РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер    343/ 4.12.2013 г.                                    град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд                                               Търговско отделение

На     деветнадесети ноември                                                          Година 2013 в публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                            ЧЛЕНОВE: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА          

                                                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА                          

Секретар Е.Т.

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.т. дело номер   621           по описа за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:                                                       

          Производството е образувано по въззивна жалба на „Дженерали застраховане” АД гр. София срещу решение №12/29.05.2013 г. по т.д. №114/2012 г. на Силистренски окръжен съд в частта, в която дружеството е осъдено да заплати на М.К.А. и Ф.М.А. застрахователно обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди от смъртта на сина им Ж.М.К., починал при ПТП на 14.01.2012 г., причинено от Ш.М.О. при управление на товарен автомобил „Газ 66” с рег. № Т 24 68 ТТ, за разликата над сумата от 30 000 лв. на всеки един от тях да присъдените с обжалваното решение по 60 000 лв. на всеки от ищците, ведно със законната лихва върху същите суми, считано от 14.01.2012 г. до окончателното им изплащане. Решението се обжалва и в частта за разноските.

          Въззивникът навежда доводи за неправилност на първоинстанционното решение в обжалваните му части с оглед извода на окръжния съд, че не е налице принос на пострадалото лице за настъпването на вредоносния резултат по см. на чл.51 ал.2 ЗЗД. Счита този извод на съда за необоснован предвид противоречието му със събраните по делото доказателства. Моли за отмяна на решението в обжалваните му части и постановяване на друго решение от настоящата инстанция, с което предявените искове се отхвърлят за разликата над 30 000 лв. до присъдените  по 60 000 лв., ведно с присъждане на сторените съдебно –деловодни разноски включително и юрисконсултско възнаграждение.

          Въззиваемите страни чрез процесуалния си представител адв. Н. в писмен отговор и в съдебно заседание оспорват въззивната жалба, считат я за неоснователно и молят за потвърждаване на решението на окръжния съд в обжалваните му части, ведно с присъждане на разноски за въззивното производство.

          В останалите необжалвани осъдителни и отхвърлителни  части първонистанционното решение е влязло в сила.

          Жалбата е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Страните не спорят относно факта за наличие на  валидно застрахователно правоотношение по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” по сключена с първия ответник „Дженерали застраховане” АД гр. София комбинирана полица №08111890904782/26.11.2011 г.. Съгласно разпоредбата на чл.257 ал.2 КЗ за застраховани лица се считат, както собственикът на моторното превозно средство, в случая лицето Е.А.Н., така и всяко лице, което ползва МПС на законно основание. Водачът на товарния автомобил „Газ 66” с рег. №Т 2468 ТТ, причинил процесното ПТП на 14.01.2012 г. е вторият ответник Ш.М.О., поради което и съгласно чл.257 ал.2 от КЗ същият следва да се счита застраховано лице по сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Включването на водачите на МПС в категорията „застраховани лица” по застраховка „Гражданска отговорност” произтича от правилата на субективния състав на деликтната отговорност, тъй като този вид застраховка е предназначена да покрие вредите от непозволеното увреждане.

          Извършването на деянието, неговата противоправност и виновността на дееца Ш.М.О. са установени по безспорен начин със задължителна за гражданския съд сила, тъй като производството по НОХД №100/12 г. по описа на Силистренски окръжен съд е приключило със споразумение по чл.381 НПК от 04.04.2012 г., имащо значение на влязла в сила присъда.

          Ищците са съответно баща и майка на починалия при ПТП техен син Ж. М.К., установено от представеното по делото на л.6 удостоверение за наследници, поради което са от кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.

          Съобразно установеното по-горе, съдът приема, че застрахованият Ш.М.О. е причинил виновно смъртта на Ж. М.К. и отговоря спрямо ищците за претърпените от тях неимуществени вреди, каквито обичайно възникват при внезапна и неочаквана загуба на дете. Налице са и основанията за носене на деликтната отговорност по чл.45 ЗЗД на застрахованото лице, следователно и основания за ангажиране отговорността на застрахователя, тъй като отговорността му в хипотезата на чл.226 КЗ при застраховка „Гражданска отговорност” е функционална на деликтната. Следователно ответникът „Дженерали застраховане” АД гр. София отговаря за всички вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането, изразяващи се в конкретния случай в претърпени от ищците страдания, свързани със смъртта на техния син.

          По отношение репарацията на неимуществените вреди съдът съобразно правилото на чл.52 ЗЗД отчита всички конкретни факти и обстоятелства. Починалият е бил в изключително близки отношения с родителите си, като такива между родители и син. Живели са заедно в едно домакинство, като синът се е грижил за тях и им е помагал. След смъртта му бащата се е разболял и на няколко пъти е получил припадъци /показания на св. М. А. и А. М./.

          С оглед установеното по-горе и на осн. чл.52 ЗЗД съдът определя на ищците обезщетение за неимуществени вреди от по 75 000 лева.

          При постановяване на първоинстанционното решение окръжният съд е приел, че справедливия размер на претендираното обезщетение за неимуществени вреди, настъпили вследствие на съпричиняване, е в размер на по 60 000 лв., до който размер исковите претенции са уважени. Съдът обаче, не е изложил мотиви, защо приема, че увреденият е допринесъл за вредоносния резултат и в каква степен. Тъкмо обратното, същевременно по-горе в мотивите е приел, че вината за смъртта на Ж. К. е изцяло на водача на МПС, поради което не е кредитирал доводите на първия ответник „Дженерали застраховане” АД за наличие на съпричиняване.

          Видно от събраните по делото доказателства, преди да падне пред  движещия се товарен автомобил починалият Ж. К. се е возил на предната му броня с още две лица, изключително опасно и непредвидено за целта място извън автомобила, с което е нарушил разпоредбата на чл.137 т.1 от ЗДвП. С това си противоправно поведение пострадалият е поставил в непосредствена опасност своя живот и в този смисъл доказано е допринесъл за настъпването на вредоносния резултат. С оглед изложеното настоящият състав на съда приема, че е налице съпричиняване по см. на чл.51 ал.2 ЗЗД, което определя на 60%, поради което дължимото обезщетение на всеки един от ищците е от по 30 000 лева. До този размер исковите претенции са основателни и доказани и се уважават, като за разликата над този размер до по 60 000 лв. за всеки от ищците се отхвърлят. Върху присъдените суми се дължи и законна лихва, считано от датата на увреждането – 14.01.2012 г. до окончателното им изплащане.

          Като е уважил предявените искове до размера от по 60 000 лв., окръжният съд е постановил в частта за разликата над 30 000 лв. до 60 000 лв. за всеки един от ищците неправилно решение, което следва да се отмени в тази част.   

          С оглед изхода на делото, решението следва да се отмени и в частта досежно дължимата от ответника „Дженерали застраховане” АД гр. София държавна такса, както и в частта за присъдените на страните на осн. чл.78 ал.1 и ал.3 ГПК разноски.

          На осн. чл.78 ал.6 ГПК ответникът „Дженерали застраховане” АД гр. София следва да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Силистренски окръжен съд дължимата по иска държавна такса в размер на сумата от 2 400 лева.

          На осн. чл.78 ал.1 ГПК на всеки от ищците се присъждат сторените от тях разноски за първа инстанция от по 800 лева. С оглед изхода на делото в настоящата инстанция не им се присъждат разноски за въззивното производство.

          На осн. чл.78 ал.8 ГПК на ответника „Дженерали застраховане” АД гр. София се присъжда юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция общо в размер от 2 070 лв., а за въззивната инстанция – общо 1 650 лв., юрисконсултско възнаграждение, както и разноски във въззивното производство от 1 200 лв. – държавна такса по жалбата, платими по равно от ищците.

          Водим от горното, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ решение №12/29.05.2013 г. по т.д. №114/2012 г. на Силистренски окръжен съд в осъдителните му части за разликата над 30 000 лв. до присъдените на всеки от ищците по 60 000 лв., обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди, настъпили в резултат от смъртта на сина им Ж. М.К., вследствие на ПТП, причинено по непредпазливост от Ш.М.О. ведно със законната лихва, считано от 14.01.2012 г. върху главницата до окончателното изплащане на сумите, както и в осъдителните части за дължимата държавна такса по иска и присъдените на страните съдебноделоводните разноски изцяло, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

          ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от М.К.А. и Ф.М.А. против „Дженелари застраховане” АД гр. София искове по чл.226 КЗ за разликата над 30 000 лв. за всеки един от ищците до предявените размери от по 60 000 лв., представляващи претендирано от тях обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в резултат от смъртта на сина им Ж. М.К., вследствие на ПТП, причинено по непредпазливост от Ш.М.О..

          ОСЪЖДА на осн. чл.78 ал.6 ГПК ответника „Дженерали застраховане” АД, ЕИК 030269049, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Силистренски окръжен съд дължимата държавна такса по исковете на М.К.А. и Ф.М.А. против „Дженерали застраховане” АД гр. София, предмет на т.д. №114/2012 г. на СОС, в размер на сумата от 2 400 лева.

          ОСЪЖДА „Дженерали застраховане” АД, ЕИК 030269049, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68, да заплати на осн. чл.78 ал.1 ГПК на М.К.А., ЕГН **********,*** сумата от 800 лв., разноски за първата инстанция.

          ОСЪЖДА „Дженерали застраховане” АД, ЕИК 030269049, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68, да заплати на осн. чл.78 ал.1 ГПК на Ф.М.А., ЕГН **********,*** сумата от 800 лв., разноски за първата инстанция.

          ОСЪЖДА М.К.А., ЕГН **********,***, да заплати на осн. чл.78 ал.3 и ал.8 ГПК на „Дженерали застраховане” АД, ЕИК 030269049, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68, разноски за двете инстанции общо сумата от 2 460 лв., от които за първа инстанция - 1 035 лв. и за въззивната инстанция – 1 425 лева.

          ОСЪЖДА Ф.М.А., ЕГН **********,***, да заплати на осн. чл.78 ал.3 и ал.8 ГПК на „Дженерали застраховане” АД, ЕИК 030269049, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 68, разноски за двете инстанции общо сумата от 2 460 лв., от които за първа инстанция - 1 035 лв. и за въззивната инстанция – 1 425 лева.

          В останалите осъдителна и отхвърлителна части, като необжалвано, първоинстанционното решение е влязло в сила.

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.