РЕШЕНИЕ 296/21.12.17 г.

№                                                  20.12.2017 год.                              Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  20-и декември                                                                       2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                             ЧЛЕНОВЕ:      ДАРИНА МАРКОВА  

                                                            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 621 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на „Поларис-8„ ООД гр.Варна, представлявано от управителя Владимир Красимиров Рашков, чрез адв. И. И. ***, срещу Решение 705/27.10.2017 год. по т.д. № 1323/2017 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20170920164830 /25.09.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170920164830/20.09.2017год. на жалбоподателя.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и да се укаже на АВп да извърши исканото обявяване в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на „Поларис-8„ ООД гр.Варна, представлявано от управителя Владимир Красимиров Рашков, чрез адв. И. И. ***, срещу отказ на АВ, ТР под № 20170920164830 /25.09.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170920164830/20.09.2017год. а именно:

-Обявяване на покана за свикване на общо събрание на съдружниците по партидата на „Поларис-8“ ООД на дата 03.10.2017год.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

За да остави без уважение жалбата срещу отказ на АВ, ТР под № 20170920164830 /25.09.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170920164830/20.09.2017год. -Обявяване на покана за свикване на общо събрание на съдружниците по партидата на „Поларис-8“ ООД, съдът в обжалваното решение е изложил съображения,чрез които е споделил  извода на длъжностното лице, за изискването писмената покана за насрочване на ОСС  да бъде получена лично от всеки съдружник.

Така направеният извод на длъжностното лице, както и на съдебният състав на окръжния съд се споделя от настоящата инстанция, поради което отказът на длъжностното лице, съответно обжалваното решение с което същият е потвърден, се явяват законосъобразни и следва да се потвърдят, поради следното:

Пред АВп  ТР, пълномощникът на „Поларис-8“ООД  е подал заявление  за обявяване на партидата на дружеството на покана за провеждане на ОСС на дружеството на дата 03.10.2017год., на основание чл.26 ал.1 от дружествения договор, предвиждащ свикване на ОСС чрез обява в ТР.

Молбата се явява неоснователна. Според  Чл.5 ЗТР в ТР се обявяват актове, които се отнасят до търговците, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. `Безспорно, не е предвидена законова възможност писмената покана за  участие в ОСС да бъде обявена в ТР /за разлика от предвидената възможност относно АД/.

За тона единствената предвидена възможност за връчване на писмена покана е в чл.139 ал.1 ТЗ –свикването на ОС е чрез писмена покана, получена от всеки съдружник, най малко 7 дни от датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. От така цитирания текст на разпоредбата, следва извод, че отклонение от текста е възможно само относно срока на получаване на поканата, който може да бъде по решение на ОСС и по-голям от минимално посочения за изискуем 7-дневен срок.

Следователно, предвиденият в ДД алтернативен начин на свикване на ОСС –отправяне на покана за участие в ОСС на дружеството  чрез обявяването й в ТР е в противоречие с изискването на разпоредбата на чл.139 ал.1 ТЗ, поради което отказът на длъжностното лице при АВ, да обяви в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170920164830/20.09.2017год. -Обявяване на покана за свикване на общо събрание на съдружниците е законосъобразен. Предвид изложеното, не са налице условията за обявяване в ТР на заявените със заявление вх.№ 20170920164830/20.09.2017год. обстоятелства-Обявяване на покана за свикване на общо събрание на съдружниците по партидата на „Поларис-8“ ООД.

 С оглед на гореизложеното, обжалваното решение и  потвърдения с него отказ, са законосъобразни и следва да бъдат потвърдени, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                    Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение 705/27.10.2017 год. по т.д. № 1323/2017 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ ТР под № 20170920164830 /25.09.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружество „Поларис-8“ООД на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170920164830/20.09.2017год.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.