ОПРЕДЕЛЕНИЕ

619

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 30.09.2013 г.  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     Р* С*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 628 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.С. М* от гр. В.Търново срещу определението от 17.07.2013 г. на Окръжен съд - Търговище по т.д.№ 103/2013 г., с което е отказано делото да бъде изпратено по подсъдност на Окръжен съд – В.Търново.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Обстоятелството, че двама от ответниците по иска – физически лица са с постоянни адреси в гр.В.Търново, не е достатъчно за уважаване на искането на единия от тях - Й.М. делото да бъде изпратено по подсъдност на ОС-В.Търново. След като за ответници по иска са привлечени и други две дружества със седалища и адрес на управление в гр.Попово, намиращи се в района на Окръжен съд – Търговище, отводът за местна подсъдност на ответниците от гр.В.Търново е неоснователен. Подсъдността спрямо  първите двама ответници е пред съда, в района на който е седалището им – чл.105 и чл.108, ал.1, изр.1 – ГПК. Касае се за множество подсъдности по чл.116 - ГПК, като в този случай искът се предявява по избор на ищеца в съда на един от тези райони. В случая ищецът е избрал подсъдност на делото по седалището на юридическите лица - ответници пред ОС – Търговище и тази изборна подсъдност не може да бъде дерогирана чрез възражение за местна подсъдност от другите ответници по иска – физически лица.

Обжалваното определение е правилно и следва да  бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №138/17.07.2013 г. на Окръжен съд Търговище  по т.д.№ 103/2013  г., с което е отказано делото да бъде изпратено по подсъдност на Окръжен съд – В.Търново.

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.