ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

648                     10.10.2013  гр. Варна

Варненски апелативен съд                                                        търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ* З*

                                                            ЧЛЕНОВЕ* Н*

                                                             Р* С*

Като разгледа въз.т.д. № 629/2013 г. докл. от съдия З*  за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 2 ГПК вр. с чл. 95 ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.Д.Г. *** срещу разпореждане № 3214/06.08.2013 г, постановено по т.д.798/2013 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на страната за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 94 и сл. ГПК .

Частният жалбоподател навежда доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, който следва да бъде отменен и се уважи молбата за правна помощ.

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

В мотивите за отказа на правна помощ първоинстанционният съд е посочил, че изрично е указал на страната да представи декларация за семейно и имотно състояние и повторно е изискал същата след като е преценил, че удостоверение от Община Девня за декларирани данни  по чл. 14 от ЗМДТ, експертно решение от ТЕЛК за 99% инвалидност и разпореждане за отпускане на социална пенсия за инвалидност не са достатъчни за да изгради преценката си. След изтичане на срока, съдът се е произнесъл с обжалваното разпореждане, като е оставил без уважение молбата поради недоказаност. Тези изводи на съда са съобразени с изискванията на чл. 23 ал. 3 от Закона за правната помощ за необходимите данни въз основа на които съдът формира становището си.  

Независимо от изложеното не са налице предпоставките за предоставяне на правна помощ и поради забраната на чл. 24.ал. 3 от ЗПП за предоставяне на правна помощ по търговски дела, каквото е процесното, с предмет установяване на вземане произтичащо от търговска сделка по смисъла на чл. 365 т. 1 ГПК.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3214/06.08.2013 г, постановено по т.д.798/2013г. на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на страната за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 94 и сл. ГПК

Определението е окончателно на осн. чл. 95 ал.6 ГПК.

 

Председател:                                                         Членове: