Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                                           №  88/ 10.04.   2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд - Варна търговско отделение на единадесети март Година 2014 в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Христова

ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                                Кр.Генковска

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 617 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

                   Образувано е по подадена въззивна жалба от „Е.Е.У.” ООД, ЕИК 200214401, гр.Варна, ж.к.Бриз, к-с Панорама, вх.А, ап.6 представлявано от управителя си И.П. против решение № 615/25.06.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2624/2012г., с което  на осн.чл.74 ал.1 ТЗ са отменени взетите решения на ОСС на дружеството, проведено на 10.10.2012г. за освобождаване от длъжност и отговорност на управителя А.Ч.Ц.; за промяна на управлението и представителството на „Е.Е.У.” ООД – гр. Варна, като същото се осъществява само от досегашния управител и.и.п.; за възлагане на и.и.п. да организира цялото счетоводство на дружеството, като предприеме съответните мерки за събиране и приемане на цялата счетоводна документация от настоящия счетоводител в гр. Варна и за избор на и.и.п. да представлява дружеството пред „НЕК” ЕАД, за да даде и получи всички необходими документи за връщане на представената банкова гаранция относно проект за ВЯЕЦ 52,5 МВ. По съображения за  неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното решение и постановяването му при нарушение на съдопроизводствените правила, моли съда да го отмени  и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да прекрати производството по делото като недопустимо по отношение оспорването  законността на освобождаването на управителя  А.Ц. поради липса на активна процесуална легитимация и отхвърли иска  по чл.74 от ТЗ в останалата му част.

         Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт.

Предварителните въпроси за недопустимост на исковата претенция, респ. на решението досежно освобождаването от длъжност и отговорност на управителя А.Ч.Ц., както и по отношение оплакването за неизпълнение на задължението на първоинстанционния съд за разпределение на доказателствената тежест са разрешение в определение № 674/22.10.2013г. по в.т.д. № 617/2013г.

        Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

        Предявеният иск е с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ.

        Ищецът „Н. П.” ЕООД, гр.Варна твърди в исковата си молба, че ОСС  от 10.10.2012г. е нередовно свикано и проведено: в качеството си на съдружник  дружеството не  е получавало нито на 02.10.2012г., нито на друга дата  покана за ОСС на „Е.Е.У.” ООД за 10.10.2012г.; обявената в Търговския регистър  покана не е подписвана от управителя д.й., като подписа  и  ръкописното изписване на името му очевидно са подправени;  дружеството не е присъствало на ОСС от 10.10.2012г. и не е подписвало протокола му. Отделно от това редовното свикване на ОСС е опорочено и поради това, че то не е свикано от двамата управители заедно съгласно чл.37 ал.1 от дружествения договор.

                   В доклада по чл.146 ГПК, инкорпориран в определение № 1355/01.04.2013г. по т.д. № 2624/2012г., първоинстанционният съд е дал указания за разпределение на доказателствената тежест между страните в смисъл, че ищецът следва да установи твърденията си, че поканата за ОСС не носи неговия подпис, а ответникът - навременното  и надлежно извършване на всички дейности по закон и според дружествения договор по свикването и провеждането на ОСС от 10.10.2012г., както и вземане на обжалваните решения при изискуемите от закона и дружествения договор кворум и мнозинство. С оглед на така разпределената доказателствена тежест и на осн.чл.190 ГПК е задължил ответника да представи оригинала на поканата за свикване на ОСС до ищцовото дружество, като изрично го е предупредил, че при неизпълнение на това задължение ще бъдат направени неблагоприятни изводи съобразно нормата на чл.161 ГПК.

                   В определения от съда срок ответникът не е представил оригинала на поканата за свикване на ОСС, с което е осуетил възможността ищецът да докаже твърденията си за нейната неавтентичност чрез назначаване на съдебно-графологична експертиза. Пред вид на това и настоящият състав прави неблагоприятния извод по чл.161 ГПК за доказано твърдение на ищеца за неавтентичност на поканата.

                   Нито чл.139 ал.1 ТЗ, нито чл.37 ал.1 от дружествения договор на „Е.Е.У.” ООД съдържат изискването поканата за свикване на ОСС да бъде връчена на управителя на дружеството – съдружник. Поканата може да бъде връчена, съгласно общите разпоредби на ГПК, на адреса на управление на дружеството, респ. на адреса за кореспонденция, ако е уговорен такъв. Връчването може да бъде по всички подходящи начини – по пощата, чрез нотариална покана, по факс и др. В процесния случай в отговора на исковата молба ответникът посочва един единствен начин на връчване  на поканата – на управителя д.й. лично срещу подпис на 02.10.2012г. При това положение и при направения по-горе извод за нейната неавтентичност следва  извода, че съдружникът „Н.п.” ЕООД е нередовно уведомен за събранието, което от своя страна води до нередовно свикване на ОСС  на „Е.Е.У.” ООД от 10.10.2012г., а оттам и до незаконосъобразност на взетите на това събрание решения.

                   Само на това основание исковата претенция се явява основателна и следва да бъде уважена.

                   Поради изцяло съвпадение на фактическите констатации и правни изводи на настоящата инстанция с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение се потвърждава.

                   Въззиваемата страна не е направила искане за присъждане на разноски, поради което такива не се присъждат.

                   Водим от горното, съдът

 

 

Р       Е       Ш      И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 615/25.06.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 2624/2012г.

                   Разноски не се присъждат.

                   Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                ЧЛЕНОВЕ: