РЕШЕНИЕ

   № 4

               гр.Варна, 03.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 10.12.2013 г. в  състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

   ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                        РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.Петров

в.т.дело № 626 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

ЗК ”Олимпик – клон България” КЧТ – гр.София е обжалвала решението на Окръжен съд-Търговище по гр.д.№ 44/2013  г.  в осъдителната му част за разликата от 10000 лв до 22950 лв – обезщетение за претърпени неимуществени вреди при ПТП на 29.12.2011 г., с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде отхвърлен в същата част, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Жалбоподателят моли с писмено становище за уважаване на жалбата му,  ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответницата по жалбата – К.Д.М. *** моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за оставяне на решението в сила.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съобразно претърпените от ищцата болки и страдания в резултат на станалото ПТП на 29.12.2011 г. – счупване на раменната кост на лявата ръка с разместване на костните фрагменти и счупване на епикондила на лъчевата кост на лявата ръка, приложената оперативна интервенция – наместване на костите по открит път и фиксиране с метална плака, хипотрофия на мускулите на лявата раменница, гипсова имобилизация на счупване в областта на лакътя за срок от пет месеца, получен следствие на това психически стрес, предстояща оперативна интервенция за изваждане на плаката – остеосинтеза, с период на възстановяване от 1-2 месеца, установено от съдебното медицинско удостоверение и от разпита на лекуващия лекар – д-р С.Х., на ищцата следва да се определи по справедливост при съобразяване и на минимално съпричиняване от нейна страна обезщетение за неимуществени вреди в размер на 23000 лв.

До същите правни изводи и краен резултат е достигнал с решението си и ОС - Търговище, предвид което същото следва да бъде потвърдено в обжалваната му осъдителна част за разликата от 10000 лв до 22950 лв. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл. 272 – ГПК.

Съдебни разноски за въззивната инстанция не са искани и не се присъждат в полза на ответницата по жалбата.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №23/29.05.2013 г. на Окръжен съд – Търговище  по т.д.№44/2013 г. в осъдителната му част за разликата от 10000 лв до 22950 лв – обезщетение за претърпени неимуществени вреди при ПТП на 29.12.2011 г.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.