ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

737…………….…./……03.11.…………..2014 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М*Х*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* в. т. дело № 624/2014 г. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 267 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на И.А.М., в качеството му на синдик на „Г* п*” ЕООД – гр. Козлодуй, чрез процесуален представител адв. Е.Т., срещу решение № 127 от 11.07.2014 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 10/2013 г., с което са отхвърлени: 1/ иск по чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ за обявяване по отношение кредиторите на несъстоятелността за нищожна на подписаната от управителя на „Г* П*” ЕООД Г. Х* П* „Декларация за съгласие” с рег. № 3571/03.11.2011 г. на нотариус Обретенов, рег. 109 НК, както и 2/ частичен  осъдителен иск за сумата от 30 000 лв., като част от претенция в общ размер от 232 690.22 лв., с която сума се твърди, че това дружество неоснователно се е обогатило за сметка на „Г* П*” ЕООД /в несъстоятелност/.

При извършване на служебната проверка по редовността и допустимостта на въззивната жалба настоящата съдебна инстанция установи, че в първата инстанция ответникът „Г* п*” ЕООД /в несъстоятелност/ е бил представляван от особен представител, определен от окръжния съд с мотива, че след като ищец е синдика, същият не може да представлява и ответното дружество, поради противоречие в интересите им.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че съгласно нормата на чл. 635, ал. 3 от ТЗ в производството по несъстоятелност, както и в производствата по чл. 621а, ал. 2, чл. 649 и 694 от ТЗ, длъжникът, съответно неговите органи, когато той е юридическо лице, могат да извършват лично или чрез упълномощено от тях лице всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдика. В този смисъл, макар и десезирани органите на дружеството с решението по чл. 710 от ТЗ на ДОС по т. д. № 383/2011 г., длъжникът може да участва в производството като упълномощава адвокати или се представлява лично от управителя. Следователно производството по настоящото дело следва да се прекрати, а делото върне на Добричкия окръжен съд за връчване както на препис от решението на управителя на „Г* П*” ЕООД /в несъстоятелност/ - И* Х* Б*, така и на препис от въззивната жалба на синдика с вх. № 5181/05.08.2014 г. по описа на ДОС за предоставяне на възможност за отговор по чл. 263, ал. 1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 624/2014 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за изпълнение на посочените в настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                       

                                                                                         2.