О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 692

 

                                         гр.Варна, 21.11.2017 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №617 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК вр. чл. 286, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от С.И.А. *** срещу определение №465/28.09.2017 г. по в.ч.т.д.253/2017 г. по описа на ОС - Добрич, с което е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателя частна жалба против разпореждане за издаване на Заповед № 710 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 28.04.2017 г. по ч.гр.д.№ 1370/2017 г. по описа на ДРС и срещу разпореждането за издаване на изпълнителен лист, както и относно искането за спиране на производството по изп.д.№ 20177370400474 по описа на ЧСИ Л.Т*, вписан в регистъра на КЧСИ под № 737,с район на действие ДОС, като е прекратено  производството по делото.

Твърди се, че разпореждането за издаване на заповед за незабавно изпълнение подлежи на самостоятелно обжалване, поради което моли съда да отмени определението и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „А* СА“ ЕООД, не е подала отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което са допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна  по следните съображения:

ДОС е бил сезиран с частна жалба против разпореждане за издаване на Заповед №710 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 28.04.2017 г. по ч.гр.д.№ 1370/2017 г.по описа на ДРС и срещу разпореждането за издаване на изпълнителен лист. В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност, като е направено и искане и за спиране на изпълнителното производство.

За да прекрати производството в частта относно жалбата срещу разпореждането за издаване на заповед за изпълнение, въззивният съд е приел от една страна, че се обжалва самата заповед за изпълнение, а от друга, че наведените от жалбоподателя доводи за неистинност на документа по чл.417,т.9 от ГПК, не могат да бъдат обсъждани в настоящото производство,тъй като същите касаят съществуването на вземането, поради което следва да бъдат релевирани от длъжника в образуваното исково производство по чл.422 от ГПК.

Поначало, самата заповед за изпълнение не подлежи на обжалване – чл.413, ал.1 ГПК. Според чл.419 ГПК подлежи на обжалване разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение. Разпореждането за незабавно изпълнение е отделен от заповедта акт, подлежащ на самостоятелен инстанционен контрол. ДОС неправилно не е разграничил въпроса за издаването на заповед за изпълнение от този за допускане на нейното незабавно изпълнение по чл.418 ГПК. Следователно по пътя на обжалването с частна жалба  може да се дерогира незабавната изпълнителна сила, но не и самото изпълнително основание – заповедта за изпълнение. Следствие от горното е  прекратяването на предприетото незабавно принудително изпълнение. Заповедта за изпълнение, материализираща нареждането за плащане обаче не се счита за отменена.  Същата „изчаква” приключването на исковия процес, иницииран от възражението на длъжника. Изпълнение върху нея като изпълнително основание по смисъла на чл.404, т.1 ГПК може да се предприеме само след приключването на спора с влязло в сила съдебно решение.

Наведените в жалбата доводи относно незаконосъобразността на разпореждането, не могат да обусловят недопустимост на производството по обжалване, а са относими към крайния акт по същество.

С оглед на изложеното, съдът приема, че частната жалба против разпореждането за издаване на Заповед №710 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 28.04.2017 г. по ч.гр.д.№ 1370/2017 г. по описа на ДРС и срещу разпореждането за издаване на изпълнителен лист е допустима, поради което обжалваното определение в тази част следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

По отношение искането за спиране на производството по изп.д.№20177370400474 по описа на ЧСИ Л.Т*, вписан в регистъра на КЧСИ под № 737, с район на действие ДОС, съдът констатира, че в резултат на подаденото от жалбоподателя писмено възражение, принудителното изпълнение по издадената по ч.гр.д.№1370/2017 г. по описа на ДРС на основание чл.417, т.9 от ГПК заповед за незабавно изпълнение е спряно по силата на закона, като е налице и нарочно постановено от заповедния съд определение за спиране №1559/25.08.2017 г. Отделно от това, компетентен да постанови спиране в условията на чл.420, ал.2 от ГПК е съдът, постановил незабавното изпълнение, а не въззивния съд.

Ето защо, съдът намира, че определението в тази част е правилно поради което частната жалба следва да се остави без уважение.

Така мотивиран съставът на ВАпС,

           

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №465/28.09.2017 г. по в.ч.т.д.253/2017 г. по описа на ОС - Добрич, в частта с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от С.И.А. ***, частна жалба против разпореждане за издаване на Заповед № 710 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 28.04.2017 г. по ч.гр.д.№ 1370/2017 г. по описа на ДРС и срещу разпореждането за издаване на изпълнителен листо и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.И.А. *** срещу определение №465/28.09.2017 г. по в.ч.т.д.253/2017 г. по описа на ОС - Добрич, в частта с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по искането за спиране на производството по изп.д.№ 20177370400474 по описа на ЧСИ Л.Т*, вписан в регистъра на КЧСИ под № 737,с район на действие ДОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: