О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 697

 

                                         гр.Варна,  31 .10.2016 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на                                                 през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                           

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН П. 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №617 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от М. В* П. и Д.П.П.,*** против разпореждане №9228 от 19.09.2016 год., постановено по в.т.д.№1086/2016 год. по описа на ОС - Варна, с което е върната частна жалба вх. № 23983/01.09.2016 г. срещу определение № 2804/24.08.2016 г.

В частната жалба се навеждат твърдения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Поддържа се, че нередовностите на частната жалба са отстранени в срок с молба подадена по пощата, в която жалбоподателите са поискали освобождаване от държавна такса. Молят за отмяна на атакуваното разпореждане и връщане на делото, с указание че същото има гражданскоправен характер.

Насрещната страна „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, със седалище гр.Варна е подала писмен отговор, с който оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

С определение N 2804/24.08.2016 г., постановено по в.т.д.№1086/2016 год. по описа на ОС - Варна е приета за разглеждане въззивна жалба вх. № 30808/14.06.2016 г. от „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, ЕИК 813071350, със седалище гр.Варна срещу Решение № 2097/27.05.2016 г., постановено по гр.д. № 9478/2015 г. на ВРС, XVI с., в частта, с която е отхвърлен иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, за приемане за установено, че М. В* П. и Д.П.П.,*** дължат солидарно, сумите 4648.75 лв., представляваща главница, формирана от 25 бр. падежирали и неплатени към 10.04.2016 г. (дата на последното заседание в първата инстанция), вноски по Договор за кредит „Експресо“ № 327203/08.01.2013 г. и 1792.82 лв., представляваща наказателна договорна лихва за периода 10.04.2014 г. - 22.06.2015 г., за които е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 7322/2015 г. на ВРС, XXV с. и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.                                                                                                           Срещу това определение е постъпила частна жалба от М. В* П. и Д.П.П.,*** с искане делото да бъде образувано и разглеждано като гражданско.

 С разпореждане № 8713/02.09.2016 г. на жалбоподателите са дадени указания да отстранят нередовности на депозираната жалба, като представят доказателства за внесена държавна такса, в размер на 15 лева, по сметка на ВнАС.

За да върне жалбата, въззивният съд е приел, че съобщенията са редовно връчени на 09.09.2016 г., като в рамките на предоставения срок указанията на съда не са изпълнени.

Този извод на съда е в противоречие със събраните по делото доказателства, от които се установява, че с молба вх.N 25219/17.09.2016 г., изпратена по пощата на 15.09.2016 г. (л.20), жалбоподателите са поискали от съда да бъдат освободени от заплащането на държавна такса. Молбата е подадена в срока за отстраняване на нередовностите, поради което преди да върне жалбата, въззивният съд е следвало да проведе процедурата по чл.83, ал.2 от ГПК.

Независимо от гореизложеното обаче, разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по други съображения:

Гражданският процесуален кодекс в разпоредбата на чл.274, ал.1 предвижда, че на обжалване подлежат само определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на производството, както и изрично посочените в закона.

Обжалваното определение, с което е приета за разглеждане една въззивна жалба и делото е насрочено в открито съдебно заседание, не прегражда производството по делото, нито законодателят е предвидил изричната  обжалваемост, поради което и обжалването се явява недопустимо.

Във въззивното производство, за разлика от предвидената възможност при първоинстанционното разглеждане от окръжен съд на търговски спорове, не може да се повдига самостоятелно въпроса относно реда, по който делото следва да бъде разглеждано.

Независимо дали едно въззивно дело е образувано като гражданско или търговско, същото подлежи на разглеждане по реда на чл.258 и сл. от ГПК, като разликата е във възможността за касационно обжалване на решението, доколкото с разпоредбата на чл.280, ал.2 /изм., ДВ, бр. 50/2015 г./ са изключени от обхвата на касационния контрол решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела.

От значение за преценката по чл.280, ал.2 ГПК дали едно дело е гражданско или търговско са страните и предметът на делото, а не процесуалният ред, по който то е разглеждано от инстанциите по същество. Трайна и последователна е съдебната практика по въпроса, че ограничителните критерии за достъп до касационно обжалване по търговски дела са  приложими за всички дела, които с оглед на страните и на предмета могат да се квалифицират като търговски, а не само за делата, които отговарят на изискванията на чл.365 ГПК за разглеждане по реда на уреденото в Глава 32 ГПК специално производство за търговски спорове /Определение № 35 от 30.01.2015 г. на ВКС по ч. т. д. № 246/2015 г., II т. о., ТК/.                                                                                                  Въпросът дали едно въззивно дело е гражданско или търговско, може да бъде повдигнат едва при подаване на касационна жалба и то в случай, че цената на иска е над 5000 лева.

В конкретния случай, такъв спор не би възникнал, доколкото цената на всеки от разглежданите искове е под 5000 лева, поради което решението е изключено от касационен контрол, независимо дали делото е гражданско или търговско.

 ГПК С оглед на гореизложеното, съдът намира, че частната жалба следва да се остави без уважение.                                                                                                                          Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М. В* П. и Д.П.П.,*** против разпореждане №9228 от 19.09.2016 год., постановено по в.т.д.№1086/2016 год. по описа на ОС - Варна, с което е върната частна жалба вх. № 23983/01.09.2016 г. срещу Определение № 2804/24.08.2016 г.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: