018г. на ОС-Търговище, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по делото на ОС – Търговище е образувано по жалба от «БЪЛГАРСКИ БАРГМАН» АД, представлявано от В* Х* срещу отказ на Агенция по вписванията.

Същото е приключило с влязло в сила решение №39/18.06.2018г., с което жалбоподателят е осъден да заплати по сметка на съда в полза на бъджета на съдебната власт сумата от 10лв., представляваща дължимата за произовдството държавна такса.

На 25.06.2018г. на «БЪЛГАРСКИ БАРГМАН» АД, представлявано от Ваня Христова е връчено уведомление за доброволно изпълнение по реда на чл.182, ал.2 от ДОПК, в което изрично е посочено, че сумата може да бъде заплатена в седемдневен срок от получаване на съобщението, като следва да се представят доказателства за внесените суми в деловодството на съда.

От приложеното платежно нареждане към частната жалба и извършената служебна справка се установява, че дължимата за производството по т.д.№74/2018г. на ОС – Търговище държавна такса е заплатена на 25.06.2018г., в срока за доброволно изпълнение, но по делото не са представени доказателства за плащането, съобразно изрично дадените на страната указания в този смисъл.

С разпореждане №332/09.08.2018г. съдът е разпоредил издаване на изпълнителен лист за присъдените с решението суми в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ОС – Търговище, поради липса на доказателства за заплащането им.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

От приложенията по делото се установява по безспорен начин, че към момента на постановяване на обжалваното разпореждане – 09.08.2018г. дължимата държавна такса е била заплатена от жалбоподателя – задължено лице, макар по делото да не са били представени доказателства за това, поради което не са били налице предвидените в закона предпоставки за издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното по делото решение.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а издадения изпълнителен лист обезсилен. 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ разпореждане №332/09.08.2018г. по т.д.№74/2018г. на ОС – Търговище, с което е издаден изпълнителен лист въз основа на решение №39/18.06.2018г.

ОБЕЗСИЛВА изпълнителния лист издаден по т.д.№74/2018г. на ОС-Търговище, въз основа на решение №39/18.06.2018г. за присъдената със същото държавна такса в размер на 10лв., платима по сметка на ОС – Търговище в полза на бъджета на съдебната власт. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: