ОПРЕДЕЛЕНИЕ

679/12.11.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 12.11.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№619 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Обединена българска банка“ АД – гр.София срещу определение №294/08.08.2018 г. на Окръжен съд  Силистра т.д. №166/2014 г. в прекратителната му част по предявените от него искове.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Определението е неправилно и следва да се отмени.

ОС Силистра погрешно счита, че кредиторът е предявил отделни искове по чл.646, ал.2, т.2 и по чл.646, ал.7 - ТЗ, както и иск по чл. 108-ЗС във връзка с чл.26-ЗЗД. Всъщност предявени са два иска – по чл.646, ал.2 вр.ал.7 - ТЗ и обусловен от него иск по чл.108 - ЗС. По първия иск правилно са привлечени като ответници освен длъжника и лицето, с което е договарял, така също и приобретателите по последващите сделки, за да бъдат евентуално обвързани за тях от съдебното решение. Разпоредбата на чл.646, ал.7 - ТЗ не предвижда воденето на някакъв отделен иск срещу приобретателите, а посочва в какви случаи недействителността по ал.2 може да им бъде противопоставена, а именно - само когато същите са били недобросъвестни. Недобросъвестността се предполага, ако третите лица са били свързани с длъжника или с лицето, с което той е договарял, лица. Ако те са били добросъвестни трети лица, придобили възмездно преди вписването на исковата молба, недействителността няма да ги засегне и искът по ал.2 срещу тях ще следва да бъде отхвърлен. В този случай отговорност за равностойността на имота би носил последният недобросъвестен приобретател. Обусловеният иск по чл.108-ЗС се предявява срещу последния приобретател и би бил успешен, ако бъде уважен искът по чл.646, ал.2 - ТЗ и срещу него. Позоваването от ищеца на нищожност по чл.26 - ЗЗД представлява само правен довод, а не и основание на иска по чл.108-ЗС. Този довод е действително неуместен, доколкото ако се уважи искът за недействителност на първоначалната сделка по реда на чл.646, ал.2 - ТЗ, при недобросъвестност на приобретателите недействителността ще се разпростре и спрямо следващите прехвърлителни сделки, което е достатъчно за успешното провеждане на иска по чл.108-ЗС срещу последния недобросъвестен приобретател.

Ето защо определението в прекратителната му част по исковете на ищеца е неправилно и следва да се отмени, като делото се върне на Окръжен съд Силистра за разглеждане на исковете съобразно дадените по-горе указания.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №294/08.08.2018 г. на Окръжен съд Силистра по т.д. №166/2014 г. в прекратителната му част по исковете на „Обединена българска банка“ АД – гр.София.

ВРЪЩА  делото на Окръжен съд Силистра за разглеждане на исковете съобразно дадените по-горе указания.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.