О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_____703_________

гр. ВАРНА, _11.10.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№618 по описа за 2019г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.267 от ГПК.

Образувано е по въззивни жалби, както следва: 1/ от И.С.А., Г.Р.И. и А.А.М., лично и като законен представител на децата И.Р.И., С.Р.И., Б.Р.И. и А.Р.И. срещу постановеното решение №513/11.06.2019г. по т.д.№1779/2018г. на ВОС в частите, с които са отхвърлени предявените от всеки един от въззивниците искове за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на Р.И.А., ЕГН **********, починал вследствие на ПТП, настъпило на 09.10.2015 г. на път І-2, км 146+207, между с. Белоградец, обл. Варна и с. Зайчино Ореше, обл. Шумен, в посока гр. Варна, с МПС - л.а. „Мерцедес ЦЛС 320” с ДК № В 9600 НК, управляван от водача Ч. И. А., ЕГН **********, и по негова вина, обхванат от действието на валидна към момента на настъпване на застрахователното събитие застраховка „Гражданска отговорност” по застрахователна полица №22111003123371, издадена от „ЗК ЛЕВ ИНС” АД,  със срок на действие от 20.12.2014г. до 20.12.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.11.2015г. до 07.11.2018г., включително, за разликата над 100 000лв. до претендираните 200 000лв.;

2/ ат ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, гр.София, чрез адв.Р., срещу постановеното решение №513/11.06.2019г. по т.д.№1779/2018г. на ВОС в частите, с които е осъден да заплати на всеки един от ищците И.С.А., Г.Р.И. и А.А.М., лично и като законен представител на децата И.Р.И., С.Р.И., Б.Р.И. и А.Р.И. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на Р.И.А., ЕГН **********, починал вследствие на ПТП, настъпило на 09.10.2015 г. на път І-2, км 146+207, между с. Белоградец, обл. Варна и с. Зайчино Ореше, обл. Шумен, в посока гр. Варна, с МПС - л.а. „Мерцедес ЦЛС 320” с ДК № В 9600 НК, управляван от водача Ч/ И. А., ЕГН **********, и по негова вина, обхванат от действието на валидна към момента на настъпване на застрахователното събитие застраховка „Гражданска отговорност” по застрахователна полица №22111003123371, издадена от „ЗК ЛЕВ ИНС” АД,  със срок на действие от 20.12.2014г. до 20.12.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.11.2015г. до 07.11.2018г., включително, за разликата над 70 000лв. до присъдените 100 000лв.

При проверка за редовност и допустимост на производството съдът констатира, че в първата въззивна жалба е направено възражение срещу решението в частта за разноските относно размера на присъдения адвокатски хонорар по реда на чл.38 от ЗА, което следва да бъде разгледано по реда на чл.248 от ГПК от първостепенния съд.

Същевременно в депозираната въззивна жалба от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, гр.София, чрез адв.Р., е посочено, че е налице противоречие между мотивите и диспозитива на постановеното решение, поради което съдът следва да направи преценка за наличие на фактическа грешка в решението. 

Предвид изложеното и с оглед необходимостта от провеждане на процедурата по чл.248 от ГПК, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото върнато на ОС – Варна.

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№618/2019г. по описа на АС-Варна.

ВРЪЩА делото на ВОС за провеждане на процедурата по чл.248 от ГПК и преценка налице ли е ОФГ в решението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на АС – Варна за произнасяне по депозираната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: