РЕШЕНИЕ

 

№   22/  15.01.2014 г.               град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                                    търговско отделение

На седемнадесети декември                                                                            2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиян Петров

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Златка Златилова

                                                                            Анета Братанова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 624 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на „Левал” ЕООД със седалище гр. Добрич против решение №48/25.02.2013 г. и допълнително решение №92/04.04.2013 г. постановени по т.д.167/2012г. на ДОС в осъдителната част, както и присъединената за общо разглеждане частна жалба на същата страна срещу определение № 261/16.04.2013 г. по същото дело с което е оставена без уважение молбата по чл. 248 ГПК.

Въззивникът „Левал” ЕООД счита за неправилно решението в частта с която е осъден да плати на „Семена Добрич” АД неустойки за неизпълнение по два договора: по договор за производство на предбазови и базови семена на зърнено житни култури по възлагателно производство от 30.09.2009 г. на сумата 35987,27 лв и по договор за изработка на незаготвени семена по възлагателно производство от 30.10.2009 г. на сума 46 939,92лв. Претендира отмяната му и отхвърляне на претенциите като неоснователни. Сочените пороци са незаконосъобразност, необоснованост и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при постановяване на решението в обжалваната му част. По съображения за незаконосъобразност претендира отмяна на определението относно съдебните разноски и уважаване на молбата за присъждане на такива съобразно отхвърлената част от иска.

Въззиваемата страна „Семена Добрич” АД оспорва основателността на въззивната жалба, счита решението за правилно в обжалваната част и иска потвърждаването му и отхвърляне на частната жалба относно съдебните разноски като неоснователна.

Въззивната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирано лице, при наличието на правен интерес и е допустима.

Съдът като констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение в качеството си на инстанция по съществото на спора приема за установено:

Предявени са при условията на обективно съединяване искове с правно основание чл. 92 ЗЗД.

Ищецът „Семена Добрич” АД твърди, че е изключителен непрехвърляем и привилегирован семепроизводител, заготвител и търговец на сортови семена по договор за лицензия от 14.02.2006 г., през стопанската 2009/2010 г. и в това си качество е сключил два договора с ответника. На 30.09.2009 г. е сключен предварителен договор за производство на предбазови за базови семена  на житни култури по възлагателно производство. В изпълнение на задълженията си е предал на ответника генетичен материал – базови семена мека пшеница сортове Балатон и Мидас, пивоварен ечемик сорт Вики и фуражен ечемик сорт Амброза за производство на площ от 230 дка в с- Житен. В нарушение на договора ответникът не му е предал продукцията, поради което ищецът претендира неустойка по чл. 11 от договора – неизпълнение на задълженията за защита на авторското право и индустриалната собственост, в размер на 80 евро на месец.

По договор от 30.10.2009 г. за изработка на незаготвени семена първо размножение по възлагателно производство ищецът е предал на ответника генетичен материал мека пшеница сорт Балатон и сорт Мидас за засяване на 300 дка в с.Житен. Ответникът се е разпоредил със произведените посеви в нарушение на договореностите, поради което ищецът претендира неустойка по чл. 29 от договора за защита на авторското право и индустриалната собственост.

Видно от удостоверение на Изпълнителна агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол /ИАСАС/ л. 269 /, фирма „Семена - Добрич” АД притежава лиценз и изключителни права за производство и търговия на територията на България със семена от сортовете: Аорадур – твърда пшеница; Вики – пивоварен ечемик; Амброза – фуражен ечемик; Балатон – мека пшеница и Мидас – мека пшеница, върху които австрийската компания „Заатцухт Донау & CoKG” притежава селекционните права. Съгл. договора за лиценз /л. 8/ лицензаторът „Заатцухт Донау & CoKG”дава на лицензанта „Сортови семена – Добрич” АД изключителен  непрехвърляем привилегирован лиценз да тества произвежда и продава на територията на България сортовете включени в анекса към договора

В изпълнение на предоставената му лицензия ищецът е сключил с ответника два договора -  на 30.09.2009 г  предварителен договор за производство на предбазови за базови семена на зърнено житни култури по възлагателно производство /л.37/ и договор от 30.10.2009 г. за изработка на незаготвени семена първо размножение С1 по възлагателно производство. Съгласно договорите ищецът, като възложител се е ангажирал да предостави генетичния материал, който е продукт със защитени и международно патентовани авторски права в Международния съюз за защита на новите сортове, да предостави торове, да регистрира посевите в ТЗ на ИАСАС и да следи и контролира за точно изпълнение на агротехническите мероприятия. Изпълнителят „Левал” ООД е приел да извърши полско производство на базови семена с всички агротехнически мероприятия, като предаде на възложителя произведените семена съответстващи на изискванията за кълняемост, аналитична чистота и примеси на изискванията на Наредба № 21/10.12.2007 г.

От съвкупната преценка на приемо-предавателни протоколи  от 12.10.2009 г /л. 49 / и от 14.10.2009 г. / л. 51/, приетото заключение на ССЕ и разпитаните свидетели се установява изпълнението на задълженията на ищеца- възложител, който е предал по двата договора общо 8 310 кг. семена, /количество съответства на нуждите за засяване на предвидената по договорите площ от 530 дка при спазване на разходните норми/ необходимите течни торове и е заявил и регистрирал в ИАСАС засетите площи  и контролирал изпълнението на агротехническите мероприятия. Ответникът не е изпълнил задължението си да предаде произведените семена

Възраженията на ответника за липса на съдействие от кредитора, който не е изпълнил задълженията си да осигури транспорт за ожънатото количество, като причина за неговото /на „Лавал” ЕООД/ неизпълнение, както и за постигнато съгласие  между страните за прекратяване на договора, което изключва възможността за претендиране на неустойка по чл. 92 ЗЗД са неоснователни. Съгласно чл. 11 т.7 от договора изпълнителят е бил длъжен да осигури присъствие по време на жътвата на възложителя, който да приеме с протокол произведеното количество и да го натовари своевременно на транспортни средства, за да се спази изискването по чл. 11 т. 8 от договора. По делото липсват твърдения и доказателства, че ответникът е уведомил ищеца за провеждане на жътвата, поради което доводите че неизпълнението е поради липса на осигурен транспорт от страна на същия не намират опора в доказателствения материал. Фактурирането от ищеца на направените разходи във връзка с неизпълнения договор от 30.10.2009 г. не доказва постигнато между страните съгласие за прекратяването му, а само претенция за частично обезщетяване на вредите от неизпълнението, до стойността на извършените разходи по семепроизводство в размер на сумата 14 837,74 лв. без ДДС по издадената от ищеца  ф-ра № 978/28.09.2010 г /л. 141/.

С неизпълнение на задължението да предаде изработените семена ответникът е нарушил разпоредбите съответно на чл. 11 от сключения на 30.09.2009г. договор и на чл. 29 от договора от 30.10.2009 г. В чл. 3 от текста на двата договора е посочено, че доставените за сметка на възложителя семена за производство са генетичен материал. По първия договор това са предбазови семена за производство на базови от сортовете мека пшеница „Балатон” и „Мидас” , пивоварен ечемик „Вики” и фуражен ечемик сорт”Амороза” върху 230 дка. По втория договор са базови семена за производство на незаготвени семена С1 върху площ от 300 дка от същите сортове. Изпълнителят в раздел Декларации и отговорност /съответно раздел  VI от първия договор и раздел XI от втория / е декларирал задължението си за неразпространение и опазване на генетичния материал и произхождащите от него семена, които остават собственост на възложителя и не могат да бъдат задържани от изпълнителя, а следва цялата продукция от производството да се предаде на възложителя, под страх за отговорност по НК и Закона за авторското право и сродните му права по отношение нерегламентираното използване на генетичен материал и полученото от него производство.

Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни урежда отношенията свързани със закрилата и използването на нови сортове и е приложим и по отношение на чуждестранни лица, от държави, които участват в международни договори в тази област по които България е страна. Защитния документ сертификат издаден от ИАСАС удостоверява наличието на регистриран сорт, вписан в официалната сортова листа и в каталозите на ЕС. Съгл. чл. 18 от цитирания закон, притежателят на сертификат по отношение на репродуктивен или вегетативен размножителен материал от сорт защитен със сертификат се ползва с изключително право включващо и забраната други лица да го ползват без негово съгласие. Разпоредба в същия смисъл се съдържа и в Допълнителните разпоредби към Закона за посевния и посадъчния материал, според §1. т.14 на който селекционер е както авторът на сорта /лицето създало, открито и разработило сорта/ така и работодател и възложител по силата на договор  Затова след като не е предал произведените семена на възложителя, изпълнителят „Левал” ЕООД е нарушил авторското право за съответните сортове, за които „Семена - Добрич” АД притежава лиценз и изключителни права за производство и търговия на територията на България въз основа на договор за лиценз с лицензатора „Заатцухт Донау & CoKG”. На основание чл. 11 от първия респ. чл. 29 от втория договор „Левал” ЕООД носи отговорност за обезщетение в размер на договорената неустойка от 80 евро на декар, поради неизпълнението на задължението да предаде произведените семена, които се ползват от защита.

Предявените обективно съединени искове с правно основание чл. 92 ЗЗД са доказани по основание и размер и следва да се уважат изцяло, съответно за сумата 35 987,27 лв. равностойност на 18 400 евро по първия договор и за сумата 46 939,92 лв., равностойност на 24 000 евро по втория договор.

Поради еднаквия краен резултат първоинстанционното решение следва да се потвърди.

Поради неоснователността на въззивната жалба на „Левал” ЕООД съдебни разноски не се присъждат. На ответната страна „Сортови семена – Добрич” АД също не се присъждат съдебни разноски, тъй като няма доказателства, че адвокатското възнаграждение за въззивната инстанция е платено, каквото е изискването на  чл. 78 ал. 1 ГПК като условие за възстановяването им от другата страна.

По присъединената частна жалба с правно основание чл. 248 ГПК:

Частната жалба на „Лавал” ЕООД срещу определение № 261/16.04.2013 г. е недопустима.

Съгл. чл. 80 ГПК правото да се иска изменение на решението в частта за съдебните разноски може да се упражни само от страна предоставила на съда списък на съдебните разноски. „Лавал” ЕООД няма списък на съдебните разноски пред първа инстанция. В последното по делото съдебно заседание на 08.02.2013 г. адв. К. процесуален представител на „Лавал” ЕООД е представил само ордер за допълнително адвокатско възнаграждение, поради което подадената частна жалба е недопустима .

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение от 25.02.2013 г. и допълнително решение №92/04.04.2013 г. постановени по т.д.167/2012 г. на Добричкия окръжен съд в осъдителната част.

ПРЕКРАТЯВА производството по присъединената за общо разглеждане частна жалба на „Лавал” ЕООД срещу определение № 261/16.04.2013 г. по т.д.167/2012 г. на ДОС с което е оставена без уважение молбата на „Лавал” ЕООД за изменение на първоинстанционото  решение в частта за съдебните разноски..

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл. 280  ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :