О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

119

 

гр.Варна, 26.02. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 62 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

          Образувано е по постъпила частна жалба от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД против определение № 4141/22.12.2017 г., постановено по т.д.№ 1200/2017 г. по описа на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото, В ЧАСТТА по предявените от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД искове срещу ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД за осъждане за сумата от 1839.97 лева, платена на отпаднало основание и получена на ответника на 18.07.2016 година в изпълнение на решение 895/25.11.2015 година по т.д.1536/2014 година и за заплащане на сумата от 215.09 лева – обезщетение за забава за периода 19.07.2016 година до 11.09.2017 година.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно,  постановено в противоречие с материално-правните норми. За да прекрати производството като недопустимо окръжният съд е приел, че предявените искове са недопустими, като този извод на съда е неправилен. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и върне делото на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия, както и да бъдат присъдени направените разноски.

Ответникът по частната жалба ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД, чрез процесуалния си представител е подал писмен отговор, в който моли да се потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д.1200 по описа за 2017 година на Варненски окръжен съд е образувано по предявени от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД искове срещу ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД за осъждане за сумата от общо 81584.64 лева,  от които 79744.67 лева, представляваща цена за достъп до електроразпределителната мрежа на ищеца, получена на 08.05.2015 година, в изпълнение на Решение Ж-30/26.03.2015 на КЕВР и сумата от 1839.07 лева, получена от ответника в изпълнение на решение 895/25.11.2015 година, постановено по т.д.1536/2014 година от Окръжен съд Варна. Сумата представлява цена за достъп до електроразпределителната мрежа за периода от 08.02.2013 година до 31.01.2014 година.

Безспорна е следната фактическа обстановка,  че „ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е производител на електрическа енергия от възобновяем енергиен източни, чрез експлоатацията на собствена вятърна електрическа централа с мощност 4000 kW, находяща се в землището на с.Храброво, общ.Балчик, обл.Добрич по регулирани от КЕВР преференциални цени, поради което се явява ползвател на мрежата и дължи цена за достъп

Цената за достъп се определя с решение на КЕВР, като е определена с решение Ц-33/14.09.2012 година на ДКЕВР, а за периода от 08.02.2013 година до 31.01.2014 година дружеството е ползвало услуги и достъп за сумата от общо 97909.50. Посоченото решение на ДКЕВР е отменено, но дружеството не е обжалвало решението, а т.IX не е отменена и до този момент.  На 18.07.2014 година дружеството е поканило ищеца да му върне сумата в размер на 81584.64 лева, представляваща цена за достъп за периода март, 2013-февруари, 2014, съобразно компенсаторния механизъм, уреден в решение КМ-1/13.03.2014 година на ДКЕВР. С процесното решение се предвиждат компенсаторни мерки за производителите, които не са обжалвали решение Ц-33/14.09.2012 година. С решение Ж-30/26.03.2015 година ДКЕВР указва на „Енерго-про мрежи“ АД да изпълни решение КМ-1 от 13.03.2014 година по отношение на „Вентус България“ ЕООД, като в изпълнение на това решение ищеца е сторнирал фактурите за цена за достъп, като издал фактура на стойност 18 164.83 лева, представляваща цената за достъп за периода от 08.02.2013 година до 12.03.2014 година, изчислена по цената, определена в решение Ц-6/13.03.2014 година.

Въз основа на решение КМ-1/13.03.2014 година и решение Ж-30/26.03.2015 година „Енерго-про мрежи“ АД е заплатило на „Вентус България“ ЕООД сумата от 81584.64 лева, както следва: сума от 79744.67 лева добороволно и сумата от 1839.97 лева по силата на решение на ВОС по т.д.1536/2014 година, потвърдено с решение на ВАпс по в.т.д.120/2016 година.

С решение от 15.11.2016 година ВАС оставя в сила решение по адм.д.5244/2015 година на Административен съд София-град, с което е отменено решение КМ-1/13.03.2014 година на ДКЕВР. С решение 5850/10.05.2017 година по адм.д.7400/2016 година ВАС отменя решение Ж-30/26.03.2015 година на ДКЕВР. Отмяната на тези актове има обратно действие, поради което отпада основанието на което е извършено плащането на сумата от 81584.64 лева и ответникът дължи връщането на тази сума.

Ищецът се основава на новонастъпили факти след приключване на устните състезания пред въззивната инстанция, които не са преклудирани и не са обхванати от силата на пресъдено нещо по постановеното решение.

Ако е установено със сила на пресъдено нещо, че дадено право съществува то това е момента на приключване на съдебното дирене, поради което то не може да бъде оспорвано, въз основа на факти, които са възникнали преди този момент. Всеки опит да се отрича съществуването на правото, въз основа на тези факти ще означава подновяване на вече разрешения спор, в което се състои т.нар. преклудиращо действие на СПН, тъй като ответника трябва да изчерпи всички възражения. СПН установява правното положение между страните, но не е в състояние да осуети неговото развитие.  Съдебно признатото право може да се погаси, като този спор може да бъде предявен с нов иск срещу който не може да се прави отвод за пресъдено нещо, защото новото установяване касае нов период, а не този, за който важи СПН. За да е налице обективно тъждество е нужно пълно покриване на правото, предмет на СПН и правото, предмет на второто дело, както с оглед белезите, които го индивидуализират така и с оглед на времето, за което се претендира. Съвпадане по време е необходимо и с оглед времевия критерий на СПН до момента на приключване на съдебното дирене.   

Твърдяните от страната обстоятелства не касаят погасяване на съдебно признатото право, настъпило след постановяване на решението, а твърдения, че е отменено решение на КЕВР, послужило като основание за платена цена за достъп. Отмяната на решението на КЕВР като факт, обуславящ недължимост на възникването на основание за плащане на  цената за достъп представлява по съществото си основание за отмяна на решение по чл.303, ал.1, т.3 ГПК.

Основанието, на което е извършено плащането е съдебното решение, поради което е недопустим иск за неоснователно обогатяване със сумата, получена по решението,  докато същото е в сила и не е отменено, поради което производството се явява недопустимо.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.       

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение № 4141/22.12.2017 г., постановено по т.д.№ 1200/2017 г. по описа на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото, В ЧАСТТА по предявените от „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД искове срещу ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД за осъждане за сумата от 1839.97 лева, платена на отпаднало основание и получена на ответника на 18.07.2016 година в изпълнение на решение 895/25.11.2015 година по т.д.1536/2014 година и за заплащане на сумата от 215.09 лева – обезщетение за забава за периода 19.07.2016 година до 11.09.2017 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: