ОПРЕДЕЛЕНИЕ №644

 

гр. Варна, 05.10.……..2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

     ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян ч. в. т. дело № 623/2015 година по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 121 от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от К.П., гражданин на Р. Украйна, родена на *** г., Р. Украйна, Персонален номер 2271814305, паспорт № ЕС 961139/21.02.2007 г., Л.Я., гражданин на Р. Украйна, персонален номер 2740115689, паспорт № СО864440/02.04.2002 г., Г.Н. гражданин на Р. Украйна, родена на *** г., Р. Украйна, Персонален номер 1917701769, паспорт № ЕА603366/16.01.2008 г., Л.Л., гражданин на Р. Украйна родена на *** г., Р. Украйна, Персонален номер 1852201689, паспорт № ЕЕ 407049/14.08.2008 г., В.К., гражданин на Р. Естония, персонален номер 37402022254, паспорт № КВ0829590/22.05.2014 г., Г.Р., гражданин на Р. Естония, персонален номер 44601010282, паспорт № КВ0832379/28.05.2014 г., А.Л., гражданин на Р. Естония, персонален номер 45109160316, паспорт № КВ0420838/15.05.2012 г. и В.З., гражданин на Р. Естония, персонален номер 35512290214, паспорт № КВ0560872/17.01.2013 г., чрез адв. Ж.Н. от ВнАК, против Определение № 2987 от 26.08.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1338/2015 г. В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по предявените от настоящите жалбоподатели искове срещу „СВИС ИНВЕСТМЪНТ“ АД – Варна, с ЕИК 103925151, представлявано от И* В* К*, с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, чл. 34 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД и срещу „АККОРД“ ООД – Варна, с ЕИК ***, представлявано от П* К* Н*, с правно основание чл. 134, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, и същото е изпратено по подсъдност на Варненския районен съд, на осн. чл. 118, ал. 2 от ГПК.

Жалбоподателят оспорва правилността на обжалваното определение, като излага становище, че исковете срещу ответниците се намират в пряка връзка с предмета на делото и предявените искове срещу останалите ответници. Твърди, че връзката между предявените от жалбоподателите искове срещу „СВИС ИНВЕСТМЪНТ“ АД и „АККОРД“ ООД е от такова естество, че независимо от различната родова подсъдност разделянето е недопустимо предвид разпоредбата на чл. 210, ал. 2 от ГПК и делото следва да бъде разгледаното от по-горната съдебна инстанция. Излага разбирането, че при обективно съединени искове, някой от които е подсъден на окръжен съд и производството не може да бъде разделено, производството по всички искове следва да се разглежда като родово подсъдно на окръжен съд. Моли за отмяна на определението и връщане на делото за разглеждане от Окръжен съд – Варна.

Към настоящия момент няма конституиран ответник, поради което препис от частната жалба не следва да се връчва на насрещната страна.

Съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Съдът съобрази следното:

С една обща искова молба са предявени множество обективно и субективно съединени претенции срещу различни ответници. По първата група искове с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД и чл. 34 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, по които част от ищците са настоящите жалбоподатели, цената на всеки от исковете е над 25 000 лева, което обуславя подсъдност на делото на Окръжен съд – Варна. По втората група искове, ищци по които са настоящите жалбоподателя, цената на всеки един от исковете е под 25 000 лева, което определя като родовокомпетентен съд Районен съд – Варна.

Варненският окръжен съд, след като е съобразил, че по предявената втора група искове от различни ищци /настоящите жалбоподатели/ срещу различни ответници /„СВИС ИНВЕСТМЪНТ“ АД и „АККОРД“ ООД/ не е родово компетентен съгласно чл. 104, т. 4 от ГПК е прекратил производството в посочената част и е изпратил делото на ВРС.

Настоящият състав на съда намира, че на окръжен съд като първа инстанция подлежат исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство, съгласно новата разпоредба на чл. 104, т. 6 от ГПК (нова – ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.). В този смисъл е и чл. 210, ал. 2 от ГПК (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.), според който не се допуска разделяне на искове, които се намират във връзка с предмета на делото, освен ако подлежат на разглеждане по реда на различни производства. В настоящия случай исковете са депозирани в съда след влизане в сила на новата процесуална уредба, а именно на 18.08.2015 г., като и двете групи искове подлежат на разглеждане по общия ред. Обстоятелството, че първата група подлежи на разглеждане от окръжен съд, предопределя подсъдност на окръжен съд и на останалите съединени в исковата молба искове, макар и същите принципно да са подсъдни на районен съд.

С оглед изложеното разбиране, всички искове следва да се разгледат от Окръжен съд – Варна.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение № 2987 от 26.08.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 1338/2015 г. В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по предявените искове от К.П., гражданин на Р. Украйна, родена на *** г., Р. Украйна, Персонален номер 2271814305, паспорт № ЕС 961139/21.02.2007 г., Л.Я., гражданин на Р. Украйна, персонален номер 2740115689, паспорт № СО864440/02.04.2002 г., Г.Н. гражданин на Р. Украйна, родена на *** г., Р. Украйна, Персонален номер 1917701769, паспорт № ЕА603366/16.01.2008 г., Л.Л., гражданин на Р. Украйна родена на *** г., Р. Украйна, Персонален номер 1852201689, паспорт № ЕЕ 407049/14.08.2008 г., В.К., гражданин на Р. Естония, персонален номер 37402022254, паспорт № КВ0829590/22.05.2014 г., Г.Р., гражданин на Р. Естония, персонален номер 44601010282, паспорт № КВ0832379/28.05.2014 г., А.Л., гражданин на Р. Естония, персонален номер 45109160316, паспорт № КВ0420838/15.05.2012 г. и В.З., гражданин на Р. Естония, персонален номер 35512290214, паспорт № КВ0560872/17.01.2013 г. срещу „СВИС ИНВЕСТМЪНТ“ АД – Варна, с ЕИК *, представлявано от И* В* К*, с правно основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, чл. 34 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД и срещу „АККОРД“ ООД – Варна, с ЕИК *, представлявано от П* К*Н*, с правно основание чл. 134, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              2.