ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  745/21.12.2017                                                20.12.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  20-и декември                                                                 Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 625 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от Л.С.М., чрез пълномощник, срещу  определение от 12.09.2017год. по т.д. № 128/2016год.  по описа на ДОС, с което е прекратено производството по делото, поради липса на правен интерес от ищеца -жалбоподател и същияг е осъден да заплати разноски в размер на 300лв.  на дружеството-ответник.

С  частната  жалба се иска отмяна на обжалваното определение като неправилно поради необоснованост и незаконосъобразност, по изложени съображения.

Насрещната страна чрез писмено становище на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата, по изложени съображения.

Частната  жалба е подадени в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Видно от материалите по т. дело № 128/2016год. по описа на ДОС,  ищецът Л.С.М. е предявил срещу „Алексбилдинг“ООД искова молба с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ и с искане да бъдат обявени за нищожни, евентуално отмененени като незаконосъобразни решенията, взети на ОСС на дружеството, проведено  на 24.06.2016год., изразяващи се в одобряване и приемане на ГФО за 2015год.

В хода на процеса, пред съда от ответното дружество са представени доказателства, че с вписване в ТР от 07.09.2017год. съдружникът Л.С.М. е заличен като такъв, поради продажба на дружествените си дялове на едноличния собственик на капитала Анатолий Иванович Павлов.

С обжалваното определение, съдът е прекратил производството по делото, като е приел,  че ищецът не е активно легитимирана страна, понеже е загубил качеството на съдружник в ответното дружество и за същия липсва правен интерес от предяваване на иска.

Определението е незаконосъобразно.

Относно допустимостта на иска:

С иск по чл.74 ТЗ за отмяна на незаконосъобразни  решения на ОС разполагат съдружниците, или акционерите, съобразно съдържанието на цитираната разпоредба. От буквалното тълкуване на разпоредбата, следва да се направи извод, че ищецът по иск с правно основание чл.74 ТЗ  следва да е имал качество на съдружник към момента на провеждане на събранието, на което са взети атакуваните решения. В съдебната практика-съответно и задължителната-постановена по реда на чл.290 ГПК, се приема, като абсолютно положителна предпоставка  за правото на иск по чл.74 ТЗ, не правния интерес, както е пршиел ДОС,  а наличието на активна легитимация на ищеца, изразяваща се в притежаване качество на съдружник в дружеството, чиито решения на ОСС се атакуват с иска за отмяна. Това качество следва да  е налице към момента на провеждане на събранието, взело  оспорваните решения. Изрично се приема в практиката на ВКС, че прекратяването на членството на съдружника в хода на съдебното производство по чл.74 ТЗ, няма за последица загуба на легитимацията на ищеца  и недопустимост на иска.

Относно липсата на правен интерес от производството, становище, поддържано и в писмения отговор на частната жалба, следва да се отбележи, че в това производство правото на иск не е предпоставено от наличието на конкретен частен правен интерес на ищеца от иска. Това е така, защото потестативното право за отмяна на неззаконосъобразни решения на ОСС, е предоставено на ищеца не само за защита на неговите имуществени и неимуществени права, но и с оглед интересите на останалите съдружници в дружеството и на обществения интерес.

За това, в производството по чл.74 ТЗ на служебна проверка като абсолютна положителна процесуална предпоставка за правото на иск, подлежи не правния интерес, който както се отбеляза принципно съществува при конститутивните искове, а наличието на активната легитимация на ищеца, изразяваща се в качеството на съдружник, към момента на вземане на атакуваните решения. Изложените изводи са съобразени и със задължителната практика на ВКС:- дадените разрешения  с Решение №46 от 22.04.2010год. на ВКС по т.д. № 500/2009год., ІІ т.о., с  Решение №128 от 19.11.2009год. на ВКС по т.д. № 269/2009год., І т.о. и др., постановени по реда на чл.290 ГПК.

Следователно, с оглед на изложеното, следва да се направи извод, че предявеният от частния жалбоподател  иск е допустим и следва да бъде разгледан по същество.

Обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато, за продължаване на съдопроизведствените действия по предявения иск.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.09.2017год.с което е прекратено производвото по т.д. № 128/2016год.  по описа на ДОС и  с което ищецът Л.С.М. е осъден да заплати на „Алексбилдинг“ООД сумата от 300лв. разноски.

ВРЪЩА делото на Добрички окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.