Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№    263 /  28.10.2015г.,                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на   двадесет и седми октомври                                       Година 2015

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                     А.Братанова

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  624  по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 от ЗТР.

          Образувано е по подадена жалба от „Свети Константин” АД, ЕИК 103601014, подписващо за дружеството лице – като изпълнителен член на УС „Гранд Хотел Варна” АД, ЕИК 813109305 чрез Л. Д. Т. и А. Д. И.  против решение № 627/21.07.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1049/2015г., с което е потвърден  отказ № 20150527112020/29.05.2015г., на длъжностното лице по регистрацията в Агенция по вписванията, Търговски регистър по заявление  вх. № 20150527112020 за вписване промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно : увеличение на капитала, вписване на едноличен собственик, промяна в изписване наименованието на латиница, по партидата на дружеството. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение като неправилно и постанови съдебен акт за отмяна на отказ № вх. № 20150527112020 на АВп, ТР, с който е отказано вписване на заявени със заявление  обр.А5 подлежащи на вписване обстоятелства по партидата на дружеството.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена в преклузивния срок от лице с правен интерес срещу акт подлежащ на обжалване, което ангажира настоящата съдебна инстанция с произнасяне по същество.

За да потвърди отказа на ДЛР за вписване на заявените за вписване промени по партидата на дружеството със заявление вх. № 20150527112020, а именно : увеличение на капитала, вписване на едноличен собственик и промяна в изписване наименованието на латиница, първоинстанционният съд е приел, че макар и допустимо  в теорията и практиката на ВКС през последните години решението за ефективно увеличаване на капитала на АД чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, взето на извънредно общо събрание на акционерите на „Св. Константин” АД от 14.11.2014г., съставлява възможност, право, което акционера е свободен и да не упражни, тъй като в противен случай би се озовал в хипотеза, в която за него е възникнало задължение или да направи вноска в капитала, която често пъти е непосилна за него или членственото му правоотношение с дружеството да се  прекрати по силата на закона – чл.189, ал.2 ТЗ, което е недопустимо накърняване на акционерните му права, особено за миноритарните акционери.

Фактическата установеност по делото е следната :

На извънредно общо събрание на акционерите на „Св.Константин”  АД, проведено на 14.11.2014г. са взети решения за : увеличаване капитала на дружеството от 509 320 лв на 1 018 640лв чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00лв на 2,00лв., задължени са  акционерите да внесат 100 % от дължимите вноски за провеждане на увеличението , съобразно броя на притежаваните акции в срок от 10 календарни дни от датата на обявяване в ТР на поканата до тях за това, като  срещу една притежавана акция следва да бъде внесена вноска от 1 лв.; в случай на неизпълнение в определения срок, оказалите се в забава акционери следва да се считат поканени по реда на чл.189 ТЗ.

Решението, ведно с поканата до акционерите са обявени  в ТР на 25.03.2015г. с вписване № 20150325155227.

Със заявление вх. № 20141210110245 „Св.Константин” АД чрез органните си представители  Л. Д. Т. и А. Д. И. е заявило за обявяване по партидата на дружеството в ТР предупреждение за изключване на акционери на АД по смисъла на чл.189 ал.2 ТЗ. По заявлението е постановен отказ на ДЛР рег. № 20141210110245/11.12.2014г., потвърден с решение № 83/ 05.02.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение по т.д. № 54/2015г., самото то потвърдено с решение от 05.03.2015г. на Варненския апелативен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 168/2015г.

 

На 16.04.2015г. обаче, с вписване № 20150416113929, е обявено в ТР предупреждението за изключване на акционерите – в случай, че не изпълнят задължението си за внасяне на вноски спрямо тях ще бъде приложен чл.189 ТЗ, като поканата следва да се счита за предизвестие по смисъла на закона. На акционерите е дадено право в  срок от един месец, считано от 16.04.2015г., да внесат дължимите вноски за увеличението на капитала, като неизпълнилите се считат  изключени  и съгласно чл.189 ал.3 ТЗ губят акциите си и направените вноски,  акциите се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд „Резервен” на дружеството. На мястото на обезсилените акции дружеството предлага за продажба нови акции.

 

На 19.05.2015г. е проведено извънредно ОСА, на което е констатирано, че до 26.03.2015г. вноска за увеличение на капитала на дружеството в размер на 465 333лв е внесена от акционера „Гранд Хотел Варна” АД, като до 16.05.2015г. не е внесена нито една вноска от другите акционери. Въз основа на това е взето решение на осн.чл.189 ТЗ да се считат изключени акционерите, невнесли в съответните срокове паричната вноска за увеличение на капитала съгласно решение на ОСА от 14.11.2014г., за обезсилване на акциите на изключените акционери, като обезсилените акции не се предлагат за записване;  за намаляване на капитала с обезсилените акции и едновременно с това – за увеличаването му до размера на успешно проведеното увеличение  със стойността на внесените вноски от мажоритарния акционер „Гранд Хотел Варна” АД. Взето е  и решение за изменение на Устава на дружеството в частта на капитала му съобразно взетите по – горе решения, а именно : Чл.6 ал.1 става : „Размерът на капитала на дружеството е 930 666 лева, разпределен в 465 333 броя акции по 2 лева номинал всяка, а чл.6 ал.6 става : Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Гранд Хотел Варна” АД, ЕИК 813109305.

На 29.05.2015г. е постановен и отказ №  20150527160304/29.05.2015г. по  повод на заявление вх. 20150527160304 / 27.05.2015г за обявяване по партидата на дружеството на Актуален устав  на "Св. Константин" АД предвид предходния отказ за вписване на промени, отразени в новия устав.

 

За да постанови обжалвания отказ за регистрация на заявените промени ДЛР е приело, че увеличението на капитала на АД чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции представлява номинално увеличение на капитала, т.е.- за сметка на средства на дружеството, като акциите се поемат от акционерите съразмерно на участието им преди увеличението, вкл. – от самото дружество – чл.197 ал.3 ТЗ и в тази хипотеза нито възникват нови членствени правоотношения, нито се променя съотношението на акционерното участие. Но дори и да бъде прието обратното придобиването на акции с увеличена номинална стойност е възможност, а не задължение на акционерите и невъзползването от нея не може да доведе до тяхното изключването.

Основното възражение в жалбата срещу горния правен извод, възприет и в атакуваното решение, се свежда до това, че в задължителната практика на ВКС, формирана по реда на  чл.290 ГПК, е застъпено обратното становище. Така в решение № 141/20.12.2013г. на ВКС по т.д. № 1057/2012г., първо т.о.е прието, че „фактическият състав на потестативното право на изключване на акционер е триелементен: /1/ наличие на неизпълнено задължение за извършване на вноските, покриващи стойността на записаните акции; /2/ отправяне на писмено предупреждение чрез обнародване в Държавен вестник /от 01.01.2007 г. - чрез обявяване в търговския регистър/ за изключване при неплащане на вноските в едномесечен срок /при винкулираните акции няма обнародване, съответно обявяване/ и /3/ невнасянето им в рамките на този срок. При кумулативното осъществяване на тези предпоставки изключването на акционер по чл.189 ал.2 ТЗ настъпва по силата на закона, в която насока е постановеното по чл.290 ГПК решение № 75/31.05.2010г. на II ТО на ВКС. Само в хипотеза на последващо придобиване на права върху новоемитирани акции във връзка с увеличение на капитала последиците по ал.3 вр. ал.2 на чл.189 ТЗ /обезсилване на акциите и физическото им унищожаване, ако са налични/ са ограничени единствено по отношение на новозаписаните / новопридобитите акции, за които акционерът е неизправен при плащане на дължимите вноски – решение № 46/26.07.2012г. по т.д. № 163/2011г. на I ТО на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК.”

Въззивникът поддържа, че в процесния случай и трите елемента от ФС са налице :  Предупреждението по чл.189 ал.2 ТЗ е обявено в ТР на 16.04.2015г. под № 20150416113929, срокът е започнал да тече на 17.04.2015г. и изтекъл на 17.05.2015г. – неделя, т.е. в първия работен ден след това – 18.05.2015г. понеделник. Ето защо според изложеното в жалбата  към 19.05.2015г. едномесечният срок по чл.189 ал.2 ТЗ е изтекъл, което от своя страна прави извода на ДЛР, че ОСА от 19.05.2015г. е проведено преди изтичане на определените от закона срокове и че констатацията по т.2 /2/ от протокола е погрешна, необоснован.

Настоящият състав намира, че цитираната задължителна практика на ВКС в процесния случай е неприложима, по следните съображения :

Т.д. № 1057/2012г. на ВКС, първо т.о. е образувано по касационна жалба срещу решение № 1185/03.07.2012г. по т.д. № 959/2012г. на Софийския апелативен съд, с което е отменено решение № 1361/14.12.2011г. по т.-д. № 2087/2010г. на Софийски градски съд, ТО – 15 състав в частта, с която е отхвърлен иска по чл.71 ТЗ на Столична община срещу касатора за признаване на членствени права и е прието, че общината притежава 7 162 акции от капитала на ответното дружество. Фактическата обстановка по т.д. № 2087/2012г. на СГС обаче е различна от процесната и е следната :

На ОСА на ответното дружество, проведено на  05.10.2001г., е взето решение за увеличаване на капитала от 112 000лв на 160 000лв чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите  от 1,40лв на 2 лв всяка. Във връзка с така взетото решение е даден седмодневен срок на акционерите да внесат 25 % от стойността на увеличението съобразно акционерното им участие  по сметка на дружеството, като пълният размер на увеличението следва да бъде внесен от акционерите съобразно акционерното им участие  в дружеството в двегодишен срок, считано ОТ ДАТАТА НА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА В ТР. На 12.11.2001г. е вписано увеличението на капитала на ответното дружество по фирменото му дело, а в ДВ бр.24/21.03.2006г. е обнародвано предупреждението до акционерите, които не са заплатили вноските си за записаните от тях акции, в случай, че не внесат дължимите от тях вноски в едномесечен срок, считано от датата на обнародване на предупреждението в ДВ, че същите ще бъдат изключени като акционери, а притежаваните от тях акции –обезсилени.

В процесния случай с обявената в ТР, ведно с решението за увеличаване на капитала,  покана акционерите са поканени да внесат 100 % от дължимите вноски за провеждане на увеличението на капитала в срок от 10 календарни дни, считано от датата на обявяването на самата покана. Т.е. – акционерите са поканени, и в известен смисъл – задължени с оглед последиците на чл.189 ал.2 ТЗ, да внесат пълния размер на дължимите от тях вноски по провеждане на увеличението на капитала ПРЕДИ  вписване на самото решение за увеличение, което съставлява нарушение на изискването на чл.188 ал.1 ТЗ вр.чл.192а ал.1т.2 от ТЗ.

Съгласно чл.192 ал.7 от ТЗ за увеличаването на  капитала на АД се прилагат разпоредбите на глава 14-та, раздел втори от ТЗ, уреждащи учредяването на АД. Преди всичко следва да се направи разграничение между решението на орган на дружеството за увеличаване на капитала, което подлежи на обявяване в ТР съгласно чл.61 ал.2 т.11 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТР, в сила от 01.07.2007г. и което отпочва процедурата по провеждане на самото увеличение и решението за увеличаване на капитала, което подлежи на вписване в ТР. За да бъде вписано увеличението е необходимо да се представят доказателства за внесени 25 % от предвиденото увеличение на капитала – чл.192а ал.1 т.2 ТЗ и чл.174 ал.1 т.3 от ТЗ. Едва след вписване на решението за увеличение на капитала за акционерите възниква задължението да внесат остатъка от дължимите от тях вноски до 100% и то в срок не повече от две години от вписване на увеличението, съгласно новелата на чл.188 ал.1 ТЗ. След изтичане на този срок на неизпълнилите задължението си за вноски акционери следва да бъде отправено предупреждение за изключването им по реда на чл.189 ТЗ.

От представените по делото доказателства не може да се направи извода, че „Св.Константин” АД е процедирал по предписания от ТЗ ред за предприетото от него увеличение на капитала. Предвид на това жалбата му се явява неоснователна, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 627/21.07.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1049/2015г., с което е потвърден  отказ № 20150527112020/29.05.2015г., на длъжностното лице по регистрацията в Агенция по вписванията, Търговски регистър по заявление  вх. № 20150527112020 за вписване промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, а именно : увеличение на капитала, вписване на едноличен собственик, промяна в изписване наименованието на латиница, по партидата на дружеството.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                 ЧЛЕНОВЕ :