ОПРЕДЕЛЕНИЕ№790

 

Гр.Варна, …12.11.…… 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осми ноември през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

                                                                                         МАРИЯ ХРИСТОВА 

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 626 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Национална агенция за приходите срещу определение № 417 от 16.09.2019г. по търг.дело № 143/19г. по описа на Добрички ОС, с която е прекратено производството по делото по предявения от НАП срещу „Агростор енд Трейд“ ЕООД със седалище с.Каменар, община Варна и „Ривис“ ООД със седалище гр.Шумен с правно основание чл.216 ал.1 т.5 от ДОПК за обявяване на относително недействителна спрямо държавата на сделка за продажба на недвижим имот.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно. Сочи че с разпореждане от 15.07.2019г. съдът му е указал да отстрани конкретни, изрично изброени нередовности на исковата молба. Твърди че с молба от 26.07.2019г. в дадения срок е представил исканите документи и е направил искане за продължаване на срока за представяне на скица на имота. Твърди че на 29.07.2019г. е представил исканите скица и заверен препис от вписана искова молба. Сочи че с разпореждане от 09.08.2019г. съдът е продължил срокът, което е валидизирало приложените с молбата от 29.07.2019г. документи. Твърди че съдът не е взел предвид представените от него, подадени преди обжалваното определение документи, поради което и оспорва извода на съда, че от него не са изпълнени в срок дадените му указания за отстраняване на нередовности на исковата молба.

Моли съда да отмени обжалваното от него прекратително определение и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

На основание чл.129 ал.3 от ГПК размяна на книжа по частната жалба не е извършвана.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 143/19г. по описа на ДОС е образувано по предявен от НАП срещу „Агростор енд Трейд“ ЕООД със седалище с.Каменар, община Варна и „Ривис“ ООД със седалище гр.Шумен иск с правно основание чл.216 ал.1 т.5 от ДОПК за обявяване на относително недействителна спрямо държавата на сделка за продажба на недвижим имот.

С разпореждане № 796 от 15.07.209г. първоинстанционният съд е констатирал нередовности на исковата молба и е оставил производството по делото без движение като е указал на ищеца да представи: пълномощно, актуална данъчна оценка и скица на поземления имот и схеми на описаните като находящи се в него сгради, предмет на атакуваната сделка и да впише исковата молба. Съобщението за без движение е редовно връчено на ищеца на 19.07.2019г. В последния ден от срока 26.07.2019г. от ищеца са постъпили две молби: за получаване на заверени преписи от исковата молба за вписването и, представени са исканите пълномощно и данъчна оценка, както и е направено искане за продължаване на срока с оглед необходимост от допълнителни искания за снабдяването със скица на имота. По искането за продължаване на срока съдът се е произнесъл с разпореждане № 893 на 09.08.2019г., като е продължил на основание чл.63 ал.1 от ГПК срокът за представяне на скица на процесния поземлен имот и схеми на описаните като находящи се в него сгради до 05.09.2019г. С предхождаща определението за продължаване на срока молба от 29.07.2019г. ищецът е представил заверен препис от вписана искова молба на 29.07.2019г., скица на имота от 26.07.2019г. и пълномощно. С обжалваното в настоящето производство определение първоинстанционният съд е приел, че указанията му не са изпълнени изцяло и в срок, поради което е върнал исковата молба и прекратил производството по делото.

По законосъобразността на дадените указания за отстраняване на констатирани нередовности на исковата молба, въззивният съд намира следното:

В по-голямата си част, касаеща изискване на пълномощно /на основание чл.128 т.1 от ГПК/, данъчна оценка /с оглед определяне цената на иска/ и вписана искова молба /на основание чл.114 от ЗС/, съдът правилно е констатирал нередовностите и е дал указания за отстраняването им.

Що се касае обаче за изисканите от първоинстанционния съд  скица на поземления имот и схеми на описаните като находящи се в него сгради, настоящият състав на въззивния съд намира че същите не са необходими като приложение към исковата молба. С оглед предмета на спора – иск за обявяване на относително недействителна спрямо държавата на сделка за продажба на недвижим имот, е достатъчно посочване на договора, чиято относителна недействителност се твърди и пълно описание на недвижимия имот предмет на договора. Законът не поставя изискване за представяне на скица на имота, предмет на атакуваната по съдебен ред сделка. На основание чл.12 ал.1 изр.второ от ПВп към исковата молба се поставят изисквания за да бъде вписана, а именно същата следва да отговоря на изискванията на чл.6 от ПВп. Пълното описание на имота е задължително изискване. На основание чл.6 ал.4 от ПВп обаче в случаите на вписване на искова молба няма задължение за представяне на скица  на имота. Поради което и въззивният съд намира, че неизпълнението на указанието за представяне на схема на сградите, не може да има като последица връщане на исковата молба по реда на чл.129 ал.3 от ГПК.

На следващо място, въззивният съд намира, че продължаването на срока по реда на чл.63 от ГПК не може да бъде ограничено само за изпълнение на част от дадени указания. Още повече че в настоящия случай съдът в последния ден на срока при постъпила молба за продължаването му е издал исканите заверени преписи от исковата молба за вписването и.

Предвид на така изложеното въззивният съд намира, че в продължения по реда на чл.63 от ГПК срок ищецът е изпълнил дадените му указания, като е представил изискуемите пълномощно, данъчна оценка и е вписал исковата молба. Поради което и обжалваното определение за връщане на исковата молба и за прекратяване на производството следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 417 от 16.09.2019г. на Добрички ОС, по търг.дело № 143/19г. и ВРЪЩА делото на Добрички ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: