ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   668                                               12.10.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  12-и октомври                                                                Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. частно търговско    дело

№ 617 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното: Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Производството е на основание постъпила частна жалба от  «ПОЛИМЕРИ» АД – в несъстоятелност, чрез процесуален представител,  против Постановление за възлагане на имущество № 8/25.05.2015 год., постановено по т.д.№ 1132/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което на основание чл.713з ТЗ са възложени на «БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ» ЕАД гр. София група движими вещи, собственост на жалбоподателя, включваща:

Бързодействащи отсекатели 93789 и 93790, Кабелна мрежа на п-ще Варна запад 93886, Табло районно осветление п-ще 93891, Ком. Зала к-т п-ще  ВЗ 393893, Авар. Захранване 93895, Табло газдетектори 93896,  Центр. К. Зала  93912, Подстанция к-т 93913, Товарно у-во к-т на пристанище 94357, Тръбопровод за дхе 98039 общо за сумата 15 500лв.

 В частната жалба се излага, че обжалваното постановление е неправилно, тъй като синдикът е извършил продажбата в нарушение на установените от ТЗ правила. Конкретно се сочи, че продажбата на движимите вещи, не е извършена съобразно решението на кредиторите по чл.677 ал.1 т.8 ТЗ: Определената начална продажна цена не съответства на дадената оценка на продаденото имущество съобразно избрания метод и условия на оценка на имуществото.  Допуснати са съществени нарушения на процедурните правила по повод на обявяването и разгласяването на продажбата. Сградата, в която се намират описаните вещи е прехвърлена на «Партнърс комерс»ЕООД, поради което е извършена продан върху чужди вещи.

Чрез писмен отговор синдикът на „Полимери”АД в /н./, оспорва жалбата като недопустима, евентуално като неоснователна, като оспорва наведените в нея твърдения.

За да се произнесе по частната жалба, с която е сезиран, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие представлява част от осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – «ПОЛИМЕРИ» АД – в несъстоятелност.

По конкретно наведените оплаквания в жалбата:

На основание чл.717, ал.1 ТЗ вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на СК по чл. 677, ал.1, т.8 ТЗ. Събранието на кредиторите като колективен орган на производството по несъстоятелност притежава изключителната компетентност да определи метода и условията за оценка на имуществото, съставляващи база за осребряването като самостоятелна фаза на производството по несъстоятелност.  По делото е представен протокол от 25.06.2013 год., поправен с определение от 23.07.2013 год., обективиращ проведено събраните на кредиторите с приети решения, по силата на които е делегирано правото на синдика да определи реда и начина за осребряване на имуществото -като цяло, или на обособени части в зависимост от постигането на по-висока продажна цена. На събранието на кредиторите е прието и решение оценката на имуществото да се извърши по метода на «чистата стойност на активите» и по метода на «ликвидационната стойност» поотделно за всеки актив, като за база се вземе предвид по-високата стойност без разходите за ликвидация на актива. От проверката по преписката не се установяват сочените в жалбата нарушения. Това е така, тъй като е извършена продажба на обособени части, следователно  същата е извършена в съответствие с определения с решението на събранието на кредиторите начин и с разрешението за това на съда. Видно от представения Протокол за разгласяване, продажбата е надлежно разгласена, като обявлението за същата е било поставено на мястото за обявления в Община Девня, на портала на адреса на управление на длъжника в 21 дневен срок, предхождащ проданта. Следователно е спазен 14 дневния срок  за обявяване на продажбата.  Обявлението за продажба е публикувано в същия срок и в специалния бюлетин на  МИ.     Следователно, при  обявлението за насрочената продажба са спазени изискванията на чл.717 а ТЗ.

Не е доказано обявената начална цена на вещите да не съответства на пазарната цена и да е занижена. Лицензираният оценител е определил стойността на всяка вещ поотделно от група движими вещи, включваща:

Бързодействащи отсекатели 93789 и 93790, Кабелна мрежа на п-ще Варна запад 93886, Табло районно осветление п-ще 93891, Ком. Зала к-т п-ще  ВЗ 393893, Авар. Захранване 93895, Табло газдетектори 93896,  Центр. К. Зала  93912, Подстанция к-т 93913, Товарно у-во к-т на пристанище 94357, Тръбопровод за дхе 98039 и  обща стойност на вещите сумата 15 280лв.

С определение  № 1394 от 16.04.2015год. по т.д. № 1132/2012год. Съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика да извърши продажба на посочените вещи при така определената от вещото лице стойност. В поставените обявления за разгласяване на проданта на групата движими вещи, включваща:

Бързодействащи отсекатели 93789 и 93790, Кабелна мрежа на п-ще Варна запад 93886, Табло районно осветление п-ще 93891, Ком. Зала к-т п-ще  ВЗ 393893, Авар. Захранване 93895, Табло газдетектори 93896,  Центр. К. Зала  93912, Подстанция к-т 93913, Товарно у-во к-т на пристанище 94357, Тръбопровод за дхе 98039 е обявена отделна цена за всеки актив и обща цена -15 280лв.

На насрочения търг се е явил като наддавач «БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ» ЕАД гр. София, който е внесъл задатък от 10% върху оценката на вещите и е направил валидни наддавателни предложения, като е предложил цена за групата вещи  общо сумата 15 500лв.

За посочените позиции не са направени наддавателни предложения от други наддавачи. 

Относно твърдението за незаконосъобразност на обжалваното постановелние,   понеже чрез него е извършена продан на чужди вещи и ще има за последица увреждане на интересите на трето лице-„Девня Полимери Инвест”ЕАД:

Следва да се отбележи, че не са представени доказателства, че възложените вещи и съоражения са предмет на отчуждителна сделка. Чрез представените нотариални актове е прехвърлена собствеността на конкретни недвижими имоти, като от една страна, не са представени доказателства възложените вещи да са се намирали в тях, но дори и да се приеме, че същите са се намирали в тях, от съдържанието на акта не следва извода, че собствеността им е прехвърлена. Движимите вещи представляват активи на длъжника-т.е. самостоятелни обекти които не са трайно прикрепени, поради което ако целта е да бъде прехвърлена тяхната собственост, същите е следвало да бъдат индивидуализирани в акта. В актовете дори  не е отразено, че имота се прехвърля ведно с намиращите се съоръжения и машини. Предвид изложеното, следва да се направи извод, че с прехвърлянето на правото на собственост на недвижимите имоти, не е прехвърлена собствеността върху движимите вещи, предмет на  обжалваното постановление.

Но дори и да се сподели  становището на жалбоподателя, че вещите са прехвърлени на трето лице, това не би се отразило на възлагателното постановление, понеже жалбоподателят не е легитимиран, да упражнява чужди права.

Предвид изложеното, правилно вещите са възложени на обявения за купувач наддавачБЪЛГАРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ”ЕАД гр.София, на основание чл.717 з ал.1 ТЗ.

С оглед на изложеното съдът намира, че жалбата с която е сезиран е   неоснователна, респективно-обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

    

 

 

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА Постановление за възлагане № 8 от 25.05.2015год.постановено по т.д. № 1132/2012год. по описа на Варненски   окръжен съд търговско отделение, с което са възложени на «БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ» ЕАД гр. София група движими вещи, собственост на длъжника, включваща:

Бързодействащи отсекатели 93789 и 93790, Кабелна мрежа на п-ще Варна запад 93886, Табло районно осветление п-ще 93891, Ком. Зала к-т п-ще  ВЗ 393893, Авар. Захранване 93895, Табло газдетектори 93896,  Центр. К. Зала  93912, Подстанция к-т 93913, Товарно у-во к-т на пристанище 94357, Тръбопровод за дхе 98039 общо за сумата 15 500лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Препис от определението да се изпрати на ВОС за вписване в книгата по чл.634в ТЗ.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.