ОПРЕДЕЛЕНИЕ

775                                                 14.12.2016 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  14-и декември                                                                 Година 2016год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

                                                          ДАРИНА МАРКОВА  

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 625 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на ЗД„ЕИГ РЕ”ЕАД гр.София, чрез процесуален представител, срещу определение № 2778/19.08.2016г. постановено по т.д.№ 644/2016 г. по описа на ОС – Варна, с което е оставено без уважение направеното възражение за местна подсъдност.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че съдът неправилно  е оставил без уважение възражението за местна подсъдност на ответника и е приел, че спорът е местно подсъден на Варненски  окръжен съд. Счита, че неправилно, съдът е приел, че ищецът има качество на потребител на застрахователна услуга. Ищецът няма качеството на застрахован по застраховка ГО, поради което не може да се ползва  от чл113 вр. пар.1 т.1 от ДР на КЗ /отм./. Ищецът е бил работодател на служител, починал при ПТП и е осъден да заплати обезщетение по чл.200 КТ. В тази връзка неговите права почиват на основание чл.202 КТ и има право да предяви регресни права по отношение на виновните негови служители. За това ищецът няма качество на потребител на застрахователна услуга.Оспорва се твърдението на ищеца, че притежава качеството потребител на застрахователна услуга, тъй като влиза в кръга на „други лица, за които са възникнали права по застрахователния договор”. Застраховката ГО покрива отговорността на водача, или собственика на автомобила, за причинени от него вреди. Ищецът не попада в тези категории, поради което няма качеството на потребител на застрахователна услуга и не може да се ползво от разпоредбата на чл.113 ГПК, респективно, подсъдността следва да бъде определена по седалището на ответника.

Ответникът по частната жалба „Маниа Тийм”АД гр.Варна, чрез процесуален представител, оспорва подадената жалба, като твърди, че съдът правилно е тълкувал и приложил нормата на чл.113 ГПК.

         По частната жалба, съдът съобрази следното:

Ищецът основава претенцията си в качеството си на работодател, който е заплатил на пострадал служител обезщетение по чл.200 КТ и е насочил претенциите си за възстановяване  на платеното от него от застрахователя по застраховка ГО, и в това си  качество замества деликвента като страна по застрахователното правоотношение.

Безспорно е, че ищецът няма качеството на застрахован по застраховка ГО-застрахован по застрахователното правоотношение е лизингодателят, а не ищеца като лизингополучател.  Срещу ищеца, в качеството му  на работодател, е реализирана отговорността му по чл.200 КТ-която е гаранционно –обезпечителна  и безвиновна, чрез заплащане на обезщетиние на наследник на негов служител. Тази отговорност съществува на основание валидно трудово правоотношение  между него и увредения служител. В съдебния процес по чл.200 КТ като трето лице –помагач е привлечен за участие ответника в настоящето производство. В случая е установено, че трудовата злополука е настъпила вследствие на виновно поведение на негов служител-деликвента С* Й* С*, като водач на МПС, чрез което са настъпили вредите.

         На ищеца, като работодател,, заплатил обезщетение по чл.200 КТ, е предоставена регресната възможност да предяви регресния иск по чл.202 от КТ, срещу водача на МПС като деликвент, причинил увреждането. Този иск има за цел-отговорността за вредите да бъде понесена  от този който ги е причинил.  Безспорно, водача-деликвент е застрахован по силата на сключена застраховка ГО за конкретното МПС с ответното застрахователно дрружество.

Относно отговорността на ответника-застраховател: Отговорността на застрахователя по застраховка „ГО” е договорна и е функционално свързана  с отговорността на застрахования деликвент. В този смисъл, застрахователят е длъжен да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования  за причинените от него на трети лица вреди.  От друга страна, съобразно разпоредбата на чл.229 КЗ, на застрахования деликвент, който вече е удовлетворил увреденото лице,  е предоставено правото да получи обезщетение  от застрахователя. При това положение, следва да се направи извод, че няма пречка и работодателят, който чрез заплащане на обезщетение по чл.200 КТ вече е удовлетворил пострадалия служител, в случая неговите наследници, да насочи регресните претенции за връщане в патримониума си на платеното не срещу деликвента, а като встъпва в неговите права по застрахователното правоотношение, да насочи регресната си претенция направо към неговия застраховател. Направените изводи са съобразени и с даденото разрешение с Решение № 395/10.10.2012год. на ВКС по гр.д. № 1538/2011год., ІV г.о., в производство по чл.290 ГПК.

         Предвид изложеното, ищецът има качество на „потребител на застрахователна услута”, по см. на пар.1, т.1 от ДР на КЗ /отм./, поради което и на основание чл.113 ГПК, местно компетентен да разгледа спора е съдът по седалището на ищеца-т.е. Варненски окръжен съд.

Като е обосновал аналогичен краен извод по мотиви, сходни с изложените, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено

         Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

        

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 2778/19.08.2016 г., в частта му с която е оставено без уважение искането на ответника ЗД „ЕИГ РЕ”АД гр.София, за прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на СГС, на основание чл.108 от ГПК.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.