Р Е Ш Е Н И Е

 

273/Варна, 24.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН     

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 624/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по въззивна жалба от Е.М., гражданин на Украйна в качеството на управител на «ВИКССИ» ЕООД против решение № 737/14.10.2016 год., постановено по т.д.№ 1401/2016 год. по описа на ВОС, с което е ПОТВЪРДЕН Отказ № 20160926162559/27.09.2016 г. на длъжностното лице по регистрацията при АВ, постановен по заявление вх. № 20160926162559, на Е.М., гражданин на Украйна, дата на раждане *** г., в качеството си на управител на «Виксси» ЕООД (в процес на регистрация).

В предявената въззивна жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт. Съществуването на търговец с фирмено наименование «Викси» ЕООД не съставлява пречка за вписване на новоучреденото дружество. Налице е добавяне на съгласна, водеща до съществено различие в наименованието. Страната притежава бизнес със същото наименование в чужбина, поради което липсва намерение за въвеждане в заблуждение. Не се касае и за сходство във фирма със защита марка по смисъла на чл. 7, ал.5 ЗМГО.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Подадено е заявление с вх. № 20160926162559 от адв. К.К., в качеството на пълномощник на Е.М., гражданин на Украйна, управител на „Виксси” ЕООД (в процес на учредяване), за вписване на новоучреденото дружество “Виксси” ЕООД.

За да постанови обжалвания отказ длъжностното лице по регистрацията е констатирало, че с фирма „Виксси” е регистриран друг търговец – „Викси” ЕООД, ЕИК 101756514. Длъжностното лице е изложило мотиви, че употребата на двойна съгласна, правната форма на търговеца, интервали между букви във фирмата, както и препинателни знаци не могат да бъдат приети като основание за уникалността, поради пълното фонетично съвпадение с вече вписана такава. Именно това фонетично съвпадение създава предпоставки за въвеждане в заблуждение на третите лица. С тези аргументи е достигнало до извода, че се касае за обстоятелство, неподлежащо на вписване в търговския регистър.

ВОС е приел, че избраното от учредителя фирмено наименование не отговаря на законовите изисквания на чл. 7, ал. 2, изр. 2 ТЗ. Налице е вписан търговец с фирмено наименование «Викси» ЕООД, като единствената разлика със заявеното за вписване новоучредено дружество е употребата на двойна съгласна, която води до идентично произнасяне. Еднаквото звучене на двете наименования при изговарянето им, въпреки наличието на двойна съгласна буква в едното от тях, би довело до въвеждане в заблуждение на участниците в търговския оборот относно правния субект, с когото влизат в търговски отношения / нарушение на императивната разпоредба на  чл. 7, ал. 2, изр. 2 ТЗ/.

Обжалваният съдебен акт е правилен и законосъобразен.

Нормата на чл. 21, т.7 ЗТР вменява на длъжностното лице по регистрация задължителна проверка за това дали друго лице притежава правата върху наименованието и дали същото отговаря на императивните изисквания на чл. 7, ал.2 ТЗ. 

Фирменото наименование е съществен правноиндивидуализиращ признак на търговеца. Фирмата е означението, с което търговецът упражнява занятието си и се подписва.

Наименованието следва да притежава национална уникалност, така че да не въвежда в заблуждение третите лица – съконтрахенти. Търговското наименование е заблуждаващо не само, когато напълно съответства на наименованието на друг търговец, но и когато е сходно с него. Идентичността и сходството с регистрирана по-рано фирма е пречка за вписване на търговеца /арг. чл. 7, ал.4 ТЗ/. 

Удвояването на съгласната К в правописа на фирменото наименование не води до удвояване и при произнасянето му.  Формалното различие, обусловено от добавянето на съгласен звук,  не дава възможност за ясна различимост между съществуващата и новоучредената фирма. Идентичният изговор/фонетика обуславя потенциална възможност за въвеждане в заблуждение относно действителния участник в търговския оборот / в този смисъл и Решение от 27.03.2014 г. на ОС - Габрово по т. д. № 10018/2014 г./ . Налице е сходство, обуславящо императивната забрана за вписване на търговеца.

С оглед на изложеното, обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение № 737/14.10.2016 год., постановено по т.д.№ 1401/2016 год. по описа на ВОС

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: